Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank De Langstraat doneert vanuit de Rabobank Clubkas Campagne en het Stimuleringsfonds.

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank De Langstraat steunt graag het verenigingsleven in de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk en de plaatsen Drunen, Elshout en ‘s Gravenmoer. Daarom geven wij elk jaar een deel van onze winst aan lokale clubs. Onze leden stemmen op de clubs die zij belangrijk vinden. Hoe meer stemmen op een club worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt. In 2017 stellen wij € 150.000 beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne.

Inschrijven clubs
Van 1 juni tot 15 september 2017 kunnen clubs zich inschrijven voor deelname. Bekijk de voorwaarden om te zien of uw club mee kan doen. Clubs die zich vóór 1 augustus 2017 inschrijven kunnen (fysieke) promotiematerialen bestellen. Voor alle clubs komen er digitale promotiemiddelen beschikbaar om stemmen te werven.

Hoe werkt het stemmen door de leden?
Rabobank De Langstraat is een coöperatie met leden. Al onze klanten die lid zijn voor 1 september 2017 kunnen hun stem uitbrengen. De stemperiode start op 2 oktober en loopt tot 17 oktober 2017. Onze leden ontvangen vlak voor de stemperiode een stemkaart met een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen. Met deze code kunnen onze leden tijdens de stemperiode via een speciale website hun stem(men) uitbrengen op de vereniging of stichting van hun voorkeur. Rabobank De Langstraat heeft ruim 16.000 leden. Ieder lid krijgt vijf stemmen om te verdelen, waarvan maximaal 2 stemmen aan dezelfde club mogen worden gegeven.

Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne:

 • De vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging of stichting is gevestigd in en activiteiten vinden plaats in de gemeenten Loon op Zand of Waalwijk of de plaatsen Drunen of Elshout.
 • De vereniging of stichting draagt bij aan de lokale leefbaarheid in de gemeenten Loon op Zand of Waalwijk of de plaatsen Drunen of Elshout.
 • De vereniging of stichting heeft een zakelijke rekening bij Rabobank De Langstraat.
 • De vereniging of stichting is voor een brede, lokale doelgroep bereikbaar en/of interessant.
 • De vereniging of stichting heeft een maatschappelijk, sportief, recreatief, educatief en/of cultureel doel.
 • De vereniging of stichting kan één keer deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne (geen subafdelingen of subcommissies).
 • De vereniging of stichting werkt met vrijwilligers.
 • De directie van Rabobank De Langstraat heeft het recht om een vereniging of stichting uit te sluiten van of toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne.
 • De bijdrage van de Rabobank Clubkas Campagne mag alleen worden gebruikt voor maatschappelijke doelen ter verbetering van leefbaarheid, educatie, cultuur, sport en recreatie.
 • Rabobank De Langstraat mag achteraf om verantwoording vragen over de besteding van de bijdrage.

Organisaties die niet mee mogen doen met de Rabobank Clubkas Campagne:

 • Verenigingen of stichtingen die een sponsorcontract hebben met Rabobank De Langstraat.
 • Organisaties die winst willen maken.
 • Religieuze instellingen.
 • Politieke instellingen.
 • Subafdelingen of subcommissies van verenigingen of stichtingen.
 • Gevaarlijke sporten en risicovolle gevechtssporten, zoals motorsport, en milieubelastende activiteiten
 • Initiatieven die niet-plaatselijke bevolkingsgroepen steunen.
 • Actiecomités.
 • Supportersverenigingen, vriendenclubs, steunstichtingen en Club van 100.
 • Serviceclubs en sociëteiten, zoals Rotary, Lions en Ladies Circle.
 • Personeels-, bedrijfs-, winkeliers- en ondernemersverenigingen.
 • Belangenbehartigersinitiatieven, zoals huurdersvereniging, vereniging van eigenaren.
 • Wijk-, buurt- en bewonersverenigingen.
 • Spaar- en beleggingsclubs.
 • Particuliere initiatieven, zoals boekpublicaties.
 • Bibliotheken.
 • Kinderopvang.
 • Scholen, studenten- en ouderverenigingen.
 • Stichting derdengelden.
 • Adviesorganen en overkoepelende organen.
 • Feesten
 • Exploitatiekosten.

Uitslag 2016

Van 1 juni tot 15 september 2017 kunnen clubs zich inschrijven voor deelname. Bekijk de voorwaarden om te zien of uw club mee kan doen. Clubs die zich vóór 1 augustus 2017 inschrijven kunnen (fysieke) promotiematerialen bestellen. Voor alle clubs komen er digitale promotiemiddelen beschikbaar om stemmen te werven.

