Sponsoring en donaties

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Rabobank Westland draagt actief bij aan een sterke regio waar het prettig wonen en werken is. Wij geven hier invulling aan door het sponsoren van sportclubs en culturele activiteiten. Daarnaast ondersteunen we maatschappelijke en innovatieve projecten, die een positief effect hebben op de regio.

Sponsoring

Bij sponsoring gaan we uit van een zakelijke overeenkomst, waarbij sprake is van wederkerigheid: wij helpen de club en de club helpt ons. Bijvoorbeeld doordat wij via de sponsorpartij een breed publiek kunnen bereiken en goed zichtbaar zijn. Vaak is de sponsoring gebaseerd op een sponsorrelatie van meerdere jaren. Als u aan de voorwaarden voor sponsoring voldoet, kunt u een aanvraag indienen.

Voorwaarden sponsoring

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Stuur uw aanvraag uiterlijk twee maanden voor de start van de activiteit in. U ontvangt binnen een week een reactie. We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring.

 • De activiteit vindt plaats in De Lier, Hoek van Holland, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Maasland, Maassluis, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, 's-Gravenzande of Wateringen.
 • De activiteit is vrij toegankelijk.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie is klant van Rabobank Westland of wil dat worden.
 • De activiteit is geschikt om te netwerken en zakelijke relaties te versterken.
 • Sponsoring is bij voorkeur voor meerdere jaren.
 • De organisatie komt één keer per jaar in aanmerking voor eenmalige sponsoring.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • De organisatie laat publiciteitsuitingen vooraf goedkeuren door Rabobank Westland.
 • De activiteit biedt voldoende mogelijkheden voor tegenprestaties.

Wij sponsoren geen:

 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Persoonlijke doelen.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtsport.
 • Activiteiten die het milieu onnodig belasten.
 • Kosten van betalingsverkeer.
 • Kosten voor de bouw, verbouwing of restauratie van gebouwen.
 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen.
 • Activiteiten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.
 • Inzamelingsacties voor goede doelen.
 • Kosten voor commerciële organisaties, zoals communicatiebureaus.
 • Feesten, met uitzondering van dorpsfeesten.


Voorbeelden sponsoring

WestlandTheater de Naald

Met het Rabo Talenten Concours sponsort Rabobank Westland het WestlandTheater de Naald. Nieuwe talenten krijgen de kans om zich te laten zien aan het publiek. Na afloop beoordeelt het publiek de voorstelling. De winnaar ontvangt een aanmoedigingsprijs van € 1.000.

WestlandTheater de Naald

Westlandtheater.nl

Excelsior Maassluis

Rabobank Westland is hoofdsponsor van Excelsior Maassluis en shirtsponsor van het eerste team van deze voetbalclub. Hiermee wil de bank meebouwen aan de sportieve doelen van Excelsior, zoals het opbouwen van een bloeiende jeugdafdeling.

Excelsior Maassluis

Excelsior-m.nl

Kom in de kas

Rabobank Westland is Gouden Sponsor van Kom in de Kas Westland. Dit jaarlijkse evenement van de Nederlandse glastuinbouw vindt plaats in het eerste weekend van april. Als lokale bank midden in de glastuinbouw kunnen wij hierbij natuurlijk niet ontbreken.

Kom in de kas

Komindekas.nl

Stichting Wielerevenementen Westland

Stichting Wieler Evenementen Westland organiseert de Westlandse wielerrondes. Rabobank Westland is hier als sponsor graag bij betrokken. En wij zorgen voor rondemissen die de prijzen uitreiken. Daarnaast vindt bij ieder criterium (een wielerwedstrijd van rondjes over een kort parcours) een Rabo Dikke Banden Race plaats.

Stichting Wieler Evenementen Westland

SWEW.nl

Westlands Mannenkoor

Het Westlands Mannenkoor maakt onlosmakelijk deel uit van het rijke culturele en maatschappelijke leven in het Westland. Het gezelschap hoort bij de beste mannenkoren van Nederland. Rabobank Westland is er dan ook trots op sponsor te mogen zijn van dit koor.

Westlands Mannenkoor

Westlandsmannenkoor.nl

Rabobank Clubkas Campagne

Verenigingen en clubs die klant zijn van Rabobank Westland, kunnen meedoen aan de Rabo Clubkas Campagne, mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. De leden van onze bank bepalen welke verenigingen en stichtingen een bijdrage krijgen en hoe hoog dit bedrag is. Ieder lid krijgt vijf stemmen. Tijdens de stemperiode kunnen leden maximaal twee keer op dezelfde vereniging stemmen. Hoe meer stemmen op een vereniging of stichting worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt.

Verenigingen en stichtingen die in 2018 hebben deelgenomen, ontvangen in juni een uitnodiging voor de inschrijving voor 2019. De stemperiode voor de Rabobank Clubkas Campagne is van 3 tot en met 15 oktober 2018. De slotavond voor de deelnemende verenigingen en stichtingen vindt plaats op maandag 19 november.

