Een woud aan nieuwe groene regels

20 september 2021 17:34

Toezichthouder AFM deed de beleggingsindustrie weer even schudden met haar onderzoek naar duurzaam beleggen en in het bijzonder de implementatie van de nieuwe groene regels, de Sustainable Finance Disclosure Rules (SFDR).

Verzend het artikel per e-mail
Een woud aan nieuwe groene regels

Toezichthouder AFM schudde de beleggingsindustrie weer even op met haar onderzoek naar duurzaam beleggen en in het bijzonder de implementatie van de nieuwe groene regels, de Sustainable Finance Disclosure Rules (SFDR). De SFDR vraagt de beleggingsindustrie om openheid te geven over hoe duurzaam een belegging is. De AFM onderzocht of beleggings­fondsen een duurzaam beleid hebben en hoe concreet de duurzame ambities zijn uitgewerkt en gecommuniceerd.

Uit het onderzoek onder circa 1250 Nederlandse fondsen blijkt dat: 57% geen duurzame kenmerken of doelstellingen heeft (deze worden ook wel de artikel 6 producten genoemd); 35% is aangemerkt als fonds dat streeft naar een financieel rendement, maar ecologische of sociale kenmerken in ogenschouw neemt en benoemt (artikel 8) en 8% is geclassificeerd als fonds dat duurzame beleggingen tot doel heeft (artikel 9). De uitkomst volgens de toezichthouder is dat beleggingsfondsen en in het bijzonder de impactfondsen weinig concreet communiceren welke duurzame doelen ze nastreven. Duurzaamheidskenmerken en -risico’s zijn onvoldoende opgenomen in het beleid en bij de impactfondsen (artikel 9) zijn de doelen te breed beschreven. Dat bij deze producten het maken van duurzame impact voorop staat en een financiële rendement verschuift tot een bijzaak, is wellicht een uitspraak die de vermogensbeheerindustrie nog moeilijk vindt te verkondigen. Wellicht ook om beleggers niet af te schrikken. Al met al krijgen de eindbeleggers nu onvoldoende inzicht in het groene beleid van fondsen volgens de toezichthouder.

Van de vermogensbeheerindustrie wordt verwacht dat ze stappen gaan zetten om deze verder uit te werken en te rapporteren. SFDR level 2 kan hierbij helpen, omdat deze o.a. templates bevat waarmee ieder beleggingsfonds op een meer standaard manier kan aangegeven wat de duurzame doelen zijn die ze nastreven. Door het toepassen van deze templates, kunnen eindbeleggers fondsen onderling beter vergelijken op duurzaamheid.

Het risico bestaat wel dat fondsen die zich nu classificeren als artikel 9 fonds toch niet deze donkergroene ambities waar kunnen maken met als gevolg dat ze degraderen naar artikel 8 of hun duurzame beleid moeten aanscherpen. Een ander aspect zijn de kosten. Pure impact fondsen kunnen relatief hogere kosten hebben doordat dit veelal niche beleggingen zijn in minder liquide markten. Denk bijvoorbeeld aan microfinance, financiering van projecten voor de aanleg van bossen, behoud van biodiversiteit, duurzame energie of investeringen in de circulaire economie. Allemaal zaken waar specifieke data voor nodig is om over te rapporteren en die niet altijd voorhanden zijn. Maar daar staan ecologische en sociale doelen tegenover, mits goed gedefinieerd. Het Rabobank beleggingsbeleid bestaat uit vier duurzame pijlers. Lees meer over het beleid.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.