Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Als coöperatieve bank investeren we in clubs en verenigingen. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren campagne om zo veel mogelijk stemmen van leden van onze bank te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabobank Stimuleringsfonds

Vier keer per jaar kan er een aanvraag worden gedaan voor het Stimuleringsfonds. Het fonds wil initiatieven in onze regio aanmoedigen. De stimuleringsfondscommissie, die bestaat uit ledenraadsleden, beoordeelt de binnengekomen aanvragen en wijst de bedragen toe.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Om voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds in aanmerking te komen hanteren we de volgende uitgangspunten en criteria:

De aanvrager is een rechtspersoon zijn of een rechtspersoon vertegenwoordigen;De aanvraag heeft betrekking op een activiteit of initiatief in het werkgebied van Rabobank Regio Den Haag en is dienstbaar aan inwoners/ondernemers uit het werkgebied van Rabobank Regio Den Haag;Het initiatief/project dient een maatschappelijk, sociaal of cultureel doel, dat aansluit bij de speerpunten van de Rabobank te weten; Leefbaarheid (zorg, wonen, cultuur, sport), Economische vitaliteit, Duurzaamheid of Banking for Food;Het initiatief of project heeft een structureel en duurzaam karakter.De aanvrager is minimaal al een half jaar klant van de RabobankDe aanvraag is compleet en wordt aangeleverd met de benodigde bijlagen.De aanvrager van het project informeert de commissie tussentijds over de voortgang. Na realisatie, doch maximaal binnen 2 jaar, wordt een evaluatie ingediend die voldoet aan de richtlijnen van de commissie.De resultaten worden SMART geformuleerd en hebben betrekking op klant, bank en samenleving.Tegen een afwijzing kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld

Een aanvraag voor een initiatief wordt in elk geval afgewezen wanneer:

het initiatief Rabobank Regio Den Haag of de Rabobank Groep kan schaden;mogelijk sprake is van gevaar voor deelnemers of publiek;het belastend is voor het milieu;het politieke of religieuze denkbeelden betreft;sprake is van een conflictgevoelig onderwerp;het een maatschappelijk discutabele organisatie betreft;het gaat om een aanvulling van financieringstekorten of exploitatiekosten, niet projectgebonden;financiering tot de normale taak van andere organen behoort (bijvoorbeeld overheid);sprake is van een commerciële doelstelling van het initiatief/project;het een herhaling betreft van een identieke projectaanvraag; na 3 jaar is een nieuwe aanvraag weer toegestaan;het een feest, herdenking of jubileum betreft, waarbij geen sprake is van een duidelijk maatschappelijk gedragen doel;een project reeds heeft plaatsgevonden;er, inclusief toekenning vanuit het fonds, geen sluitende begroting van het project is;de financiële positie van de aanvragende partij toereikend is door eigen reserves.wanneer de aanvrager een sponsorcontract heeft lopen met Rabobank Regio Den Haag, dan is een bijdrage uit het fonds uitgesloten.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Ieder kwartaal beoordeelt een commissie uit de ledenraad de binnengekomen aanvragen. Het is belangrijk dat je complete aanvraag tijdig bij ons binnen is. Een complete aanvraag bestaat uit het online aanvraagformulier plus een projectplan met begroting en dekkingsplan.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
1 maart 202117 maart 2021
1 juni 202116 juni 2021
1 september 202115 september 2021
1 december 202115 december 2021
Aanvraag indienen

Innovatiefonds

Het Innovatiefonds richt zich op grote(re)en innovatieve projecten, die gericht zijn op het aanpakken van maatschappelijk problemen. De projecten hebben invloed op de lokale samenleving. Naast een bijdrage in geld heeft onze bank daarbij vaak ook een dienstverlenende, verbindende of andere actieve rol.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Innovatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

streven naar een nalatenschap, waarmee continuïteit wordt gewaarborgd;worden gerealiseerd in en primair ten goede komen aan mensen binnen het werkgebied van de Rabobank Regio Den Haag. Secundair kunnen ook mensen en/of organisaties buiten het werkgebied profijt hebben van de projecten;streven er naar om binnen twee jaar na toekenning te zijn gerealiseerd en daarna zelfredzaam te zijn;bij voorkeur starten binnen een half jaar na toekenning;tot stand komen in samenwerking met lokale partijen. In deze samenwerking wordt gestreefd naar synergie en benadering vanuit nieuwe invalshoeken en vernieuwende en creatieve ideeën. Meerdere partijen (o.a. overheid, maatschappelijke organisaties en/of bedrijfsleven) zijn of worden bij het project betrokken.De aanvraag is compleet en wordt aangeleverd met de benodigde bijlagen.De aanvrager van het project informeert de commissie tussentijds over de voortgang. Na realisatie wordt een evaluatie ingediend, zowel over de die voldoet aan de richtlijnen van de commissie. Hierin zijn in elk geval de resultaten en de financiële verantwoording opgenomen.De resultaten worden SMART geformuleerd en hebben betrekking op klant, bank en samenleving.Tegen een afwijzing kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.De ontvanger dient een bestedingscontrole door de bank toe te staan.Voor alles waar in het reglement niet in is voorzien is de commissie Innovatiefonds bindend.

Een project wordt uitgesloten wanneer:

deze het belang van Rabobank Regio Den Haag of de Rabobank Groep kan schaden;deze gevaar oplevert voor deelnemers of publiek;deze belastend is voor het milieu;deze politieke of religieus doel dient;deze een conflictgevoelig onderwerp betreft;deze een maatschappelijk discutabele organisatie betreft;deze een aanvulling is van financieringstekorten, exploitatiekosten, niet projectgebonden salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de overige activiteiten van de aanvrager;deze tot de normale financieringstaak van andere organen behoort
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
1 maart 202117 maart 2021
1 juni 202116 juni 2021
1 september 202115 september 2021
1 december 202115 december 2021
Aanvraag indienen