Voorwaarden Rabobank Clubkas Campagne

Voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne gelden de volgende voorwaarden:

 • Alleen verenigingen en stichtingen kunnen aan de Rabobank Clubkas Campagne deelnemen, mits zij voldoen aan de hierna volgende criteria.
 • De vereniging of stichting is klant van Rabobank Westland
 • De vereniging/stichting is gevestigd in het werkgebied van Rabobank Westland, te weten: De Lier, Hoek van Holland, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Maasland, Maassluis, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, 's-Gravenzande of Wateringen.
 • De activiteiten van de vereniging/stichting vinden in het werkgebied van Rabobank Westland plaats.
 • De vereniging/stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 • De vereniging/stichting is voor een brede doelgroep toegankelijk en/of interessant.
 • De vereniging/stichting dient een sportief, recreatief, en/of cultureel doel.
 • De activiteiten van de vereniging/stichting sluiten aan bij de normen en waarden van de Rabobank.
 • Rabobank Westland heeft altijd het recht om een vereniging/stichting uit te sluiten van deelname als zij de stichting of vereniging niet passend vindt voor de Rabobank Clubkas Campagne.
 • Het is de bedoeling dat het gewonnen geldbedrag wordt aangewend voor bestedingen binnen het werkgebied van Rabobank Westland.

De volgende partijen kunnen niet deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne:

 • Verenigingen/stichtingen die een sponsorovereenkomst hebben met Rabobank Westland.
 • Verenigingen/stichtingen met een politieke of religieuze doelstelling.
 • Vriendenclubs, supportersclubs, steunstichtingen, clubs van 50/100, etc., organisaties die primair bedoeld zijn om fondsen te werven voor goede doelen, actiecomités, serviceclubs (Rotary club, Lions club etc.) en sociëteiten.
 • Personeels-, winkeliers en ondernemersverenigingen.
 • Verenigingen van eigenaren, huurders(belangen)verenigingen, stichtingen voor beheer van onroerend goed of derdengelden, bewonersverenigingen en aanverwante organisaties, spaar- en beleggingsclubs.
 • Scholen en daaraan gerelateerde organisaties, zoals ouderverenigingen.
 • Zorginstellingen, dorpshuizen en gemeenschapshuizen.
 • Verenigingen/stichtingen die zich bezighouden met milieubelastende of risicovolle activiteiten.

Fondsen

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Westland doet dat vanuit het Innovatiefonds en het RaboWestlandFonds.

Vier keer per jaar beoordeelt de adviescommissie de binnengekomen aanvragen. In deze raad zitten:

 • een directielid
 • medewerkers van de bank
 • leden van de bank

Bekijk het filmpje over onze fondsen

Innovatiefonds

Vanuit het Innovatiefonds steunt Rabobank Westland vernieuwende ideeën, producten en diensten.

Voorwaarden Innovatiefonds

Voor een bijdrage uit het Innovatiefonds gelden de volgende voorwaarden.

 • Een bijdrage uit het Innovatiefonds bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000.
 • De organisatie is klant van Rabobank Westland of wil dat worden.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • Het project heeft een innovatief of duurzaam karakter.
 • De bijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • Alle bedrijfstakken komen in aanmerking.
 • De organisatie krijgt maximaal één keer per drie jaar een bijdrage.
 • De bijdrage wordt in één keer uitgekeerd.
 • De organisatie laat publiciteitsuitingen vooraf goedkeuren door Rabobank Westland.
 • De organisatie maakt kennis over het project vrij toegankelijk voor klanten van de bank.
 • De organisatie staat een controle door de bank toe.

Het Innovatiefonds ondersteunt geen:

 • Politieke of religieuze projecten.
 • Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Projecten die het milieu onnodig belasten.
 • Organisaties die de bijdrage willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.
 • Projecten die al begonnen zijn.

Belangrijke datums

Alle vergaderingen in 2018 zijn achter de rug. U kunt dit jaar geen aanvraag meer indienen bij het Innovatiefonds.
De vergaderdata en sluitingsdata voor het Innovatiefonds in 2019 zijn nog niet vastgesteld. Zodra die bekend zijn worden ze op deze webpagina gepubliceerd.

RaboWestlandfonds

Het RaboWestlandfonds steunt de verbetering van het sociaal-maatschappelijk leven in de regio Westland. Hierbij ligt de nadruk op:

 • educatie
 • duurzaamheid
 • zorg en welzijn

Voorwaarden RaboWestlandfonds

Verplichte bijlagen bij uw aanvraag zijn:

 • Een kopie van KvK-inschrijving.
 • Statuten of oprichtingsakte.
 • Plan van aanpak.
 • Projectbegroting met dekkingsplan.

Voor een bijdrage uit het RaboWestlandfonds gelden de volgende voorwaarden. 

 • Een bijdrage vanuit het RaboWestlandfonds bedraagt minimaal €2.500 en maximaal €10.000.
 • De bijdrage komt regio Westland ten goede. Hieronder vallen De Lier, Hoek van Holland, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Maasland, Maassluis, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, ’s-Gravenzande en Wateringen.
 • De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • Bij voorkeur is de organisatie klant van Rabobank Westland of wil dat worden.
 • De organisatie krijgt maximaal één keer per drie jaar een bijdrage.
 • De organisatie kan minimaal 50% van de kosten zelf of via andere weg financieren.
 • Het project is door de Rabobank te controleren en evalueren.

Het RaboWestlandfonds ondersteunt geen:

 • Organisaties die de bijdrage willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.
 • Activiteiten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.
 • Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Projecten die het milieu onnodig belasten.
 • Projecten die al begonnen zijn.
 • Kosten voor inzamelingsacties.
 • Persoonlijke doelen.
 • Feesten.

Belangrijke datums

In 2018 vergadert het ledencomité RaboWestlandfonds op:

 • maandag 26 maart (aanvraag insturen vóór 5 maart)
 • maandag 25 juni (aanvraag insturen vóór 4 juni)
 • maandag 24 september (aanvraag insturen vóór 3 september)
 • maandag 10 december (aanvraag insturen vóór 19 november)

U ontvangt binnen twee weken na de vergadering bericht over uw aanvraag.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven