Sponsoring en donaties

Coöperatief dividend

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Dit noemen we het Coöperatief Dividend. Rabobank Gooi en Vechtstreek ondersteunt vanuit dit fonds, de Rabobank Clubkas Campagne en het Coöperatiefonds.

Coöperatiefonds

We ondersteunen jaarlijks via donaties en sponsoring vele verenigingen, lokale initiatieven en evenementen. Daarnaast hebben we een speciaal fonds voor maatschappelijke organisaties en projecten, het Coöperatiefonds. Het fonds steunt vernieuwende initiatieven die gericht zijn op het duurzaam versterken van het maatschappelijke of sociale leven. Een bijdrage uit het fonds draagt bij aan een betere leef- en werkomgeving van de lokale gemeenschap en dus van de klanten van de Rabobank.

Toekenning van de uitkeringen uit het Coöperatiefonds vindt in overleg plaats tussen de directie van de bank en de Commissie Coöperatiefonds, die bestaat uit een lid van de Raad van Commissarissen en zes leden van de Ledenraad. De Ledenraad vertegenwoordigt alle leden van de bank. De symbolische cheques werden op 30 oktober 2017 uitgereikt tijdens de Coöperatiebijeenkomst. Maar liefst 54 maatschappelijke organisaties ontvingen een mooie uitkering uit het Coöperatiefonds.

Zie hier het overzicht 2017

Bent u lid van Rabobank Gooi en Vechtstreek? Dan kunt u ook in 2018 weer een project voordragen voor een uitkering uit het Coöperatiefonds via onze ledensite. Op onze website leest u binnenkort wanneer de inschrijving hiervoor opent. Hier treft u dan ook de voorwaarden en criteria die gelden voor 2018.

Heeft u vragen over het aanmelden van een project? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar communicatie.gvs@rabobank.nl.

Voorwaarden

Ingediende projecten worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Het project heeft een lokale uitstraling.
 • Het project heeft een brede maatschappelijke impact.
 • Het project ondersteunt het sociaal-culturele, duurzame of economische klimaat in de gemeenten Blaricum, Laren, Huizen, Gooise Meren, Hilversum, Stichtse Vecht of Wijdemeren en overige dorpen behorende bij het werkgebied van Rabobank Gooi en Vechtstreek.
 • Het project c.q. de organisatie staat positief bekend in de samenleving of kan op brede steun rekenen.
 • Het project kan worden ingedeeld in één van de volgende thema’s:
  • Vergroten van de economische vitaliteit van de Gooi en Vechtreek;
  • Verbeteren van de financiële zelfredzaamheid van de regio;
  • Versterken van de lokale leefomgeving.
 • Gelden dienen rechtstreeks ten goede te komen aan de ingediende projecten.
 • De organisatie dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Alle relevante vergunningen (o.a. bij nieuwbouw, verbouw of renovatie) dienen te zijn verleend.

De bank zal niet ingaan op aanvragen, die:

 • Vallen onder de criteria van de Rabobank Clubkas Campagne (in december 2017 kan weer ingeschreven worden voor RCC2018)
 • Niet volledig zijn ingevuld.
 • Nog in de ideeënfase zitten.
 • Activiteiten omvatten met louter commerciële doeleinden.
 • Persoonlijke ambities beogen.
 • Feesten of jubilea zijn.
 • Exploitatiekosten beogen te dekken.
 • Een politieke, religieuze of milieubelastende activiteit ondersteunen.
 • Meer dan 2/3 van de kosten van de projecten beslaan.

Maatschappelijke organisaties die niet bij de uitreiking van de cheques aanwezig zijn ontvangen geen uitkering uit het Coöperatiefonds. Cheques worden niet nagezonden.

Aanvullende regel die in werking gaat wanneer er meer aanvragen worden ingediend dan het budget het toelaat:

 • Aanvragende organisaties die in 2016 een uitkering hebben gekregen uit het Coöperatiefonds of waarvan de organisatie al wordt ondersteund door de Rabo Clubkas Campagne of sponsoring komen niet in aanmerking voor een uitkering uit het Coöperatiefonds 2017.

Rabobank Clubkas Campagne

Vanaf 1 december 2017 kunnen clubs en verenigingen in de regio op het gebied van sport, natuur en cultuur weer inschrijven voor de Rabobank Clubkas Campagne (RCC). Is uw vereniging of club klant van Rabobank Gooi en Vechtstreek dan kunt u maar liefst maximaal € 2.000,- verdienen om de clubkas te spekken. Inschrijven kan via de website: https://www.mijnbankenik.nl/gvs/inschrijven

Voor alle overige informatie vindt u hieronder de veelgestelde vragen en voorwaarden.

Veelgestelde vragen en voorwaarden Rabobank Clubkas Campagne 2018

Donatiefonds

Ook het Donatiefonds wordt gefinancierd vanuit het Coöperatief Dividend. Met het Donatiefonds geven we een deel van onze winst terug aan de samenleving. Een tegenprestatie is hierbij niet nodig. Zo willen we een bijdrage leveren aan het optimaliseren van onze leefomgeving. Aanvragen voor een donatie worden beoordeeld door de directie of door de Marktteams. Marktteams worden gevormd door vertegenwoordigers van de bank, die staan opgesteld voor een bepaalde regio. Zij bepalen welke activiteiten en initiatieven in de regio in aanmerking komen voor een steuntje in de rug van maximaal € 500,-. Organisaties kunnen slechts één keer per jaar een donatie ontvangen. Verenigingen en stichtingen die deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne kunnen geen aanspraak maken op het Donatiefonds. 

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en sluitende begroting.

 • De activiteit is voor een (breed) publiek in de Gooi en Vechtstreek.
 • De activiteit start binnen een jaar.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • De aanvrager is een rechtspersoon.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • Wij zijn op de hoogte van eventuele andere donateurs en voor welk bedrag zij deelnemen.
 • Een donatie aan een activiteit is eenmalig.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit doorgaat.
 • Bij goedkeuring van een donatie kunnen extra voorwaarden worden gesteld.

Wij doneren niet aan:

 • Activiteiten met een winstoogmerk.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat.
 • Feesten en jubilea.
 • Projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de organisatie.
 • Projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Aanvragers die andere verzoeken voor financiële bijdragen hebben ingediend.

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. 

Sponsoring

Met onze sponsorrelaties werken we samen om zowel de doelen van de aanvrager als bepaalde commerciële doelen van de bank te bereiken. Tevens heeft sponsoring tot doel om de lokale samenleving in de Gooi en Vechtstreek op een duurzame manier te versterken. Met sponsoring kiezen wij voor een langdurige samenwerking een beperkt aantal partijen.

Voorwaarden

Jaarlijks ontvangen wij  een groot aantal sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hebben de volgende uitgangspunten waaraan uw project moet voldoen om voor sponsoring in aanmerking te komen:

 • De activiteit vindt plaats in de Gooi en Vechtstreek.
 • Mensen ontmoeten elkaar.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie heeft een non-profit doelstelling.
 • De organisatie of vereniging is klant van Rabobank Gooi en Vechtstreek.
 • De activiteit is door de Rabobank te controleren en te evalueren.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.

Wij sponsoren geen:

 • Individuen.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat.
 • Feesten of jubilea.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven