Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Coöperatiefonds

Het hoort bij onze bank. Een deel van de winst teruggeven aan de gemeenschap. Onze leden bepalen de bestemming, want zij zijn niet alleen lid van de bank, maar ook deel van de lokale samenleving waarin de bank investeert. Grotendeels gaat het om lokale maatschappelijke projecten. Ook hebben we een breed programma om verenigingen te ondersteunen. Niet alleen omdat we sport en kunst belangrijk vinden. Maar vooral omdat die verenigingen zo’n belangrijke verbindende rol hebben. Onze missie ‘growing a better world together’ begint dus heel dicht bij huis. En wordt mogelijk gemaakt door onze leden en klanten. Dat geeft ons een enorme motivatie om te blijven zoeken naar oplossingen waar iedereen beter van wordt. Wellicht komt jouw project of initiatief in aanmerking voor een stukje coöperatief dividend. We zien jouw aanvraag met belangstelling tegemoet. Aanvragen worden ieder kwartaal beoordeeld door de commissie Coöperatiefonds die bestaat uit een afvaardiging van de ledenraad.

Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Vier keer per jaar worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld door de commissie Coöperatiefonds. In 2022 staan deze gepland op:

15 maart 14 juni 8 september 24 november

Zorg ervoor dat de aanvraag uiterlijk 10 dagen voor deze data bij ons binnen is.

Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabo Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De aanvrager is/vertegenwoordigt een niet op winst gerichte organisatie/stichting die is ingeschreven in het Verenigingen- en Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel. De aanvrager is klant bij Rabobank, of is bereid klant te worden. Toekenningen worden alleen overgemaakt op een Rabobankrekening op naam van de aanvrager. Een initiatiefnemer mag eenmaal per drie jaar een projectaanvraag indienen. Een aanvraag bedraagt maximaal € 9.500 De volgende documenten zijn verplicht bij het indienen van een aanvraag: plan van aanpak, uittreksel KvK en reële projectbegroting. Na afloop van het project dient de aanvrager een projectevaluatie in waaruit minimaal blijkt waaraan de donatie is uitgekeerd en of het doel bereikt is.

Projecten:

Vinden plaats binnen het werkgebied van Rabobank Lek en Merwede (gemeenten Molenlanden, Gorinchem, Vijfheerenlanden, Sliedrecht of Hardinxveld-Giessendam) en hebben een maatschappelijk draagvlak. Dienen het versterken van de lokale leefomgeving en sluiten bij voorkeur aan bij een van de maatschappelijke thema’s van Rabobank (Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Financieel Gezond Leven, Banking4Food, Energietransitie). Met betrekking tot het verenigings-/ stichtingsgebouw (clubhuizen, kantines, kleedkamers etc.) komen alleen in aanmerking voor een bijdrage als deze bedoeld is voor verduurzaming (led/zonnepanelen/energietransitie). Voor deze projecten geldt de aanvullende voorwaarde dat de subsidie is aangevraagd bij de overheid en hierover uitsluitsel is ontvangen. Kunnen maar door één initiatiefnemer ingediend worden. Zijn eenmalig en vinden plaats binnen één jaar na toezegging. Bieden wederkerigheid/zichtbaarheid voor Rabobank.

Niet in aanmerking komen:

Projecten die schadelijk kunnen zijn voor Rabobank, deelnemers, toeschouwers en milieu. Politieke -, religieuze – en commerciële doelstellingen/projecten/uitingen. Goede doelen(organisaties) - of indirect daarvoor bestemde opbrengsten - en serviceclubs. Niet openbare ruimtes waarbij de financiële verantwoordelijkheid ligt bij andere instanties/overheden. Onderhoud en herstel van gebouwen en/of (school)pleinen. Projecten met persoonlijke ambitie zoals publicaties, boeken/films/proefschriften. Reguliere activiteiten. Projecten die reeds gestart of uitgevoerd zijn. Projecten die steun ontvangen van andere financiële dienstverleners.
Aanvraag indienen

Rabo Verenigingsondersteuning

Rabobank Lek en Merwede sponsort een tiental lokale partijen op het gebied van sport en cultuur in de vorm van een sponsorcontract. In ruil daarvoor vragen wij een tegenprestatie. Deze contracten worden niet uitgebreid. Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities in de Lek en Merweden te versterken. Daarnaast hebben we in samenwerking met NOC*NSF het traject verenigingsondersteuning uitgevoerd. Hierbij hebben geselecteerde verenigingen advies en hulp op het gebied van bestuur, financiën, gezondheid en duurzaamheid ontvangen. Afhankelijk van de gestelde hulpvraag. Naar aanleiding van een pitch zijn deze verenigingen geselecteerd op hun ambities, uitdagingen en actieve rol in de samenleving. Dit traject is nog lopend met een aantal verenigingen.