Privacy en cookies

Privacy statement

De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Rabobank en onze groepsonderdelen in Nederland.

Van wie verwerkt de Rabobank persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten en hun vertegenwoordigers.
 • Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten.
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Let op

Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers of Uiteindelijk Belanghebbende(n), (ook wel ‘Ultimate Beneficial Owner(s)’ of UBO genoemd) aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Uw medewerkers of UBO kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Om uw en onze belangen te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken van derden. Dit doen wij bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijding.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens

Alle onderdelen van de Rabobank Groep verwerken persoonsgegevens. De Rabobank Groep bestaat uit de Rabobank, lokale Rabobanken en verschillende dochterondernemingen. Waar wij in dit privacy statement spreken over de Rabobank, bedoelen wij de Rabobank Groep.

De belangrijkste onderdelen van de Rabobank in Nederland zijn:

 • Coöperatieve Rabobank U.A.
 • Rabohypotheekbank N.V.
 • Rabo Groen Bank B.V.
 • Rabo Financieringsmaatschappij B.V.
 • Rabo Herverzekeringsmaatschappij N.V.
 • Rabo Vastgoedgroep (waaronder Rabo Bouwfonds Holding N.V., Bouwfonds Investment Management B.V., Bouwfonds Property Development B.V. en Rabo Eigen Steen Holding B.V.)
 • De Lage Landen International B.V.
 • Obvion N.V.
 • Orbay B.V.

Wilt u weten welk onderdeel van de Rabobank verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met het onderdeel van de Rabobank waar u zaken mee doet. Bijvoorbeeld uw eigen Rabobank.

Waarvoor verwerkt de Rabobank persoonsgegevens?

a. Om een relatie met u te kunnen aangaan

Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld een onderzoek doen om te beoordelen of wij u als klant kunnen accepteren, of dat wij u een krediet kunnen verstrekken. Hiervoor kunnen wij ook gegevens over u gebruiken die wij van anderen krijgen. Bijvoorbeeld van het Bureau Krediet Registratie (BKR). De gegevens die wij van u ontvangen en over u hebben vastgelegd kunnen wij ook gebruiken om analyses te maken om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een bepaald product. Ook mogen wij bij het aangaan van een relatie een kopie van uw identiteitsbewijs maken.

b. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden. Wij leggen ook opnamen vast, bijvoorbeeld van telefoongesprekken, camera’s en chatsessies. Dit doen wij onder meer voor criminaliteitsbestrijding en kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering. Ook hebben wij uw naam nodig om uw betalingen te kunnen doen. Wij kunnen uw naam dan ook aan anderen doorgeven. Bijvoorbeeld In het kader van het betalingsverkeer.

c. Om uw en onze belangen te beschermen

Om uw en onze belangen en die van de financiële sector te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voor dit doel kunnen wij de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector raadplegen en hier persoonsgegevens in vastleggen. Ook kunnen wij voor dit doel openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet. Wij kunnen – ter bestrijding van cybercrime zoals botnets – gegevens van u doorgeven aan derde partijen die zich bezig houden met de bestrijding van cybercrime. Wij doen dat alleen als wij met deze partijen afspraken hebben gemaakt over het zorgvuldige gebruik van uw gegevens.

d. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.

e. Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wilt u niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kunt u dit aangeven bij het onderdeel van de Rabobank waar u zaken mee doet. Wij kunnen uw gebruik van onze website koppelen aan de informatie die bij ons over u bekend is om onze dienstverlening te verbeteren en om voor u relevante advertenties te tonen. Wij kunnen de gegevens die wij van u hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen wij de dienstverlening aan u verbeteren. We kunnen de analyses ook gebruiken om inzicht te geven aan onze klanten ten behoeve van benchmarkonderzoek.

f. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren

Als u voor uw werk contact heeft met de Rabobank kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om u toegang te kunnen geven tot onze kantoren.

g. Om wettelijke verplichtingen na te komen

Wij moeten op basis van bepaalde (internationale) wet- en regelgeving gegevens over u verzamelen. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) moeten wij bijvoorbeeld een (nader) onderzoek instellen als u een bepaald vermogen heeft of als er een ongebruikelijke transactie met uw rekening gedaan wordt. Ook moeten wij op basis van de WWFT vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar (UBO) van een bedrijf is waar wij een relatie mee hebben. 

Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om (geanalyseerde) gegevens over u aan een overheidsinstelling, een belastingautoriteit of aan een toezichthouder binnen of buiten Nederland door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank. Daarnaast moeten wij op basis van onze zorgplicht persoonsgegevens verwerken als daar aanleiding toe is.

h.Voor onze bedrijfsvoering

Als financiële dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Daar hoort ook bij dat wij weten of u samenwerkt met andere partijen die een risico kunnen opleveren. Om dit overzicht te krijgen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen, verwerken wij persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om te bepalen welk risico wij lopen bij een krediet en of wij daarvoor een verzekering willen afsluiten.

i. Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Verwerkt de Rabobank ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Gegevens over uw gezondheid

Om onze rol als bemiddelaar voor verzekeringen goed te kunnen vervullen, verwerken wij soms gegevens over uw gezondheid. Bijvoorbeeld als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten.

Strafrechtelijke gegevens

De Rabobank neemt deel aan de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector en kan hiervoor strafrechtelijke gegevens verwerken. Het doel van een incidentenregister of waarschuwingssysteem is om de belangen van financiële instellingen en hun klanten te beschermen. Bijvoorbeeld door fraude op te sporen.

Overige bijzondere persoonsgegevens

Verder verwerken wij alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Hoe gaat de Rabobank met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen de Rabobank kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de Rabobank

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauw verwantschap bestaat. Wanneer u bijvoorbeeld een hypotheek bij ons afsluit, kan dit worden doorgeven aan de verzekeringsafdeling om te kijken of dit gevolgen heeft voor uw verzekeringsportefeuille. Tussen de afname van dit nieuwe product en het onderhoud van de verzekeringsportefeuille bestaat namelijk een nauwe samenhang. Uw persoonsgegevens kunnen ook tussen de onderdelen van de Rabobank worden uitgewisseld. Maar alleen wanneer dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Gegevens waarmee uw identiteit is vastgesteld kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden door een andere Rabobank waarmee u zaken wilt gaan doen. Als wij optreden als tussenpersoon moeten wij persoonsgegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld met een verzekeraar waarbij u via ons een verzekering heeft afgesloten.

Uitwisseling aan derden

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Dit kan, onder meer in het kader van het betalingsverkeer, doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als Nederland. Uw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is de Rabobank onder meer gebonden aan:

 • De Wet bescherming persoonsgegevens.
 • De Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. 
 • Het Protocol incidenten waarschuwingssysteem financiële instellingen.
 • De Telecommunicatiewet.

De Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen en het Protocol incidenten waarschuwingssysteem financiële instellingen zijn goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens. Waar nodig is de verwerking van persoonsgegevens door de verschillende onderdelen van de Rabobank aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Kan ik zien welke persoonsgegevens de Rabobank van mij verwerkt?

Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij het onderdeel van de Rabobank waar u zaken mee doet. Bijvoorbeeld uw eigen Rabobank.

Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij het onderdeel van de Rabobank waar u zaken mee doet. Bijvoorbeeld bij uw eigen Rabobank.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Rabobank kunt u terecht bij het onderdeel waar u zaken mee doet. Bijvoorbeeld uw eigen Rabobank.

Kan Rabobank dit document wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.rabobank.nl. Eerdere versies kunt u ook inzien via onze website.

Verklaring van woorden

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw inkomen.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Informatie downloaden

De Rabobank houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Download de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens (PDF)

Download Privacy Statement 2017 (NL) (PDF)

Download Privacy Statement 2016 (NL) (PDF)

Cookies

De relatie met u staat bij de Rabobank voorop. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website van de Rabobank gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak.

Stel direct de cookies in voor meer gebruiksgemak

Stel hieronder uw voorkeur in voor het gebruik van cookies op Rabobank.nl. Dan ziet u voortaan vaker informatie die voor u persoonlijk van belang is.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.

Veilig en vertrouwelijk

De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt alleen gebruikt door deze website. Uiteraard worden gegevens niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.

Waarvoor gebruiken wij cookies

Wij plaatsen en lezen cookies die noodzakelijk zijn. Noodzakelijke cookies plaatsen wij altijd. Voorbeelden van deze cookies zijn, het beter functioneren van de website en Internetbankieren. Ook zetten we cookies in om de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Wij noemen dit cookies voor meer gebruiksgemak. Voor het gebruik van cookies voor meer gebruiksgemak vragen wij uw toestemming. Bijvoorbeeld als wij weten dat u een spaarrekening bij ons heeft, krijgt u op de website geen informatie te zien over de spaarrekening. En heeft u een hypotheek bij ons en speelt er iets dat hiermee verband houdt? Dan zullen we u daar dankzij de cookies op attenderen. Wij vragen ook uw toestemming als wij analyses laten uitvoeren waarbij een derde partij (zoals Google) is betrokken. Als u ervoor kiest deze cookies niet te accepteren, dan is het nog steeds mogelijk gebruik te maken van Rabobank.nl.

De informatie die wij uit cookies krijgen, gebruiken wij voor de volgende doelen:

 • om u op een betere en meer persoonlijke manier te kunnen informeren over onze diensten en producten
 • voor het maken van analyses voor onderzoek
 • om de website te verbeteren
 • voor veiligheidsdoeleinden
 • om onze relatie met u als klant te beheren.

Instellingen cookies veranderen

U kunt voorkomen dat websites cookies plaatsen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Dit doet u door uw browserinstellingen aan te passen. U kunt hier ook andere instellingen voor cookies aanpassen, bijvoorbeeld een waarschuwing ontvangen als er cookies worden geplaatst. U moet deze instellingen voor iedere browser die u gebruikt apart aanpassen. Als u cookies van Rabobank.nl weigert, kan het zijn dat onze website niet meer goed werkt. Of dat u bij ieder bezoek de vraagt krijgt of u cookies accepteert.

Overzicht van de cookies op Rabobank.nl

In onderstaand overzicht ziet u de cookies die worden gebruikt op Rabobank.nl. De namen komen overeen met bestanden die worden geplaatst op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Overzicht van noodzakelijke cookies

CookieDoel van het cookie
TSCookies waarvan de naam begint met TS zijn nodig voor veilig gebruik van Rabo Internetbankieren en Rabo Mobielbankieren. Wij bewaren dit cookie maximaal één jaar.
QPRDCookies waarvan de naam begint met QPRD zijn nodig voor veilig gebruik van Rabo Internetbankieren en Rabo Mobielbankieren. Wij bewaren dit cookie maximaal één jaar.
XPRDCookies waarvan de naam begint met XPRD zijn nodig voor veilig gebruik van Rabo Internetbankieren en Rabo Mobielbankieren. Wij bewaren dit cookie maximaal één jaar.
x12Dit cookie is nodig voor veilig gebruik van Rabo Internetbankieren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
RABOXSRFPDit cookie is nodig voor veilig gebruik van Rabo Internetbankieren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
RaboTSDit cookie zorgt voor de technische werking van bepaalde onderdelen van de website, zoals de webformulieren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
browserInfoDit cookie is nodig voor veilig gebruik van Rabo Internetbankieren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
BIGipServerCookies waarvan de naam begint met 'BIGipServer' worden gebruikt om verkeer te verdelen over de diverse computersystemen van de Rabobank. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
RABOBANK_BEZOEKERMet dit cookie houden wij bij welke informatie er op onze website wordt bekeken. Het doel hiervan is om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Wij bewaren dit cookie twee maanden. Uw anonimiteit wordt hierbij gewaardborgd.
RABOBANK_BEZOEKMet dit cookie houden wij bij hoe we de kwaliteit van onze website kunnen verbeteren. Uw anonimiteit wordt hierbij gewaarborgd. Wij bewaren dit cookie drie maanden.
optimizely*Cookies waarvan de naam begint met 'optimizely' worden gebruikt om de kwaliteit van de website te verbeteren. Uw anonimiteit is hierbij gewaarborgd.
RABOBANK_
COOKIEMELDING_NIETNU
Met dit cookie onthouden wij dat u heeft gekozen voor de optie 'Lees meer over cookies'. Hierdoor wordt tijdens hetzelfde bezoek niet telkens de vraag gesteld of u cookies wilt accepteren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
KLANTINFODit cookie bevat uw naam als u klant bent van de Rabobank. Uw naam wordt in Rabo Internetbankieren getoond. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
RABOINFODit cookie onthoudt bij welke segment u bankiert. Ook is in dit cookie opgenomen bij welke lokale Rabobank u bankiert. Zo kunnen we de gegevens van uw eigen bank tonen wanneer dat op de website van belang is. Wij bewaren dit cookie één jaar.
RABOBANK_SESSIEBij elk bezoek aan rabobank.nl gebruiken wij dit cookie om de diverse verzoeken die u aan de website doet (bijvoorbeeld het opvragen van de volgende pagina) aan elkaar te relateren. Ieder nieuw bezoek aan de website krijgt een nieuw, willekeurig bepaald nummer. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
RABOASDDit cookie houdt bij of u een Random Reader Comfort of Rabo Scanner heeft om te kunnen bankieren. Wij bewaren dit cookie tien jaar.
RABOBANK_OPTINOUTDit cookie gebruiken wij om de keuze of u wel/geen prijs stelt op niet noodzakelijke cookies, op te slaan. Wij bewaren dit cookie zes maanden.
RABOBANK_BTSESSIEDit cookie gebruiken wij om te zien of u tijdens een bezoek al een keer bent ingelogd. Wij bewaren dit cookie één dag.
CHAT_SESSIEDit cookie gebruiken wij tijdens uw chatsessie en wordt verwijderd aan het einde van het chatgesprek. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
RABOLANGVoorkeurstaal van de gebruiker. Wij bewaren dit cookie vijf jaar.
BREKNRDit cookie is nodig voor veilig gebruik van Rabo Mobielbankieren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.

