Glasgroenteteelt

Glasgroenteteelt is de teelt van groenten onder glas. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

We bespreken de ontwikkelingen op het gebied van:

Structurele veranderingen nodig voor gezonde sector

Het sentiment voor de glasgroenteteelt is op dit moment positief. Rendementen zijn de afgelopen twee jaar hersteld en er wordt weer geïnvesteerd in:

 • modernisering
 • uitbreiding
 • innovaties

Herstel is echter grotendeels te danken aan exogene factoren (weer, geopolitiek, valuta) en komt niet zozeer door versterking van de structuur. De concurrentiedruk blijft aanwezig, met name vanuit Spanje en Marokko. Uitbreidingen zijn er vooral in Oost-Europa.

Het langetermijnperspectief voor de Nederlandse tuinbouw is neutraal. De sector zal minimaal enkele jaren nodig hebben om echt concreet resultaat te verwachten van versterking van eigen aanbod en afzetstructuur.

De Nederlandse sector ontbreekt het aan ketenregie. Voor een gezonde sector zijn structurele veranderingen nodig. Vanuit de telersverenigingen worden inmiddels de eerste stappen gezet door deelname aan de Federatie Vruchtgroente Organisatie (FVO).

Lees ook het Visiebericht Glasgroente

Nederlandse productie glasgroenteteelt
De Nederlandse productie van glasgroenteteelt is sterk afhankelijk van de export. Daarbij zijn Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de grootste afzetlanden.

Nederlands product scoort goed op:

 • leveringsbetrouwbaarheid
 • voedselveiligheid
 • duurzaamheid
 • een kwalitatief totaalassortiment (gedurende het hele jaar)

Om blijvend hierin uit te blinken zal de focus nog meer moeten verschuiven naar:

 • regiefunctie
 • ketensamenwerking
 • marketingconcepten

Economie

Uitbreidingsplannen en modernisering van glasgroentebedrijven zijn volatiel en afhankelijk van gerealiseerde rendementen. Op dit moment zien we een aantrekkend investeringsanimo. De Rabobank verwacht een toename in volume in bepaalde productgroepen, waardoor marktevenwicht wordt verstoord.

De vraag naar lokaal en duurzaam geteelde producten, waaronder biologisch, neemt toe. De vraaggroei in biologisch zet naar onze verwachting door, maar het zal geen 'mainstream' worden. Wel is het een aantrekkelijke markt.

Duurzaamheid

Consument, retail, ngo’s, maar ook de overheid stellen hogere eisen aan de productiewijze van glasgroente, op het gebied van:

 • gewasbeschermingsmiddelen
 • gebruik fossiele brandstoffen
 • watergebruik

Duurzaam produceren wordt steeds meer een randvoorwaarde (license to produce). Voor de sector een kans om zich te onderscheiden van producenten uit het buitenland.

De jaarrondteelt van het kwalitatief hoogwaardig product stijgt nog steeds (voornamelijk tomaat) door inzet van belichting (SON-T, maar ook led en/of hybride). Hierdoor is de sector in staat om toegevoegde waarde te leveren en te voldoen aan de wensen van de retail.

Inzet van warmtekrachtkoppeling (wkk) en/of ketel is vaak nog nodig om het totale energieplaatje inclusief inzet van CO2 op een efficiënte en economische wijze in te vullen.

Innovatie

Technologische innovaties op het vlak van energie, teelt, automatisering en verwerking nemen toe.

Bijvoorbeeld in de vorm van:

 • robotisering
 • inzet van camera’s
 • gebruik van big data

Ook innovaties in marktconcepten/vermarkten van het product worden steeds belangrijker. Ondernemers werken hier samen aan via telersverenigingen.

Maatschappij

Schaalvergroting zorgt voor maatschappelijke druk vanwege:

 • landschappelijke inpassing
 • lichtuitstoot
 • transportbewegingen
 • inzet en huisvesting van buitenlandse werknemers

Uitzendbureaus dienen gecertificeerd te zijn.

Wet- en regelgeving

Sinds 1 januari 2017 geldt een nieuw Activiteitenbesluit (voortkomend uit het vroegere BEMS) dat ingaat op de uitstootnormen van gasgestookte installaties (gasketels en wkk-gasmotoren) met meer dan 1 MW nominaal vermogen.

De installaties dienen sinds 1 januari 2017 te voldoen aan een aantal nieuwe uitstootnormen om met de installatie binnen de wetgeving door te mogen draaien. De eigenaren (bij bancaire financiering of financial lease) of exploitanten (bij operational lease) van de installaties zijn de partijen die aan de nieuwe regels moeten voldoen.

Zuiveringsplicht
Per 1 januari 2018 geldt een zuiveringsplicht voor tuinbouwbedrijven.

Dit geldt voor:

 • drainwater bij substraatteelt
 • drainagewater bij grondgebonden teelt
 • filterspoelwater (als daar drainwater of bemest gietwater voor wordt gebruikt)

Per 1 januari 2018 moeten tuinbouwbedrijven deze waterstromen zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen met een zuiveringspercentage van 95%, voordat zij het water lozen. De zuiveringsplicht geldt zowel bij lozing op de riolering als bij lozing op het oppervlaktewater.

Lees ook wat de mogelijke gevolgen van Brexit zijn voor food & agri-bedrijven

Aanbod Rabobank

Eind 2015 is de coalitie Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw (HOT) van start gegaan. Dit samenwerkingsverband heeft als doel de toekomstbestendige en leidende positie van de Nederlandse glastuinbouw te verzekeren. Om dat doel te bereiken is er sprake van satellieten met elk een eigen aandachtsgebied.

De Rabobank is verantwoordelijk voor de 'satelliet' herstructurering met als onderdelen de fysieke en mentale herstructurering, en heeft daarvoor intern een projectgroep ingesteld.

Laatste update: januari 2018

Gerelateerde branches

Fruitteelt

Snijbloementeelt

Contact

Rabobank