Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank De Langstraat doneert vanuit de Rabobank Clubkas Campagne en het Stimuleringsfonds.

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank De Langstraat steunt graag het verenigingsleven in de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk en de plaatsen Drunen, Elshout en ‘s Gravenmoer. Daarom geven wij elk jaar een deel van onze winst aan lokale clubs. Onze leden stemmen op de clubs die zij belangrijk vinden. Hoe meer stemmen op een club worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt. In 2017 stellen wij € 150.000 beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne.

De Rabobank Clubkas Campagne van 2017 is inmiddels afgelopen. Binnenkort kunt u hier de uitslag van 2017 vinden.

Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne:

 • De vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging of stichting is gevestigd in en activiteiten vinden plaats in de gemeenten Loon op Zand of Waalwijk of de plaatsen Drunen of Elshout.
 • De vereniging of stichting draagt bij aan de lokale leefbaarheid in de gemeenten Loon op Zand of Waalwijk of de plaatsen Drunen of Elshout.
 • De vereniging of stichting heeft een zakelijke rekening bij Rabobank De Langstraat.
 • De vereniging of stichting is voor een brede, lokale doelgroep bereikbaar en/of interessant.
 • De vereniging of stichting heeft een maatschappelijk, sportief, recreatief, educatief en/of cultureel doel.
 • De vereniging of stichting kan één keer deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne (geen subafdelingen of subcommissies).
 • De vereniging of stichting werkt met vrijwilligers.
 • De directie van Rabobank De Langstraat heeft het recht om een vereniging of stichting uit te sluiten van of toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne.
 • De bijdrage van de Rabobank Clubkas Campagne mag alleen worden gebruikt voor maatschappelijke doelen ter verbetering van leefbaarheid, educatie, cultuur, sport en recreatie.
 • Rabobank De Langstraat mag achteraf om verantwoording vragen over de besteding van de bijdrage.

Organisaties die niet mee mogen doen met de Rabobank Clubkas Campagne:

 • Verenigingen of stichtingen die een sponsorcontract hebben met Rabobank De Langstraat.
 • Organisaties die winst willen maken.
 • Religieuze instellingen.
 • Politieke instellingen.
 • Subafdelingen of subcommissies van verenigingen of stichtingen.
 • Gevaarlijke sporten en risicovolle gevechtssporten, zoals motorsport, en milieubelastende activiteiten
 • Initiatieven die niet-plaatselijke bevolkingsgroepen steunen.
 • Actiecomités.
 • Supportersverenigingen, vriendenclubs, steunstichtingen en Club van 100.
 • Serviceclubs en sociëteiten, zoals Rotary, Lions en Ladies Circle.
 • Personeels-, bedrijfs-, winkeliers- en ondernemersverenigingen.
 • Belangenbehartigersinitiatieven, zoals huurdersvereniging, vereniging van eigenaren.
 • Wijk-, buurt- en bewonersverenigingen.
 • Spaar- en beleggingsclubs.
 • Particuliere initiatieven, zoals boekpublicaties.
 • Bibliotheken.
 • Kinderopvang.
 • Scholen, studenten- en ouderverenigingen.
 • Stichting derdengelden.
 • Adviesorganen en overkoepelende organen.
 • Feesten
 • Exploitatiekosten.

Uitslag 2017

De Rabobank Clubkas Campagne van 2017 is inmiddels afgelopen. Bekijk hieronder de uitslag.

Rabobank Stimuleringsfonds

Met het Rabobank Stimuleringsfonds willen we bijdragen aan vernieuwende initiatieven die de leefbaarheid in de Langstraat sterker maken. We steunen projecten waarbij ons netwerk, onze kennis of een financiële bijdrage nodig is. 

Commissie Stimuleringsfonds
De commissie Stimuleringsfonds bestaat uit acht ledenraadsleden. Ze komt vier keer per jaar samen om de binnengekomen aanvragen te beoordelen.

Klik hier voor meer informatie over het indienen van uw aanvraag.

Datums aanvraag indienen

Vergaderdatum Aanvraag binnen voor
Dinsdag 27 februari 30 januari
Donderdag 31 mei 3 mei
Dinsdag 11 september 21 augustus
Dinsdag 27 november 30 oktober

Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Stimuleringsfonds. We hanteren de volgende uitgangspunten:

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie is klant van Rabobank De Langstraat.
 • De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is gevestigd in de gemeente Loon op Zand of Waalwijk of plaatsen Drunen of Elshout.
 • De activiteit vindt plaats in de gemeente Loon op Zand of Waalwijk of plaatsen Drunen of Elshout.
 • Het project heeft een sociaal, cultureel, economisch of maatschappelijk doel.
 • Het project komt ten goede aan de lokale samenleving en niet aan één persoon.
 • Het initiatief bevat een maatschappelijke tegenprestatie. Dat wil zeggen dat het initiatief niet alleen de eigen vereniging/stichting ten goede komt, maar ook andere partijen of groepen binnen de Langstraat.
 • Het project betreft een innoverend initiatief en een eventuele bijdrage vindt eenmalig plaats ter stimulering.
 • Er wordt alleen bijgedragen aan die onderdelen van de activiteit die een duurzaam karakter hebben, met als doel dat het initiatief zelfredzaam wordt.
 • De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.
 • De gevraagde financiële bijdrage mag niet gelijk zijn aan 100% van de totale projectkosten en/of niet ten goede komen aan de normale exploitatiekosten.
 • Het initiatief is nog niet gerealiseerd en wordt binnen twee jaar na de aanvraag uitgevoerd.
 • Verzoeken die in de ideeënfase zitten, worden niet in behandeling genomen.
 • Het project betreft geen maatschappelijke discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp. Projecten met een politieke, religieuze doelstelling, met milieubelastende activiteiten en actiegroepen worden niet ondersteund.
 • De aanvraag komt niet in aanmerking voor financiering door reguliere geldgevers.
 • Het project dient niet ter vervanging van taken van derden (zoals van de overheid). Wel kan in samenwerking met derden een bijdrage worden gegeven.
 • Aan het project of de organisatie zijn geen commerciële doelstellingen en winstoogmerk verbonden.
 • Bij toezegging is sprake van branche-exclusiviteit.
 • Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen maatstaf voor een andere aanvraag.
 • Bij toezegging kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.
 • De aanvrager brengt na afloop van het project schriftelijk verslag uit over het resultaat en zorgt voor publiciteit rondom het project en het aandeel van de bank hierin.
 • Iedere aanvraag wordt vergezeld van een financiële onderbouwing van het initiatief en een financieel jaaroverzicht van de aanvragende partij.
 • Er wordt een eigen bijdragen geleverd in arbeid.
 • Er zijn ook andere donateurs.

Niet in aanmerking komen: 

 • Projecten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Kosten die thuishoren op de jaarbegroting van de aanvragende organisatie
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.

Sponsoring en donaties

Sponsoring

Rabobank De Langstraat sponsort activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Sponsoring is voor ons een vorm van samenwerking, waarbij twee partijen iets voor elkaar kunnen betekenen. Wij benaderen zelf de verenigingen en stichtingen die voor sponsoring in aanmerking komen. Enkele voorbeelden van partijen waarmee wij een sponsorovereenkomst hebben zijn: RKC Waalwijk, Stichting 80 van de Langstraat, Theater De Leest en Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven