Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. We onderscheiden de volgende vormen: Clubkas Campagne, Stimuleringsfonds, Sponsoring en Rabobank Foundation.

Rabobank Clubkas Campagne

Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Arnhem en Omstreken het verenigingsleven in de volgende  gemeenten:  Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar en de plaatsen: Didam, Loil en Nieuw-Dijk. Wij stellen een deel van onze winst hiervoor beschikbaar. In 2017 was dit een bedrag van € 150.000,-. De leden van onze bank bepalen hoe dit bedrag verdeeld wordt.

Uitslag Rabobank Clubkas Campagne 2017

In 2017 deden er 166 verenigingen en stichtingen mee aan de campagne, heeft 14% van onze leden gestemd en zijn er 15145 stemmen uitgebracht. Tijdens de ledenavond op 31 oktober kreeg de top 10 hun cheque uitgereikt. In de daaropvolgende week zijn de medewerkers van de Rabobank op pad gegaan om de cheques uit te reiken aan de overige clubs.

Rabobank Clubkas Campagne 2018

Als er nieuws is over de campagne in 2018 dan zullen we dit communiceren op onze website en via Social Media. De verenigingen en stichtingen die in 2017 hebben meegedaan, ontvangen persoonlijk bericht.

Uitslag Rabo Clubkas Campagne 2017

Voorwaarden Clubkas Campagne

Deze voorwaarden zijn van toepassing:

 • De Rabobank Clubkas Campagne staat open voor verenigingen en stichtingen.
 • De vereniging/stichting is gevestigd in het werkgebied van Rabobank Arnhem en Omstreken en/of heeft een lokaal karakter en geen regionaal of landelijk karakter. Het werkgebied van Rabobank Arnhem en Omstreken bestaat uit de gemeenten Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar en de plaatsen Didam, Loil en Nieuw-dijk.
 • De activiteiten van de vereniging/stichting vinden in het werkgebied plaats.
 • De activiteiten van de vereniging/stichting sluiten aan bij de merkwaarden van de bank: persoonlijk, betrokken en dichtbij.
 • De vereniging/stichting hoeft geen lid te zijn van Rabobank Arnhem en Omstreken.
 • De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 • De vereniging/stichting dient een maatschappelijk, sportief, recreatief, cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied.
 • De vereniging/stichting moet voor een brede doelgroep toegankelijk en/of interessant zijn.
 • De vereniging/stichting moet zich aanmelden om deel te mogen nemen aan de Rabobank Clubkas Campagne en maakt bij aanmelding kenbaar wat haar bestedingsdoel is voor de bijdrage die ze van de Rabobank ontvangt.
 • De vereniging/stichting moet op 1 juli van het jaar waarin de campagne plaatsvindt een verenigingsrekening hebben bij Rabobank Arnhem en Omstreken.
 • De Rabobank behoudt te allen tijde het recht om vereniging/stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne.
 • De Rabobank mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging/stichting.
 • Verenigingen/stichtingen kunnen maar één keer per jaar in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Arnhem en Omstreken. Als de vereniging/stichting in het jaar van de campagne al een bijdrage heeft ontvangen vanuit sponsoring of het Stimuleringsfonds van Rabobank Arnhem en Omstreken, komt het in hetzelfde jaar niet meer in aanmerking voor de Clubkas Campagne.

Organisaties die onder één van onderstaande categorieën vallen, zijn uitgesloten:

 • Actiecomités
 • Adviesorganen
 • Bewonersverenigingen, huurders (belangen) verenigingen, stichtingen derdengelden, stichting onroerend goed beheer, verenigingen van eigenaren
 • Bibliotheken
 • Dorpshuizen, gemeentedorpshuizen en wijkcentra
 • Feesten
 • Gevaarlijke sporten
 • Kinderopvang
 • Landelijke initiatieven, tenzij ze een lokaal karakter hebben
 • Milieubelastende activiteiten
 • Ondernemings-, personeels- en winkeliersverenigingen
 • Overkoepelende organen, bonden
 • Particuliere initiatieven (bijvoorbeeld: uitgave boeken/dvd/etc., volkstuinverenigingen)
 • Politieke verenigingen/stichtingen
 • Religieuze verenigingen/stichtingen
 • Restauratie- en exploitatiekosten en verenigingen/stichtingen ten behoeve daarvan
 • Scholen of daaraan gerelateerde verenigingen/stichtingen: basisscholen, voortgezet onderwijsinstellingen, mbo, hbo, universiteiten, volksuniversiteiten, leerlingenverenigingen, onderwijsstichtingen, ouderverenigingen, studentenverenigingen.
 • Serviceclubs en sociëteiten
 • Spaar- en beleggingsclubs
 • Subafdelingen of subcommissies
 • Verenigingen/stichtingen die een sponsorcontract hebben met de Rabobank Arnhem en Omstreken
 • Verenigingen/stichtingen met een commercieel karakter
 • Vrienden van….-clubs van 50/100/etc., steunstichtingen, supportclubs, verenigingen, vriendenclubs, verenigingen/stichtingen ter promotie van…, fondsen
 • Vrijwilligerscentrales
 • Wijk- en buurtverenigingen en dorpsraden
 • Zorginstellingen

Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds van Rabobank Arnhem en Omstreken is bestemd voor aanvragen die bijdragen aan een sterkere leef- en werkomgeving in onze regio. Het gaat daarbij om aanvragen van verenigingen, instellingen of stichtingen die klant zijn van de bank. Bekijk hieronder eerst de voorwaarden om te beoordelen of het zin heeft om uw aanvraag in te dienen. Aanvragen voor het Stimuleringsfonds worden behandeld door een commissie die bestaat uit ledenraadsleden.

