Bespreken verzekering

Als kleinzakelijke ondernemer personeel aannemen: hoe verzeker je dat?

Heb jij nog geen werknemersverzekeringen geregeld voor de mensen die voor jouw bedrijf werken? Of ben je druk bezig met het openen van een nieuwe vestiging of het aannemen van meer mensen? Hoe verzeker je dat? Goede vraag, want als één van hen langdurig ziek raakt, kan dat grote impact hebben op je bedrijfsvoering. Daarom helpen we je bij Rabobank Zakelijk Verzekeren graag. Zo blijf je financieel gezond en sluit je tijdig een verzuimverzekering én andere werknemersverzekeringen af.

Veel ondernemers krijgen er vroeg of laat een keer mee te maken: een medewerker die voor langere tijd niet kan werken. Dit kan het gevolg zijn van een ernstige ziekte, een sportblessure, een burn-out of een ongeval. Met name voor kleinere bedrijven kunnen de gevolgen groot zijn, stelt Jeroen van Ommen, verzekeringsadviseur bij Rabobank.

Heb jij hulp nodig rondom (werknemers)verzekeringen voor jouw bedrijf? Plan vrijblijvend een gesprek!

Loon doorbetalen bij ziekte

"Een zieke werknemer betekent dat je loon moet doorbetalen, zonder dat daar arbeid tegenover staat. Voor kleine mkb'ers met één tot tien mensen op de loonlijst is dat al snel een flinke financiële aderlating. Niet elke ondernemer beseft dat."

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om het salaris van de zieke medewerker gedurende de contractperiode door te betalen. Voor iemand met een contract voor onbepaalde tijd is dat twee jaar. Het gaat om 70% van het laatst verdiende loon. In het eerste ziektejaar is dit nooit minder dan het minimumloon, zo rond € 25.000.

"In de praktijk is dat percentage bijna altijd hoger", zegt Van Ommen. "Dit is namelijk iets wat in CAO's vaak wordt uit-onderhandeld. Zo moeten werkgevers in de horecabranche het eerste jaar 95% van het laatst verdiende loon betalen, in het tweede jaar is dat nog 75%.

Wet Verbetering Poortwachter

Het doorbetalen van salaris is niet het enige waar werkgevers mee te maken krijgen, als een medewerker door ziekte niet kan werken. Net zo ingrijpend is het re-integratietraject.

"Het re-integratietraject is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet stelt dat de werknemer én werkgever samen hun best moeten doen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen", zegt Van Ommen.

Hier komen veel verplichtingen bij kijken waarbij het UWV de naleving controleert. Mis je een stap, dan kan dat gevolgen hebben voor de duur van loondoorbetaling*.

Van Ommen. "Mis je een stap, dan betekent dit dat het re-integratietraject mogelijk wordt verlengd en je loon moet blijven doorbetalen, voor een maximale extra periode van 52 weken."

Naleving van de Wet Verbetering Poortwachter heeft goede kanten, maar ook kanttekeningen. “Als het gevolg van het uitvoeren van de Wet Verbetering Poortwachter zijn er in Nederland veel minder arbeidsongeschikten dan dertig jaar geleden. Tegelijkertijd worden de re-integratieverplichtingen door veel werkgevers als heel pittig en kostbaar ervaren."

*Lees onderin het artikel meer over de stappen die je moet zetten binnen de Wet Verbetering Poortwachter.

Spoor 1 en spoor 2 re-integratie

Soms blijkt er geen uitzicht op een structurele werkhervatting binnen je eigen bedrijf - in eigen werk, aangepast werk of ander werk. Re-integratie binnen het eigen bedrijf wordt ook wel spoor 1 genoemd.

Met name bij mkb’ers kan dit een uitdaging zijn. "Stel dat je een klein autobedrijf hebt en een monteur kan door rugklachten niet meer aan de voertuigen sleutelen. Het blijkt in de praktijk vaak best lastig om zo iemand op kantoor te laten werken."

Is dat het geval, dan gaat de werknemer re-integreren bij een ander bedrijf (spoor 2). Dat kan gepaard gaan met kosten voor bijvoorbeeld omscholing. Naast doorbetaling van loon, kun je je als werkgever ook voor deze interventiekosten verzekeren.

De verzuimontzorgverzekering

Het goede nieuws is dat je je kunt verzekeren voor deze personeelsrisico’s. Je kunt dan als werkgever kiezen voor een verzuimverzekering en sinds een paar jaar ook voor een verzuimontzorgverzekering. Deze biedt een aantal voordelen ten opzichte van de verzuimverzekering. In de praktijk zien we dan ook dat een verzuimontzorgverzekering een betere match is voor veel (met name kleinere) bedrijven. Een verzekeringsadviseur kijkt op maat voor jou wat een passende keuze is.

Bij een verzuimontzorgverzekering krijg je altijd een casemanager aangewezen vanuit de verzekeraar die je tijdens het hele traject maximaal ondersteunt. "Hiermee krijg je Poortwachter-garantie. Mocht het dossier na twee jaar door het UWV als onvoldoende worden bestempeld, dan neemt de verzekeraar het vervolg van de loondoorbetaling op zich", aldus Van Ommen.