allow_cookie

Dit cookie gebruiken wij om de keuze of u het wel of niet op prijs stelt om niet noodzakelijke cookies op te slaan. Wij bewaren dit cookie zes maanden.

Overzicht van cookies voor meer gebruiksgemak

CookieDoel van het cookie
RABOBANK_SURVEYWij vragen 10% van onze bezoekers om mee te doen aan ons online klanttevredenheidsonderzoek met als doel onze website te verbeteren. Met dit cookie onthouden wij of, en zo ja wanneer, wij u voor het laatst hebben uitgenodigd. Wij bewaren dit cookie zes maanden.
RABOBANK_WIDGETSMet dit cookie onthouden wij of de widgetbalk binnen het huishoudboekje open- of dichtgeklapt is. Wij bewaren dit cookie één jaar.

Overzicht van cookies voor derde partijen

CookieDoel van het cookie

_ga*
__utm*

Cookies die beginnen met __utm en _ga zijn afkomstig van Google Analytics. Voor de Google Analytics cookies kunt u zich niet direct via onze website afmelden. U meldt zich voor deze cookies af via de Instellingen voor advertenties van Google. Deze vindt u op de website van Google.

id
IDE

Deze cookies zijn van Google DoubleClick en worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze website. Voor de Google Doubleclick cookies kunt u zich niet direct via onze website afmelden. U meldt zich voor deze cookies af via de Instellingen voor advertenties van Google via de website van Google.

act
p
presence

Cookies die beginnen met presence, p of act zijn afkomstig van Facebook. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op Facebook te optimaliseren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
sbCookies die beginnen met sb zijn afkomstig van Facebook. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op Facebook te optimaliseren. Wij bewaren dit cookie twee jaar.

csm
c_user
fr
s
xs

Cookies die beginnen met s, csm, fr, xs of c_user zijn afkomstig van Facebook. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op Facebook te optimaliseren. Wij bewaren dit cookie twee maanden.
_gaCookies die beginnen met _ga zijn afkomstig van Facebook. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op Facebook te optimaliseren. Wij bewaren dit cookie acht maanden.

datr
lu

Cookies die beginnen met lu en datr zijn afkomstig van Facebook. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op Facebook te optimaliseren. Wij bewaren dit cookie elf maanden.

c
tuuid
uuid_last_update

Cookies die beginnen met uuid_last_update, tuuid of c zijn afkomstig van Bidswitch.net. Deze worden gebruikt door onze partner Platform 161 om het online advertentie aanbod te optimaliseren. Op de website van Platform 161 ziet u alle cookies van Bidswitch.net en kunt u zich hiervoor afmelden.
BizoID
BizoData
BizoUserMatchHistory
Cookies die beginnen met BizoID, BizoData en BizoUserMatchHistory zijn afkomstig van LinkedIn. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op LinkedIn te optimaliseren. Wij bewaren dit cookie 6 maanden.
Guest_id
Twid
muc
Cookies die beginnen met guest_id, twid en muc zijn afkomstig van Twitter. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op Twitter te optimaliseren. Wij bewaren dit cookie twee jaar.

Privacy & solliciteren

U kunt via deze website solliciteren op vacatures van de Rabobank Groep. De Rabobank Groep onderschrijft de NVP-Sollicitatiecode. Deze sollicitatiecode bevat basisregels die arbeidsorganisaties naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij werving en selectie. Als sollicitant heeft u recht op:

 • een eerlijke kans op aanstelling
 • informatie
 • privacy
 • een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens
 • een doelmatige sollicitatieprocedure
 • toegang tot een geschillenregeling

Contact

Rabobank