Rabobank Stimuleringsfonds

Met het Rabobank Stimuleringsfonds willen we bijdragen aan vernieuwende initiatieven die de leefbaarheid in de Langstraat sterker maken. We steunen projecten waarbij ons netwerk, onze kennis of een financiële bijdrage nodig is. 

Commissie Stimuleringsfonds
De commissie Stimuleringsfonds bestaat uit acht ledenraadsleden. Ze komt vier keer per jaar samen om de binnengekomen aanvragen te beoordelen.

Stuur uw aanvraag in

Datums aanvraag indienen

VergaderdatumAanvraag binnen voor
dinsdag 7 maart 201721 februari 2017
dinsdag 30 mei 201716 mei 2017
dinsdag 12 september 201729 augustus 2017
dinsdag 28 november 201714 november 2017

Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Stimuleringsfonds. We hanteren de volgende uitgangspunten:

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie is klant van Rabobank De Langstraat.
 • De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is gevestigd in de gemeente Loon op Zand of Waalwijk of de plaatsen Drunen of Elshout.
 • De activiteit vindt plaats in de gemeente Loon op Zand of Waalwijk of de plaatsen Drunen of Elshout.
 • Het project heeft een sociaal, cultureel, economisch of maatschappelijk doel.
 • Het project komt ten goede aan de lokale samenleving en niet aan één persoon.
 • Het project betreft een nieuw initiatief en een eventuele bijdrage vindt eenmalig plaats ter stimulering.
 • De activiteit heeft een duurzaam karakter. Dit wil zeggen dat met het initiatief de zelfredzaamheid van de activiteit langdurig gewaarborgd wordt.
 • De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.
 • Het initiatief is nog niet gerealiseerd en wordt binnen twee jaar na de aanvraag uitgevoerd.
 • Verzoeken die in de ideeënfase zitten, worden niet in behandeling genomen.
 • Het project betreft geen maatschappelijke discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp. Projecten met een politieke, religieuze doelstelling, met milieubelastende activiteiten en actiegroepen worden niet ondersteund.
 • De aanvraag komt niet in aanmerking voor financiering door reguliere geldgevers.
 • Het project dient niet ter vervanging van taken van derden (zoals van de overheid). Wel kan in samenwerking met derden een bijdrage worden gegeven.
 • De gevraagde financiële bijdrage mag niet gelijk zijn aan 100% van de totale projectkosten en/of niet ten goede komen aan de normale exploitatiekosten.
 • Aan het project of de organisatie zijn geen commerciële doelstellingen en winstoogmerk verbonden.
 • Bij toezegging is sprake van branche-exclusiviteit.
 • Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen maatstaf voor een andere aanvraag.
 • Het initiatief bevat een maatschappelijke tegenprestatie.
 • Bij toezegging kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.
 • De aanvrager brengt na afloop van het project schriftelijk verslag uit over het resultaat en zorgt voor publiciteit rondom het project en het aandeel van de bank hierin.

Niet in aanmerking komen: 

 • Projecten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Kosten die thuishoren op de jaarbegroting van de aanvragende organisatie
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.

Sponsoring

Rabobank De Langstraat sponsort activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Sponsoring is voor ons een vorm van samenwerking, waarbij twee partijen iets voor elkaar kunnen betekenen. Wij benaderen zelf de verenigingen en stichtingen die voor sponsoring in aanmerking komen.

Voorwaarden

We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring:

 • De activiteit is voor een (breed) publiek in de gemeenten Loon op Zand of Waalwijk of de plaatsen Drunen of Elshout.
 • De vereniging of stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De activiteit valt binnen de normen en waarden van de lokale gemeenschap.
 • De activiteit komt ten goede aan een sportief of cultureel doel in de lokale gemeenschap.
 • De activiteit biedt voldoende mogelijkheden voor tegenprestaties in de vorm van publiciteit, netwerken en/of zakelijke relaties te versterken.
 • De samenwerking is bij voorkeur voor meerdere jaren.

Wij sponsoren geen:

 • Personen.
 • Feesten of studiereizen.
 • Politieke of religieuze projecten.
 • Gevaarlijke of milieubelastende projecten.

Voorbeelden

Wij sponsoren onder andere de volgende partijen:

 • RKC Waalwijk
 • Hockeyverenigingen in de Langstraat
 • Stichting 80 van de Langstraat
 • Koninklijke Sophia’s Vereeniging
 • Theater De Leest

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven