Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Met het Coöperatiefonds, Rabo ClubSupport en Verenigingsondersteuning versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Onze coöperatieve missie

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.

Coöperatief dividend

Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. En we kiezen ervoor om jaarlijks een deel van onze winst te investeren in de maatschappij. Onze leden bepalen waar dit ‘coöperatief dividend’ naartoe gaat. Grotendeels gaat het om lokale maatschappelijke projecten. Ook hebben we een breed programma om verenigingen te ondersteunen. Niet alleen omdat we sport en kunst belangrijk vinden. Maar vooral omdat die verenigingen zo’n belangrijke verbindende rol hebben.

Onze missie ‘growing a better world together’ begint dus heel dicht bij huis. En wordt mogelijk gemaakt door onze leden en klanten. Dat geeft ons een enorme motivatie om te blijven zoeken naar oplossingen waar iedereen beter van wordt.

Wellicht komt jouw project of initiatief in aanmerking voor een stukje coöperatief dividend van Rabobank Zuidwest-Brabant. We zien jouw aanvraag met belangstelling tegemoet.

Coöperatiefonds

Rabobank Zuidwest-Brabant steunt graag projecten die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Met het Coöperatiefonds steunen we projecten op sociaal, economisch en cultureel gebied. U kunt bij ons terecht met uw vragen over het Coöperatiefonds.

Stuur een e-mail

Aanvraagformulier Coöperatiefonds

Criteria

Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds, voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • De activiteit sluit aan bij het versterken van lokale gemeenschappen. Hieronder vallen de thema's, Banking4Food, Biobased, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Energietransitie en Financieel Gezond Leven. Deze thema's vormen een leidraad voor toekenning van steun vanuit het fonds. Er wordt gezocht naar initiatieven die deze thema's in ons werkgebied raken en versterken voor een brede doelgroep.
 • Alleen organisaties die een bancaire relatie met ons hebben, lid zijn en gevestigd zijn in ons werkgebied (gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht en het dorp Zegge) komen in aanmerking, projecten moeten (in)direct ten goede komen aan dit werkgebied;
 • De bijdrage is maximaal € 10.000.
 • Het gevraagde bedrag is minder dan 100% van het totaal benodigde bedrag, de aanvrager draagt zelf een deel van de kosten of haalt een substantieel deel uit andere bronnen.
 • De activiteit vindt daadwerkelijk plaats.
 • De organisatie heeft twee jaar de tijd om de bijdrage te gebruiken.
 • De organisatie komt één keer per drie jaar in aanmerking voor een bijdrage.
 • De Rabobank mag achteraf controleren wat er met de bijdrage is gedaan.
 • Evenementen, jubilea, braderieën, feesten/ festivals en reguliere activiteiten vallen onder de Rabo ClubSupport en komen niet in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Coöperatiefonds.

Wij steunen geen:

 • Initiatieven die al zijn gestart of uitgevoerd.
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Kosten voor aanbouw, verbouw, herstel en onderhoud van gebouwen.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek of gehouden worden zonder de benodigde vergunningen.
 • Organisaties of activiteiten die gericht zijn op het maken van winst.
 • Overheidsinstellingen.
 • Activiteiten of organisaties die andere goede doelen steunen; we kiezen ervoor om rechtstreeks bij te dragen.
 • Activiteiten die eerder zijn gesteund door het Coöperatiefonds.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Vaste kosten die op de begroting staan (zoals de huur van een gebouw, energiekosten of loonkosten).
 • Exploitatietekorten.
 • Individuele doelen.

Beoordelingen

Een commissie beoordeelt de ingestuurde aanvragen. Deze commissie bestaat uit ledenraadsleden van de bank. Stuur uw aanvraag uiterlijk 30 september 2021 in. Ongeveer zes weken na deze datum ontvangt u bericht.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van verenigingen en stichtingen die een donatie ontvangen hebben uit het Coöperatiefonds:

Donaties 2018

1 gezamenlijke dorps- en wijkhuizen gemeente Roosendaal Donatie van €10.000 voor het bereiken en enthousiasmeren van de bewoners voor de dorps- en wijkhuizen. Bewoners van wijken en dorpen actief laten participeren.

 • St. Stiltemonumenten Bergen op Zoom
  Donatie van €3.500 voor het realiseren van een Stiltemonument, speciaal vormgegeven, voor mensen die te maken hebben met een doodgeborenen, foetus. Bij een Stiltemonument kan men aanwezig zijn. Het monument draagt bij aan welzijn en sociale cohesie, ongeacht achtergrond, religie of culturele afkomst.
 • Bibliotheek VANnU
  Donatie van €9.880 voor het realiseren van MediaLab. De bedoeling van bibliotheek VANnU is dat het Medialab een plek voor kinderen en volwassenen wordt om de nieuwe media te ontdekken.
 • Theatergroep Respect
  Theatergroep Respect is een vrolijke toneelgroep voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Hun decor en kleding waren verouderd en daarom kregen zij een donatie van €3.100 voor de aanschaf van nieuwe kleding en een decor.

Donaties 2019

 • Buurthuis De Wieken
  Donatie van €10.000 voor het aanpassen van de bar en keuken. Er wordt maandelijks een gezamenlijke maaltijd voor de oudere en alleenstaande bewoners van Kroeven en Langdonk bereid t.b.v. eenzaamheidsbestrijding.
 • Heemkundekring Den Lande van Zegge
  Donatie van €2.250 voor het oprichten van een oorlogsmonument voor de herdenking van de gevallenen in de tweede wereldoorlog en het vieren van de vrijheid.
 • Oudervereniging basisschool Marco Polo
  Donatie van €8.000 voor het verduurzamen van de school met zonnepanelen en antislipglas.
 • Lepelsestraatse Boys
  Donatie van €1.500 voor het vervangen van gas door over te gaan op inductie. Daarnaast word er LED verlichting geplaatst. 

Donaties 2020

 • TV De Put
  Donatie van € 1.350 voor de aanschaf van zonnepanelen. Stichting Jeugdmonumentendag Donatie van € 2.500 voor het bouwen van een ‘zandloper’ die gebruikt gaat worden bij de jaarlijkse kennismakingsdag met de Middeleeuwen voor kinderen. Ze krijgen een ‘levende’ geschiedenisles in hun eigen stad.
 • Heemkunde Kring Ambachtsheerlijkheid
  Donatie van € 2.000 voor het duurzaam aanpassen van het museum om vochtproblemen tegen te gaan. Wouwse Tennisvereniging Donatie van € 3.500 voor speeltoestellen voor de jeugd.
 • Stichting voor Vrienden van Mensen met Dementie, West-Brabant
  Donatie van € 4.322 voor de aanschaf van eigen apparatuur voor informatie & voorlichting in de Alzheimer Cafés. St. Energietransitie Roosendaal Donatie van € 2.500 voor hulpmiddelen voor de energiecoaches en voor de ontwikkeling van de website.

Donaties 2021

 • Roosendaalse Sportclub Alliance
  Donatie van € 3.000 voor de aanleg van een panna voetbalkooi.
 • Stichting Natuurpoort Wouwse Plantage
  Donatie van € 5.000 voor publiekstent bij Natuurpoort.

Rabo ClubSupport 2021

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt.

Samen vieren we de winst

Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst in clubs en verenigingen. Dit doen we onder andere met Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op! Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel en voeren hier campagne voor om veel stemmen van onze leden te winnen. Dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. Rabobank Zuidwest-Brabant stelt in 2021 een bedrag a € 150.000,- beschikbaar.

Meer informatie

Planning

Verenigingen en stichtingen kunnen van 6 tot en met 27 september aanmelden voor deelname aan Rabo ClubSupport. Van 4 tot en met 24 oktober kunnen leden hun stemmen uitbrengen aan clubs die zij een warm hart toedragen. In november maken we de uitslag bekend.

Uitslag 2020

De uitslag van Rabo ClubSupport 2020 is online te raadplegen via onderstaande link. Link 'Bekijk hier de uitslag'

Bekijk hier de uitslag

Felicitatie video 2020

Clubs bedankt voor het deelnemen aan deze mooie campagne en leden bedankt voor het stemmen op jouw favoriete club. Directie, marktteamcoördinatoren en een aantal clubs uit het werkgebied van Rabobank Zuidwest-Brabant hebben meegewerkt aan een felicitatie video. Samen meer mogelijk!

Bekijk hier de video

Rabo ClubSupport Verenigingsondersteuning

Als supporter van Zuidwest-Brabantse clubs, gaan wij de lokaal maatschappelijke rol van sport-, cultuur-, natuur- en overige verenigingen en stichtingen helpen versterken met een nieuw initiatief, namelijk Rabobank Verenigingsondersteuning. Alle clubs in de regio waar dagelijks duizenden mensen samen sporten, samen muziek maken en samen hun favoriete bezigheid beoefenen vormen het grootste sociale netwerk. Ze verbinden mensen door alle lagen en leeftijden van de bevolking en dragen hiermee bij aan een sterkere lokale samenleving. Wij zijn al vele jaren verbonden met de lokale clubs. Zij hebben het zwaar en kennen veel uitdagingen. Verenigingen en stichtingen hebben te kampen met teruglopende bijdragen van lokale overheden, onder druk staande ledenaantallen en te weinig vrijwilligers. Wij zien het belang van verenigingen en stichtingen, nu en in de toekomst, en geloven in de kracht van deze clubs.

Ambities ondersteunen

In samenwerking met NOC*NSF, LKCA en Kunstbende gaan wij de verenigingen en stichtingen ondersteunen bij het invullen van hun ambities op gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol. Door verenigingen en stichtingen te ondersteunen met het daadwerkelijk invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan zich en maakt het de vereniging/stichting zelfredzamer en toekomstbestendig. Ondersteuning bestaat niet langer alleen uit financiële ondersteuning en vrijwilligersinzet, maar vooral uit intensieve begeleiding.

Planning

Woensdagavond 27 januari 2021 vond de online inspiratieavond plaats voor verenigingen en stichtingen. De clubs hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Tot uiterlijk maandag 1 maart 2021 konden clubs een aanvraag indienen voor 1-op-1 begeleiding vanuit Rabo ClubSupport Verenigingsondersteuning. Een jury beoordeelt de binnengekomen aanvragen op inhoud, relevantie, concreetheid van de plannen en ondersteuningsbehoefte. Belangrijk hierin is de motivatie van de club, de wil om (nog meer) ambities te realiseren.

Heeft uw club interesse in Rabo ClubSupport Verenigingsondersteuning? Neem dan contact op via Communicatie.zwn@rabobank.nl of bel naar 088 726 82 61. 

Aanmelden voor Rabo ClubSupport Verenigingsondersteuning kan hier

Op basis van behoeften die tijdens de online inspiratieavond en daarna zijn opgehaald, gaat Rabobank Zuidwest-Brabant workshops, masterclasses en webinars organiseren, waar clubs voor kunnen aanmelden. De club ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging.

Meer informatie

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur