Tuin- en akkerbouw sectorprognose 2018

Regie op de keten essentieel

De wereldwijde consumptiegroei stimuleert de export van groente, fruit en aardappelen. De vooruitzichten voor de Nederlandse akkerbouw en tuinbouw zijn dan ook positief. Voor de totale sector landbouw, bosbouw en visserij verwachten we een omzetgroei van 1,2 procent in 2018.

Groeiverwachting in procenten ten opzichte van het jaar ervoor

20172018
Omzet0,41,2
Afzetprijzen-0,8-0,3
Volume1,21,5

Deze cijfers betreffen de volledige sector: landbouw, bosbouw en visserij

Kansen voor groei

  • Speel in op de groeiende vraag naar biologische producten. Deze trend zal naar verwachting de komende tien jaar nog blijven groeien.
  • Werk samen in de keten voor een duidelijke regie op de sector.

Akkerbouw

In de akkerbouw verwacht Rabobank voor 2018 dat saldo's lager zullen zijn dan in voorgaande jaren. Desondanks heeft de Nederlandse akkerbouw op lange termijn goede vooruitzichten. Wereldwijd groeit de vraag naar verwerkte aardappelproducten met 2 tot 3 procent per jaar. Deze stijging in vraag zorgt voor extra afzet van Nederlandse aardappelen. Akkerbouw in Nederland kenmerkt zich door een hoog aandeel aan intensieve gewassen in het bouwplan. Ongeveer 60 procent van de in Nederland geteelde akkerbouwgewassen is hoogwaardig. Hiervan is aardappelen met 30 procent het belangrijkste gewas. Als gevolg van dit intensieve bouwplan staat het behoud van bodemvruchtbaarheid in Nederland onder druk.

Tuinbouw

Het langetermijnperspectief voor de Nederlandse tuinbouw is gezond. Het bewustzijn over gezonde voeding groeit en er is groei in consumptie van gezonde groente- en fruit die gemakkelijk én lekker zijn. De meeste afzetmarkten zijn qua volume verzadigd, maar er liggen nog mogelijkheden op het vlak van toegevoegde waarde. De exportafhankelijkheid is en blijft groot. De concurrentie zit ook niet stil. Spanje, Marokko maar ook een toename van de zelfvoorzieningsgraad in Oost-Europese landen zorgt voor een blijvende concurrentiedruk. Voor de Nederlandse sierteelt zijn er kansen de stijgende consumptiewaarde naar zich toe te trekken. Rabobank verwacht een toename aan Europese bestedingen van 2 procent per jaar. Met name specifieke doelgroepen (millenials en de babyboomers) zorgen voor de verwachte consumptiegroei. Ook thema's als gezondheid en welzijn zorgen voor een toename aan consumentenbestedingen. In de tuinbouwsector ontbreekt het aan ketenregie; voor een gezonde sector zijn structurele veranderingen nodig. Vanuit de telersverenigingen worden inmiddels de eerste stappen gezet door deelname aan de Federatie Vruchtgroente Organisatie (FVO).

Gerelateerde sectoren

Voedingsmiddelenindustrie

Veeteelt, eieren en vis

Contact

Rabobank