Samen vieren we de winst

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. We onderscheiden de volgende vormen: Rabo ClubSupport, Verenigingsondersteuning, Stimuleringsfonds, Sponsoring en Rabobank Foundation.

Rabo ClubSupport

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. En zo ons hele land.

Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst in clubs en verenigingen. Met Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om veel stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. Geld om zonnepanelen op het clubhuis te leggen. Het aanbod in de kantine wat gevarieerder te maken. Of het aantal sportvelden uit te breiden.

Meer over Rabo ClubSupport lees je hier

Uitslag 2020

In 2020 deden er 355 verenigingen en stichtingen mee aan Rabo ClubSupport. Tijdens de online finale avond op 10 november 2020 hebben wij de uitslag bekend gemaakt.

Uitslag 2020

Verenigingsondersteuning

Als supporter van sport en cultuur gaan wij de lokaal maatschappelijke rol van clubs, verenigingen en stichtingen helpen versterken met een nieuw initiatief, namelijk Rabobank Verenigingsondersteuning. Alle verenigingen in de regio waar dagelijks duizenden mensen samen sporten, samen muziek maken en samen hun favoriete bezigheid beoefenen vormen het grootste sociale netwerk. Ze verbinden mensen door alle lagen en leeftijden van de bevolking en dragen hiermee bij aan een sterkere lokale samenleving. Ook leiden ze talenten op die zonder de vereniging nooit zo ver zouden komen. Wij zijn al vele jaren verbonden met de lokale verenigingen. Maar deze verenigingen hebben het zwaar en kennen veel uitdagingen. Verenigingen en stichtingen hebben te kampen met teruglopende bijdragen van lokale overheden, onder druk staande ledenaantallen en te weinig vrijwilligers. Wij zien het belang van verenigingen, nu en in de toekomst, en geloven in de kracht van deze clubs.

Ambities ondersteunen

In samenwerking met NOC*NSF, LKCA en Kunstbende gaan wij de verenigingen en stichtingen ondersteunen bij het invullen van hun ambities op gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol. Door verenigingen en stichtingen te ondersteunen met het daadwerkelijk invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan zich en maakt het de vereniging/stichting zelfredzamer en toekomstbestendig. Ondersteuning bestaat niet langer alleen uit financiële ondersteuning en vrijwilligersinzet, maar vooral uit intensieve begeleiding.

Meer over Rabobank Vereningsondersteuning lees je hier

Stimuleringsfonds

Met het Stimuleringsfonds steunt Rabobank Arnhem en Omstreken activiteiten en projecten die het welzijn van de regio versterken. Dat doen we door activiteiten op algemeen maatschappelijk terrein, sociaal, economisch of cultureel gebied te steunen. Het gaat daarbij om aanvragen van verenigingen, instellingen of stichtingen die klant zijn van onze bank. Bekijk hieronder eerst de voorwaarden, voordat u uw aanvraag indient. Aanvragen voor het Stimuleringsfonds worden behandeld door een commissie die bestaat uit ledenraadsleden. De commissie komt drie keer per jaar bij elkaar om de aanvragen te beoordelen. De data voor de vergaderingen en het indienen van de stukken staan bij belangrijke data.

Een aanvraag indienen voor het Stimuleringsfonds

Voorwaarden

Het project/ de activiteit:

 • Is gericht op een zo breed mogelijke groep mensen in de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden alsmede de kern Didam in de gemeente Montferland.
 • Draagt bij aan een sterkere lokale leef- en werkomgeving.
 • Leidt bij voorkeur tot een zichtbaar, tastbaar, blijvend resultaat met een duurzaam karakter.
 • Mag nog niet (gedeeltelijk) gerealiseerd zijn op het moment dat de aanvraag behandeld wordt.
 • Heeft geen commerciële doelstelling en geen winstoogmerk.
 • Heeft geen politieke of religieuze doelstelling en is niet milieubelastend.
 • Dient daadwerkelijk gerealiseerd te worden binnen 24 maanden. Na deze periode komt de toezegging te vervallen.
 • Schaadt de belangen van de Rabobank niet.

De aanvrager:

 • Is een vereniging, instelling of stichting met een eigen inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Serviceclubs zijn uitgesloten.
 • De vereniging, instelling of stichting heeft (gedurende minimaal 6 maanden) een duurzame relatie met Rabobank Arnhem en Omstreken.
 • Het bestuur van de vereniging, instelling of stichting bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen.
 • Heeft in hetzelfde kalenderjaar geen andere aanvraag ingediend (ook niet voor sponsoring of Rabobank Clubsupport).
 • De afgelopen 36 maanden zijn er geen bijdragen uit het Stimuleringsfonds aan dezelfde aanvrager toegezegd.
 • Maakt in ieder geval melding van de bijdrage aan haar leden en de lokale media.
 • Is, als de aanvraag wordt gehonoreerd, aanwezig bij de door de bank georganiseerde bijeenkomst waarin de donatie symbolisch in ontvangst wordt genomen.

De aanvraag:

 • Wordt alleen in behandeling genomen als deze via de website www.rabobank.nl/arnhem is ingediend en is voorzien van een plan van aanpak, een uittreksel Kamer van Koophandel en een sluitende begroting.
 • Wordt ten minste 3 maanden voor de start van het project ingediend.
 • Wordt ten minste 2 weken voorafgaand aan de commissievergadering ingediend.
 • Wordt afzonderlijk beoordeeld op basis van het beschikbare budget. Een eerdere toewijzing aan een soortgelijk project of het voldoen aan alle criteria is geen garantie voor een positief besluit.
 • Kan worden aangehouden als de commissie aanvullende vragen heeft.

De bijdrage:

 • Bedraagt maximaal 50% van de financiële begroting met een maximum van € 10.000,=. De rest wordt opgebracht door de aanvrager zelf of via andere bronnen. Bij Rabobank Arnhem en Omstreken moet bekend zijn wie de andere deelnemers zijn en voor welk bedrag zij deelnemen.
 • Wordt overgemaakt aan de vereniging, instelling of stichting als aangetoond is dat het project / de activiteit doorgaat en de factuur, welke voldoet aan de met aanvrager gedeelde vereisten, is ontvangen.
 • Mag niet besteed worden aan de reguliere exploitatie.
 • Wordt altijd gedaan inclusief eventueel verschuldigde schenkbelasting of BTW.
 • Kan op verzoek van de commissie in delen worden overgemaakt.
 • Kan ook bestaan uit Mensen (medewerkers/kennis), Middelen (ruimte of apparaten), Media (communicatiemiddelen) of Masse (netwerken).

De commissie:

 • Bestaat uit vijf leden van de ledenraad en directievoorzitter.
 • Komt drie keer per jaar bij elkaar.
 • Neemt per aanvraag een bindend besluit
 • Kan om aanvullende informatie verzoeken.

Belangrijke data

 • Vergadering commissie: 24 februari 2021, uw aanvraag moet uiterlijk 10 februari 2021 binnen zijn.
 • Vergadering commissie: 30 juni 2021, uw aanvraag moet uiterlijk 16 juni 2021 binnen zijn.
 • Vergadering commissie: 3 november 2021, uw aanvraag moet uiterlijk 20 oktober 2021 binnen zijn.

Sponsoring

Rabobank Arnhem en Omstreken sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur & maatschappij en economie. Bij sponsoring kiezen wij voor een langdurige samenwerking met een beperkt aantal partijen. Overige verenigingen en stichtingen kunnen meedoen aan Rabo ClubSupport. 

Rabobank Foundation

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is ons belangrijkste doel. In eigen land en ver daarbuiten.

Meer informatie

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur