Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds van Rabobank Groene Hart Noord heeft als doel het steunen van duurzame niet vergankelijke initiatieven die passen binnen de thema’s waar Rabobank zich voor inzet. Dat doen we niet alleen met geld, maar ook met kennis en netwerk.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

Alleen organisaties in het werkgebied van Rabobank Groene Hart Noord komen in aanmerking, projecten moeten betrekking hebben op het werkgebied.Het project valt binnen de doelstelling van het fonds.De aanvrager is een vereniging, stichting, organisatie of dorpsraad en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project kan dus nooit een maatstaf zijn voor een andere aanvraag.Projecten zijn gericht op een doelgroep of op een groot deel van een doelgroep.Projecten met een politiek of religieus doel zijn uitgesloten.De stichting, vereniging of instelling bankiert bij Rabobank.De stichting, vereniging of instelling mag één aanvraag per twee jaar indienen.Loonkosten komen niet in aanmerking voor donatie.Activiteiten of projecten belasten niet het milieu onevenredig.Aan het project of de organisatie mogen geen commerciële doelstellingen en geen winstoogmerk verbonden zijn.Voor een positief besluit moet een project met grote waarschijnlijkheid op korte termijn uitvoerbaar zijn.Projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatie, komen niet in aanmerking.De gevraagde bijdrage kan niet of niet volledig via een overheidssubsidie worden verkregen.Het fonds behandelt alleen volledige verzoeken. Bij toekenning van een donatie kan het fonds aanvullende voorwaarden stellen.De aanvrager is bereid om gedurende het project verslag te doen over de vorderingen van het project en eventueel hierover een presentatie te verzorgen.Het fonds verstrekt over het algemeen geen bijdragen van 100%. De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten of haalt een substantieel deel uit andere bronnen.Het fonds neemt geen aanvragen in behandeling voor projecten die al zijn gerealiseerd.Het fonds keert pas uit als het totale project is gerealiseerd. Uitkering is mogelijk tot twee jaar na toezegging van de bijdrage. Hierna moet de aanvrager een nieuw verzoek indienen. De regels omtrent BTW en schenkingsrecht zijn van toepassing.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
12 maart 202122 maart 2021
4 juni 202114 juni 2021
10 september 202120 september 2021
3 december 202113 december 2021
Aanvraag indienen