Stuur ons een mail, dan ontvangt u van ons een aanvraagformulier per mail

Voorwaarden

Het project/ de activiteit:

 • Is gericht op een zo breed mogelijke groep mensen in de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden alsmede de kern Didam in de gemeente Montferland.
 • Draagt bij aan een sterkere leef- en werkomgeving.
 • Leidt bij voorkeur tot een tastbaar/blijvend resultaat met een duurzaam karakter.
 • Mag nog niet gedeeltelijk of geheel gerealiseerd zijn op het moment dat de aanvraag behandeld wordt.
 • Heeft geen commerciële doelstelling en geen winstoogmerk.
 • Heeft geen politieke doelstelling en is niet milieubelastend.
 • Dient daadwerkelijk gerealiseerd te worden binnen 2 jaar, anders heeft de bank het recht om de eerder gedane toekenning nietig te verklaren.
 • Schaadt de belangen van de Rabobank niet.

De aanvrager:

 • Is enkel een vereniging, instelling of stichting met een eigen inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging, instelling of stichting bankiert bij Rabobank Arnhem en Omstreken.
 • Het bestuur van de vereniging, instelling of stichting bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen.
 • Heeft in hetzelfde kalenderjaar geen andere aanvraag ingediend (ook niet sponsoring of de Clubkas Campagne).
 • Eerdere verzoeken van dezelfde aanvrager zijn de afgelopen 3 jaar niet eerder gehonoreerd.
 • Maakt in ieder geval melding van de bijdrage aan haar leden en/of de lokale media.
 • Is, als de aanvraag wordt gehonoreerd, aanwezig bij de door de bank georganiseerde bijeenkomst waarin de donatie symbolisch in ontvangst wordt genomen.

De aanvraag:

 • Wordt alleen in behandeling genomen als deze via de website www.rabobank.nl/arnhem is ingediend en is voorzien van plan van aanpak en een sluitende begroting.
 • Wordt ten minste 3 maanden voor de start van het project ingediend.
 • Wordt ten minste 2 weken voorafgaand aan de commissievergadering ingediend.
 • Wordt afzonderlijk beoordeeld op basis van het beschikbare budget. Een eerdere toewijzing aan een soortgelijk project of het voldoen aan alle criteria is geen garantie voor een positief besluit.
 • Kan worden aangehouden als de commissie aanvullende vragen heeft.

De bijdrage:

 • Bedraagt maximaal 50% van de financiële begroting met een maximum van € 10.000,-. De rest wordt opgebracht door de aanvrager zelf of via andere bronnen. Bij Rabobank Arnhem en Omstreken moet bekend zijn wie de andere deelnemers zijn en voor welk bedrag zij deelnemen.
 • Wordt overgemaakt aan de vereniging, instelling of stichting na ontvangst van de (kopie) factuur/facturen en wordt pas uitbetaald als zeker is dat het project doorgaat.
 • Mag niet besteed worden aan de reguliere exploitatie.
 • Wordt altijd gedaan inclusief eventueel verschuldigde schenkbelasting of BTW.
 • Kan op verzoek van de commissie in delen worden overgemaakt.
 • Kan ook bestaan uit Mensen (medewerkers/kennis), Middelen (ruimte of apparaten), Media (communicatiemiddelen) of Massa (netwerken).

De commissie:

 • Bestaat uit vijf leden van de ledenraad en de directievoorzitter.
 • Komt vier keer per jaar bij elkaar.
 • Neemt per aanvraag een bindend besluit.
 • Kan om aanvullende informatie verzoeken.

Belangrijke data

 • Vergadering commissie: 7 februari 2018, uw aanvraag moet uiterlijk 24 januari 2018 binnen zijn.
 • Vergadering commissie: 30 mei 2018, uw aanvraag moet uiterlijk 16 mei 2018 binnen zijn.
 • Vergadering commissie: 12 september 2018, uw aanvraag moet uiterlijk 29 augustus 2018 binnen zijn.
 • Vergadering commissie: 28 november 2018, uw aanvraag moet uiterlijk 14 november 2018 binnen zijn.

Sponsoring

Rabobank Arnhem en Omstreken sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur & maatschappij en economie. Bij sponsoring kiezen wij voor een langdurige samenwerking met een beperkt aantal partijen. Overige verenigingen en stichtingen kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Foundation

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is ons belangrijkste doel. In eigen land en ver daarbuiten.

Meer informatie

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren

Bedrijven