Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die regio Zuid-Limburg Oost versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

Is een rechtspersoon (vereniging of stichting).Is een non-profit organisatie.Is een bancaire relatie.Is professioneel en betrouwbaar.Kan één keer in de drie jaar een aanvraag indienen. Is bereid om op verzoek van de bank een presentatie te verzorgen over het project of de mogelijkheid te bieden een werkbezoek af te leggen.Brengt op verzoek verslag uit van de vorderingen van het project.Stemt in met het belangeloos medewerking te verlenen aan een eventuele publiciteitscampagne of andere publicitaire uitingen op initiatief van de bank. Is bereid om op verzoek van de bank een presentatie te verzorgen over het project of de mogelijkheid te bieden.Richt zich op het werkgebied van de bank. Het werkgebied omvat de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Witten, Heerlen (inclusief Hoensbroek), Kerkrade, Landgraaf, Vaals, Voerendaal en de voormalige gemeente Margraten.Is aangedragen door een organisatie gevestigd in het werkgebied.Heeft een brede maatschappelijke betekenis.Past bij de Maatschappelijke Agenda van de bank: 1. Kansengelijkheid voor jongeren van 0-21 jaar 2. Regionaal Voedselsysteem 3. Digitalisering van het MKBIs maatschappelijk stimulerend.Behoort niet tot de normale exploitatie. Er is sprake van bijzondere activiteiten c.q. een bijzonder project.Levert een bijdrage aan een collectief doel.Kent maatschappelijk draagvlak.Valt binnen de normen en waarden van de gemeenschap.Kent geen conflictgevoelig onderwerp.Kent geen directe religieuze of politieke belangen.Heeft geen winstoogmerk.

Niet in aanmerking komen:

Investeringen in onroerende goederen (her- of verbouwingen).Jaarlijks terugkerende activiteiten.Projecten behorende tot de overheidstaken.Studiedagen, congressen, seminars.Officiële landelijke (goede) doelen die via een lokale afdeling een verzoek indienen.Initiatieven die door Rabobank Nederland en/of de Rabobank Foundation worden ondersteund.Kosten bedoeld voor uren of salaris in welke vorm dan ook.Het Coöperatiefonds neemt geen aanvragen in behandeling voor projecten die al zijn gerealiseerd.Het Coöperatiefonds keert pas uit als het totale project gerealiseerd kan worden en de factuur door de bank is ontvangen.Voor een positief besluit moet een project met grote waarschijnlijkheid op korte termijn uitvoerbaar zijn. Verzoeken die nog in de ideeënfase zitten, vallen buiten het fonds. Het staat de Adviescommissie Coöperatiefonds vrij om de aanvragers te adviseren hoe ze hun verzoek concreter kunnen maken.Bij toekenning van een donatie kan de Adviescommissie Coöperatiefonds aanvullende voorwaarden stellen.Het Coöperatiefonds verstrekt over het algemeen geen bijdragen van 100%. De bijdrage is maximaal 1/3 van de totaal benodigde middelen tot een bedrag van € 10.000,-. De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten of haalt een substantieel deel uit andere bronnen, waarbij de branche-exclusiviteit voor de Rabobank niet uit het oog wordt verloren.Rabobank Zuid-Limburg Oost vermeldt expliciet bij de toekenning van bedragen dat de geschonken bedragen inclusief verschuldigde btw en schenkingsrechten zijn. Eventuele (inkomsten)belasting die over de donatie moet worden betaald, komt voor rekening van de aanvrager. Voor details verwijzen we naar de website van de belastingdienst.Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld. Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project, kan dus nooit een maatstaf zijn voor een andere aanvraag.Tegen de besluitvorming van de directie is geen beroep mogelijk. Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist de directie van de bank.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
Data nog niet bekendData nog niet bekend
--
--
--
Aanvraag indienen

Fonds Coöperatief Dividend

Via het fonds Coöperatief Dividend steunt Rabobank vernieuwende initiatieven die regio Zuid-Limburg Oost blijvend versterken. Met dit fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en steunen we (grotere) projecten waarbij ons netwerk, onze kennis en/of een financiële bijdrage nodig is.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Verenigingen, stichtingen en coöperaties met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Fonds Coöperatief Dividend.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.De aanvraag komt van een vereniging of stichting.De organisatie komt uit de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen (inclusief Hoensbroek), Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal of de voormalige gemeente Margraten.Het project is voor een (breed) publiek in de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen (inclusief Hoensbroek), Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal of de voormalige gemeente Margraten.De Rabobank is de enige bank, verzekeraar of hypotheekverstrekker die het project sponsort.De organisatie heeft een zakelijke rekening met verenigingsvoordeel bij Rabobank Zuid-Limburg Oost.Sponsorgelden worden alleen overgeboekt op basis van een factuur naar de zakelijke rekening met verenigingsvoordeel bij Rabobank Zuid-Limburg Oost.De organisatie geeft op verzoek inzicht in een begroting en beschikt over een uitgewerkt projectplan.De organisatie is professioneel en betrouwbaar.De organisatie kan ook rondkomen zonder bijdrage van de Rabobank.We sponsoren per vereniging of stichting maximaal één activiteit per kalenderjaar.

Niet in aanmerking komen:

(Particuliere) feesten, jubilea en bingo’s.Activiteiten waarbij geld wordt ingezameld voor een goed doel.Afstudeerprojecten, sportieve uitdagingen, proefschriften en studiereizen.Losse teams of commissies van verenigingen.Personen.Verzoeken voor de aankoop of vervanging van apparaten, kleding of materiaal.Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.Activiteiten met een politiek of religieus doel.Activiteiten en organisaties met als doel winst maken.Vaste kosten die op de begroting staan.Landelijke goede doelen.Projecten die steun krijgen van Rabobank Nederland en/of de Rabobank Foundation.
Aanvraag indienen