Kwartaalbericht Pluimvee 3e kwartaal 2017

De voortdurende uitbraken van vogelgriep hebben de pluimvee-industrie op scherp gezet. Toch heeft de sector zich sterk verdedigd. In dat licht is de exportdaling van pluimveevlees van 1% een goede prestatie, aangezien de markt zeer uitdagend was door de vele exportrestricties. In combinatie met een scherpe daling van de Europese import leidden deze ontwikkelingen tot goede marktprijzen. De Rabobank voorziet een positief tweede half jaar van 2017. De discipline op het gebied van aanbod zal bepalend zijn.

Vermeerderingssector: dalende prijzen in broedeimarkt 
De broedeimarkt kampte na een voorspoedig eerste kwartaal met dalende prijzen. De sector is recent ook geraakt in de fipronil-affaire. De blokkade van ruim 200.000 moederdieren leidde tot een lager aanbod. De impact op de individuele bedrijven is groot, net als in de legsector. Gelukkig is de fipronil-crisis niet tot de vleesmarkt doorgedrongen. De Rabobank zal individuele bedrijven met perspectief helpen door deze lastige periode heen te komen. 

Terugblik 2e kwartaal 2017: Sterke prestaties ondanks uitdagingen

De Europese pluimvee-industrie heeft een turbulente periode achter de rug met uitbraken van vogelgriep van het 4e kwartaal 2016 tot en met het 2e kwartaal 2017. In Europa hebben meer dan 1.000 uitbraken plaatsgevonden, zowel bij wilde vogels als bij commercieel gehouden pluimvee. Als gevolg hiervan zijn veel dieren geruimd, golden er exportrestricties voor getroffen gebieden en is er een (tijdelijke) rem op uitbreidingen gekomen. Vanaf april is het aantal uitbraken van vogelgriep flink gedaald, echter laten recentelijke meldingen uit Frankrijk (juni) en Italië (juli) zien dat de situatie nog steeds onzeker is.

Marktbalans stuwt marges omhoog 
De marktprijzen voor pluimveevlees zijn mede door de geschetste markteffecten op niveau gebleven. Vanaf mei zijn de prijzen zelfs gestegen, waarna het aanbod redelijk krap bleef. De relatief trage groei in Oost-Europa (Polen, Hongarije en Roemenië) en in de traditionele productiegebieden (Nederland, Frankrijk en Duitsland) had hier invloed op. Daarnaast is de import van pluimveevlees met 10% gedaald in het eerste half jaar van 2017 ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Deze daling compenseerde ruimschoots de relatief zwakke export, die met 1% afnam in dezelfde periode.

Export ondanks beperkingen slechts licht gedaald
De exportdaling van 1% is een goede prestatie geweest van de Europese pluimvee-industrie, vooral omdat de markt zeer uitdagend was door de vele exportrestricties. De industrie heeft grote flexibiliteit getoond om de dalingen in belangrijke exportmarkten op te vangen. Zo daalde de export naar Zuid Afrika (-65%), Filipijnen (-22%), Saoedi-Arabië (-15%) en Benin (-18%). Dit werd gecompenseerd door toegenomen export naar Hong Kong (+18%), Oekraïne (+40%), Ghana (+70%) en andere bestemmingen in Azië en Afrika.

Marktnotering Nederland blijft achter bij Europees sentiment 
Terwijl de prijzen voor hele bevroren kuikens in Europa over het eerste half jaar 1,8% boven het niveau van 2016 liggen, ligt de marktnotering (BCP) in Nederland achter op die van vorig jaar. In het tweede kwartaal is de BCP licht gestegen met € 0,005 naar € 0,57 en is sinds die tijd stabiel. De BCP lijkt hiermee niet een volledige weerspiegeling van de marktsituatie gezien het Europese marktherstel. De marges voor de pluimveehouders zijn in deze periode wel gestegen, door een daling van voerkosten en een stijging van de toeslag op de notering tot soms boven de € 0,30. Hiermee maakt de toeslag meer dan de helft van de uitbetaalprijs uit.

Markt voor concept vleeskuikens stabiliseert 
De markt voor conceptvleeskuikens is in het tweede kwartaal van 2017 beter in balans gekomen, doordat enkele pluimveehouders weer terug zijn geschakeld naar reguliere vleeskuikens. Dit is gebeurd onder regie van de slachterijen. Verdere groei van het segment met concepten zal vooral afhangen van het gebruik van de verwerkende industrie. De retailmarkt is grotendeels verzadigd op dit moment. Mogelijk biedt het buitenland in de toekomst ruimte voor verdere groei.

Herstel vermeerderingssector moeizaam 
Na een voorspoedig herstel van de broedeimarkt in het eerste kwartaal, daalden de prijzen in het tweede kwartaal flink (zie Figuur 1). De prijs voor vrije broedeieren lag aan het begin van het tweede kwartaal op € 0,23, maar daalde vervolgens eind juni naar € 0,155. In de zomermaanden ligt de vraag naar broedeieren lager. Ook kwam de broedeiproductie weer op gang in delen van Europa, nadat deze eerder verstoord is geweest. De NOP/NVP-notering liep in deze periode op van € 0,171 naar € 0,1724.

Invloed van fipronil-affaire 
Recentelijk is de prijs van vrije broedeieren weer opgelopen door de toegenomen vraag na de zomerperiodes. Daarnaast is de sector ook geraakt in de fipronil-affaire door de blokkade van ruim 200.000 moederdieren, wat tot een lager aanbod leidde. Hiermee kreeg de markt vanaf twee kanten een stimulans tot een betere prijszetting. 

Vooruitzicht: Positief richting eind van het jaar

Het vooruitzicht voor de Europese pluimvee-industrie is positief. Belangrijkste drijvers hierbij zijn beheersing van het aanbod en de verwachte stabiele voerkosten (zie Figuur 2). Onzeker factoren zijn de groeiambities van de pluimvee-industrie, specifiek in Oost-Europa, en de vogelgriepdreiging die vanaf oktober weer toeneemt.

Grondstofprijzen: stabiel

Komend kwartaal verwacht de Rabobank dat de prijzen voor grondstoffen zich rond het huidige niveau zullen handhaven (zie Figuur 2). De wereldwijde tarweoogst is naar boven bijgesteld gedreven door een bovengemiddelde oogst rond de Zwarte Zee. Ook de markten voor mais en soja laten op dit moment geen ontwikkelingen zien die een langdurige prijsstijging ondersteunen. De euro is verder in waarde gestegen ten opzichte van de dollar, wat een prijsvoordeel oplevert voor grondstoffen die van buiten de eurozone worden geïmporteerd.

Verwachtingen Rabobank: Positieve stemming komende maanden

De Rabobank voorziet een positief tweede half jaar van 2017. Discipline op het gebied van aanbod is hierbij een belangrijke factor. In Nederland zijn de mogelijkheden voor groei relatief beperkt, vanwege het stelsel van pluimveerechten die door een beperkte beschikbaarheid een hoge prijs hebben. Uitbreiding is daardoor economisch niet rendabel als er bouwkosten en pluimveerechten aangekocht moeten worden. Het is belangrijk dat de sector geen nadelige effecten van de fipronil-affaire in de legsector ondervindt, dit kan het imago van de pluimveehouderij en het pluimveevlees verslechteren.

Broeisector: streven naar betere balans
Voor de broedeisector is het van belang een betere balans in vraag en aanbod te krijgen, zodat de prijszetting stabiel op hoger niveau uit kan komen. Hierdoor kunnen de marges op bedrijfsniveau weer herstellen. Zoals eerder vermeld verwacht de Rabobank dat hiervoor een structurele daling van het aantal moederdieren nodig is.

Positie individuele bedrijf bepaalt toekomstperspectief
De positie van het individuele bedrijf bepaalt steeds meer het toekomstperspectief, zowel letterlijk als figuurlijk. Letterlijk, in de zin van de locatie van het bedrijf. Zo zullen in Noord-Brabant de komende jaren versneld investeringen plaatsvinden in emissiereductie, door de aangescherpte eisen van de provincie en de extra regels die gelden bij nieuwbouw in Noord-Brabant en Gelderland. Bedrijven in deze provincies hebben hierdoor een kostprijsnadeel ten opzichte van hun concurrenten elders in het land.

Grote verschillen in economische prestaties
Van belang is ook de positie van het bedrijf in figuurlijke zin, bijvoorbeeld de prestaties van het bedrijf,  de onderhoudsstatus en de fase waarin de ondernemer verkeert. Er bestaan grote verschillen tussen pluimveebedrijven onderling in het economisch resultaat. Bedrijven met asbestdaken zien zich de komende jaren met extra kosten geconfronteerd. De Rabobank raadt ondernemers aan om niet tot het laatste moment te wachten met renoveren. In de toekomst zal de capaciteit om daken te saneren en renoveren steeds vaker beperkende factor zijn, waardoor de kosten kunnen toenemen.

Spannende tijd tegemoet
De komende maanden brengen weer de nodige spanning met zich mee. De dreiging van vogelgriep speelt hierbij de hoofdrol. De pluimveesector kan haar bijdrage leveren door zeer kritisch te zijn op de hygiëne op het eigen bedrijf, maar ook kritisch op werkwijzen van collega’s. Elkaar aanspreken en verder helpen versneld de verbetering van de hygiënestatus op bedrijven. 

Contact

Het Kwartaalbericht Pluimvee is gebaseerd op het Rabobank-rapport ‘Global Poultry Quarterly Q3 2017’. Wilt u meer informatie over de laatste stand van zaken in de pluimveehouderij? Neem dan contact op met onze sectorspecialist.

Lees het Kwartaalbericht Pluimvee 2e Kwartaal 2017

Lees de thema-update ‘Focus op verandering’

Contact

Rabobank