Daarnaast biedt de verzuimontzorgverzekering premiedemping. Van Ommen: "Stel dat je bedrijf slechts een paar medewerkers heeft. Als iemand er dan een jaar uit ligt, heb je als gevolg een heel hoog ziekteverzuim percentage. Dit percentage heeft een direct gevolg voor de premie van je verzuimverzekering bij prolongatie. Bij een verzuimontzorgverzekering telt het eigen verzuim voor maximaal 25% mee voor het bepalen van je premie.

Een ander belangrijk voordeel is dat de interventiekosten altijd en voor 100% zijn meeverzekerd. Je komt als werkgever dan niet voor verrassingen te staan.

Illustratie van een gloeilamp

Denk als kleinzakelijke ondernemer ook hieraan

WIA
Als werkgever betaal je de eerste twee jaar een deel van het loon door. Soms is dat langer, als de Wet Verbetering Poortwachter niet goed is uitgevoerd. Na die twee jaar vraagt de werknemer een WIA-uitkering aan. Deze uitkering ligt lager dan het laatstverdiende loon. Als werkgever kun je ervoor kiezen om deze inkomensterugval deels af te dekken voor je personeel met een verzekering, namelijk een WIA-aanvullingsverzekering. Deze aanvulling is voor sommige werkgevers een verplichting vanuit de CAO. Daarnaast wordt deze aanvulling vaak aangeboden als een secundaire arbeidsvoorwaarde.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Dit is verplicht volgens de Arbowet en bedoeld om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te bewaken. In de RI&E staan de risico's van de werkplek vermeld en worden maatregelen genoemd die de situatie verder moeten verbeteren. Zo heeft Oerlemans Packaging Group dit aangepakt.

Collectieve ongevallenverzekering
Dit is een financiële ondersteuning na een ongeval waarbij een medewerker blijvend invalide raakt of zelfs overlijdt. Vanuit de gedachte ‘goed werkgeverschap’ is een collectieve ongevallenverzekering goed om te overwegen.

Werknemersschadeverzekering
Een werknemersschadeverzekering dekt schade die het gevolg is van een ongeval tijdens werktijd. Ook wanneer een ongeval plaatsvindt tijdens woon-werkverkeer kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de gemaakte kosten.

Wil je verder lezen over werknemersverzekeringen? Lees dan ook het volgende artikel:

Wil je in gesprek over werknemersverzekeringen voor jouw bedrijf? Plan dan een afspraak met een verzekeringsadviseur.

Wet Verbetering Poortwachter

Hieronder lees je meer over de stappen die je moet zetten binnen de Wet Verbetering Poortwachter.

Re-integratieverplichtingen 1e jaar

Is een medewerker ziek en denk je dat dit langer kan gaan duren? Meld dit dan bij de arbodienst of een bedrijfsarts. Voor het eerste jaar dat iemand niet kan werken, gelden deze verplichtingen:

    Na zes weken moet een arbo- of bedrijfsarts een probleemanalyse opstellen. Hierin staat de reden van afwezigheid, wat de mogelijkheden zijn en hoe lang het kan gaan duren. Uiterlijk twee weken later moet je als werkgever een Plan van Aanpak hebben, waarin staat hoe de zieke werknemer weer aan de slag kan. Het is raadzaam om elke zes weken contact op te nemen met de werknemer, om zo samen de situatie te bespreken. Dit is niet verplicht. Al deze stappen houd je als werkgever nauwkeurig bij in het re-integratiedossier. In de 42e week van de afwezigheid meld je de werknemer ziek bij het UWV.

Re-integratieverplichtingen 2e jaar

    Tussen week 46 en week 52 vindt er een eerstejaarsevaluatie plaats, waarin je samen met de werknemer bespreekt of een terugkeer naar de werkplek nog mogelijk is. Blijkt er geen uitzicht op een structurele werkhervatting binnen drie maanden binnen je eigen bedrijf (in eigen werk, aangepast werk of ander werk), dan moet je binnen zes weken een spoor 2 traject starten. Dit gaat om het vinden van een passende baan bij een andere werkgever. Ondanks alle inspanningen kan iemand na twee jaar nog steeds niet aan het werk. In week 87 van de afwezigheid krijgt diegene een WIA-aanvraagformulier van het UWV, dat uiterlijk in de 93e week moet zijn teruggestuurd. Al deze stappen in het tweede jaar houd je als werkgever nauwkeurig bij in het re-integratiedossier. Het UWV beoordeelt het re-integratiedossier. Het is cruciaal dat je als werkgever elke stap hebt uitgevoerd. Blijkt dit zo te zijn, dan vervalt de salarisverplichting. De werknemer ontvangt een WIA-uitkering. Kan de werknemer weer aan het werk, dan zul je mogelijk de werkzaamheden of de werkplek moeten aanpassen.

Plan een vrijblijvend gesprek over werknemersverzekeringen

phone

Hulp nodig?