Update

4. Naar een volhoudbare toekomst. Beweeg je met ons mee?

19 oktober 2021 9:00

Duurzaam, inclusief en gezond: zo zou een volhoudbare toekomst eruit moeten zien. Maar hoe creëren we die toekomst? In dit artikel van het bouw- en vastgoedbericht lees je hoe je hier zelf aan kunt bijdragen, wat de rol van de bouw- en vastgoedsector is én hoe Rabobank hierbij kan helpen.

Kinderen spelen op een bouwplaats

Naar een nieuwe, betere toekomst

We bewegen richting een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin we bewuster (moeten) omgaan met onze ruimte, natuur, grondstoffen en elkaar. De manier waarop we nu gewend zijn om te leven is niet duurzaam en toekomstbestendig. Het is onze morele plicht, aan onszelf en aan volgende generaties, om een volhoudbare toekomst te creëren. Duurzaam, inclusief en gezond.

“We moeten bewuster omgaan met onze ruimte, natuur, grondstoffen en elkaar.”

Rabobank gelooft in de kracht van brede welvaart. Daarbij is het succes van de maatschappij meer dan het bruto binnenlands product (BBP) en de toegevoegde waarde in economische zin. Ook als bank willen wij bijdragen aan de maatschappij. Aan het oplossen van ingewikkelde problemen en aan het ondersteunen van bedrijven. Want uiteindelijk begint daar het pad naar vooruitgang. Door oog te hebben voor de vraag en door op veel gebieden te experimenteren en te ondernemen. Door de lat telkens een stukje hoger te leggen en te innoveren. En door samen te werken en kennis uit te wisselen. Door meer voor elkaar te doen en meer voor elkaar te krijgen.

Volgende stap in de coöperatieve gedachte

Wie vooruit wil, moet aan de bak. En wel nu. Dat geldt ook voor Rabobank. Eén van de meest dringende maatschappelijke opgaven is op dit moment de woningmarkt. Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen staan onder druk en dat raakt ons allemaal. Veel mensen kunnen niet wonen zoals ze zouden willen en de inclusiviteit van sommige leefomgevingen komt in het geding. Op verschillende gebieden dragen wij actief bij aan het beter laten functioneren van de woningmarkt. Zo zijn wij bijvoorbeeld samen met BPD sinds 2019 actief met een Woningfonds. Daarmee realiseren we in tien jaar tijd 15.000 energiezuinige en duurzame middeldure huurwoningen. Dit levert een flinke bijdrage aan de verruiming van het aanbod in betaalbare vrije sectorhuurwoningen, die een belangrijke schakel vormen in een gezonde woningmarkt.

“Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen staan onder druk.”

Een ander voorbeeld is Rabo SmartBuilds. Een nieuw concept met verplaatsbare, modulaire woningen. Deze woningen kunnen via tijdelijke vergunningen sneller gerealiseerd worden, ook op gronden die (nog) geen definitieve woonbestemming hebben. Hiermee voegen we op korte termijn nog eens 12.000 woningen toe in het middeldure huursegment. Woningen die duurzaam zijn en die aan het eind van hun levensduur (van tenminste 50 jaar) volledig circulair te recyclen zijn. Met dit concept dragen we bij aan de beweging naar een volhoudbare toekomst. Wiebe Draijer, CEO bij Rabobank, zegt hierover: “Rabo SmartBuilds is voor ons een natuurlijke doorvertaling van waar we als coöperatieve bank mee bezig zijn: bijdragen aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken die ook verder gaan dan individuele oplossingen voor individuele klanten. Collectieve oplossingen.”

Ook op veel andere maatschappelijke terreinen proberen we ons steentje bij te dragen door innovatieve ondernemers en hun projecten te financieren. Denk aan het verbeteren van de leefbaarheid door leegstaand vastgoed te transformeren en door meer gemengde gebieden te ontwikkelen. Door vernieuwing te stimuleren, zoals via industrialisatie en houtbouw (of andere natuurlijke materialen). Daarnaast geven we onze klanten inzicht in het verduurzamen van hun vastgoed via ons online platform raboduurzaamvastgoed.nl en initiatieven als zon-op-het-dak. In onze acht themaverhalen heb je hier misschien al meer over gelezen.

Zet jij met ons de volgende stap?

Denk jij ook wel eens na over de wereld van morgen? Ben je het met ons eens dat we naar een duurzaam, inclusief en gezond land moeten streven? En hoe kijk je aan tegen complexe maatschappelijke opgaven? Vind je de huidige woningmarkt of het Klimaatakkoord beangstigend of zie je er juist kansen in? En welke stappen zet jij zelf richting de toekomst? Heb je daar al een beeld bij of kunnen wij jou daar misschien bij helpen?

Als coöperatie is ons uitgangspunt altijd al geweest dat we samen meer bereiken dan alleen. We treden op als stabiele partner van mensen en bedrijven. Ook als financier van bouw- en vastgoed geven we hier invulling aan. We zijn nauw betrokken bij veel initiatieven, van kleinschalig tot heel groot. Ook op het terrein van nieuwbouw, verbouw, transformatie en gebiedsontwikkeling. Vaak concreet en soms experimenteel. Ook wij worstelen wel eens met wetten, regels en toezicht. Of met de complexiteit van grote maatschappelijke opgaves. We willen dan vaak sneller dan we kunnen of hebben te maken met beperkingen. Dan moeten we een andere weg zoeken. Maar we geloven erin dat als we samen de wil hebben om verder te komen, we daar ook in slagen. En dat we zo, in stapjes, samen bouwen aan de nieuwe, volhoudbare toekomst van Nederland. Zo doen we niet alleen meer voor elkaar, maar krijgen we ook meer voor elkaar.

De volgende artikelen: cases

De laatste drie artikelen in dit bouw- en vastgoedbericht bestaan uit cases. Zo lees je over erfdelen, tijdelijke en flexibele woningen en hoe je je vastgoed verduurzaamt.