Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. We onderscheiden de volgende vormen: Clubkas Campagne, Stimuleringsfonds, Sponsoring en Rabobank Foundation.

Rabobank Clubkas Campagne

Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Arnhem en Omstreken het verenigingsleven in haar werkgebied. Hiervoor stellen we een deel van onze winst beschikbaar. In 2018 is dit een bedrag van € 150.000,-. De leden van de bank bepalen hoe dit bedrag verdeeld wordt.

Stemperiode leden

De stemperiode was dit jaar van dinsdag 28 augustus tot en met dinsdag 11 september. Wij bedanken alle leden die hun stem hebben uitgebracht.

Uitreiking cheques

De uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne heeft plaatsgevonden op woensdag 3 oktober 2018 tijdens de ledenbijeenkomst in het Gelredome in Arnhem. 

Uitslag Rabo Clubkas Campagne 2018

In 2018 deden er 256 verenigingen en stichtingen mee aan de campagne. Tijdens de ledenavond op 3 oktober hebben wij de uitslag bekend gemaakt.

Uitslag 2018

Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds van Rabobank Arnhem en Omstreken is bestemd voor aanvragen die bijdragen aan een sterkere leef- en werkomgeving in onze regio. Het gaat daarbij om aanvragen van verenigingen, instellingen of stichtingen die klant zijn van de bank. Bekijk hieronder eerst de voorwaarden om te beoordelen of het zin heeft om uw aanvraag in te dienen. Aanvragen voor het Stimuleringsfonds worden behandeld door een commissie die bestaat uit ledenraadsleden.

Stuur ons een mail, dan ontvangt u van ons een aanvraagformulier per mail

Voorwaarden

Het project/ de activiteit:

 • Is gericht op een zo breed mogelijke groep mensen in de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden alsmede de kern Didam in de gemeente Montferland.
 • Draagt bij aan een sterkere leef- en werkomgeving.
 • Leidt bij voorkeur tot een tastbaar/blijvend resultaat met een duurzaam karakter.
 • Mag nog niet gedeeltelijk of geheel gerealiseerd zijn op het moment dat de aanvraag behandeld wordt.
 • Heeft geen commerciële doelstelling en geen winstoogmerk.
 • Heeft geen politieke doelstelling en is niet milieubelastend.
 • Dient daadwerkelijk gerealiseerd te worden binnen 2 jaar, anders heeft de bank het recht om de eerder gedane toekenning nietig te verklaren.
 • Schaadt de belangen van de Rabobank niet.

De aanvrager:

 • Is enkel een vereniging, instelling of stichting met een eigen inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging, instelling of stichting bankiert bij Rabobank Arnhem en Omstreken.
 • Het bestuur van de vereniging, instelling of stichting bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen.
 • Heeft in hetzelfde kalenderjaar geen andere aanvraag ingediend (ook niet sponsoring of de Clubkas Campagne).
 • Eerdere verzoeken van dezelfde aanvrager zijn de afgelopen 3 jaar niet eerder gehonoreerd.
 • Maakt in ieder geval melding van de bijdrage aan haar leden en/of de lokale media.
 • Is, als de aanvraag wordt gehonoreerd, aanwezig bij de door de bank georganiseerde bijeenkomst waarin de donatie symbolisch in ontvangst wordt genomen.

De aanvraag:

 • Wordt alleen in behandeling genomen als deze via de website www.rabobank.nl/arnhem is ingediend en is voorzien van plan van aanpak en een sluitende begroting.
 • Wordt ten minste 3 maanden voor de start van het project ingediend.
 • Wordt ten minste 2 weken voorafgaand aan de commissievergadering ingediend.
 • Wordt afzonderlijk beoordeeld op basis van het beschikbare budget. Een eerdere toewijzing aan een soortgelijk project of het voldoen aan alle criteria is geen garantie voor een positief besluit.
 • Kan worden aangehouden als de commissie aanvullende vragen heeft.

De bijdrage:

 • Bedraagt maximaal 50% van de financiële begroting met een maximum van € 10.000,-. De rest wordt opgebracht door de aanvrager zelf of via andere bronnen. Bij Rabobank Arnhem en Omstreken moet bekend zijn wie de andere deelnemers zijn en voor welk bedrag zij deelnemen.
 • Wordt overgemaakt aan de vereniging, instelling of stichting na ontvangst van de (kopie) factuur/facturen en wordt pas uitbetaald als zeker is dat het project doorgaat.
 • Mag niet besteed worden aan de reguliere exploitatie.
 • Wordt altijd gedaan inclusief eventueel verschuldigde schenkbelasting of BTW.
 • Kan op verzoek van de commissie in delen worden overgemaakt.
 • Kan ook bestaan uit Mensen (medewerkers/kennis), Middelen (ruimte of apparaten), Media (communicatiemiddelen) of Massa (netwerken).

De commissie:

 • Bestaat uit vijf leden van de ledenraad en de directievoorzitter.
 • Komt vier keer per jaar bij elkaar.
 • Neemt per aanvraag een bindend besluit.
 • Kan om aanvullende informatie verzoeken.

Belangrijke data

 • Vergadering commissie: 7 februari 2018, uw aanvraag moet uiterlijk 24 januari 2018 binnen zijn.
 • Vergadering commissie: 30 mei 2018, uw aanvraag moet uiterlijk 16 mei 2018 binnen zijn.
 • Vergadering commissie: 12 september 2018, uw aanvraag moet uiterlijk 29 augustus 2018 binnen zijn.
 • Vergadering commissie: 28 november 2018, uw aanvraag moet uiterlijk 14 november 2018 binnen zijn.

Sponsoring

Rabobank Arnhem en Omstreken sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur & maatschappij en economie. Bij sponsoring kiezen wij voor een langdurige samenwerking met een beperkt aantal partijen. Overige verenigingen en stichtingen kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Foundation

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is ons belangrijkste doel. In eigen land en ver daarbuiten.

Meer informatie

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven