Rabobank Clubkas Campagne & Fonds Maatschappelijke Projecten

Samen bereik je meer dan alleen. Rabobank versterkt de lokale samenleving op het gebied van sport, cultuur en maatschappij door middel van de Rabobank Clubkas Campagne en het Fonds Maatschappelijke Projecten.

Rabobank Clubkas Campagne

Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen bankieren, en voldoen aan de voorwaarden, kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Onze leden bepalen welke verenigingen en stichtingen een bijdrage krijgen en hoe hoog dit bedrag is.

Inschrijven

Van 1 januari tot en met 31 juli 2018 is het weer mogelijk voor clubs verenigingen en stichtingen om zich in te schrijven voor de Rabobank Clubkas Campagne 2018. In verband met de controles op de inschrijvingen is het mogelijk dat het langer duurt voordat verenigingen en stichtingen de goed- of afkeuringsmail ontvangen.

Stemmen

Als lid van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen heb jij invloed op hoe hoog de bijdrage is voor jouw favoriete club. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt. In totaal krijg je vijf stemmen tot je beschikking, waarvan je er maximaal 2 op één club uit kunt brengen. De clubs staan geregistreerd zoals zij zich hebben aangemeld, begint de clubnaam met 'De Carnavalvierders' dan staat deze club genoteerd onder de 'D' en niet onder de 'C'. De stemperiode start op maandag 10 september tot en met vrijdag 28 september.

Uitreiking

De uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne 2018 is in de Week van de Coöperatie. Deze is van 1 oktober tot en met 5 oktober. Meer informatie hierover volgt nog.

Voorwaarden verenigingen en stichtingen

Voorwaarden voor deelname zijn: 

 • De organisatie is een vereniging of stichting.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is voor een breed, lokaal publiek bereikbaar en/of interessant.
 • De organisatie heeft een maatschappelijk, sportief, recreatief en/of cultureel doel.
 • De organisatie draagt bij aan de leefbaarheid in de regio.
 • De organisatie werkt met vrijwilligers.
 • De organisatie is gevestigd in Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint-Hubert of Sint Anthonis.
 • De activiteiten van de organisatie vinden in plaats in Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint-Hubert of Sint Anthonis.
 • De organisatie heeft per 1 januari van het betreffende jaar een zakelijke rekening bij Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
 • De organisatie geeft van tevoren aan waar de bijdrage aan wordt besteed.
 • Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen mag als er aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de organisatie.
 • Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen heeft het recht om een organisatie uit te sluiten van of toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne.

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Organisaties die winst willen maken.
 • Bijeenkomsten, evenementen en feesten voor de eigen leden en hun gezin.
 • Organisaties met een sponsorcontract van € 4.000 per jaar of hoger.
 • Subafdelingen en subcommissies.
 • Politieke en religieuze organisaties.
 • Vrienden van-verenigingen, vriendenclubs, supportersclubs, steunstichtingen, clubs van 50 of 100 en verenigingen/stichtingen ter promotie van...
 • Personeels-, winkeliers- en ondernemersverenigingen.
 • Huurders(belangen)verenigingen, stichtingen onroerend goed beheer, verenigingen van eigenaren, stichtingen derdengelden, bewonersverenigingen.
 • Wijk- en buurtverenigingen/raden Dorpsraden/verenigingen en dorpshuizen/gemeenschapshuizen
 • Spaar- en beleggingsclubs.
 • Organisaties die initiatieven buiten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint-Hubert of Sint Anthonis steunen.
 • Particuliere initiatieven zoals volkstuinverenigingen of uitgave van boeken.
 • Bibliotheken indien zij gebruik maken van betaalde krachten.
 • Actiecomités.
 • Serviceclubs zoals Rotary, Kiwanis of Lions en sociëteiten.
 • Organisaties die (buurt)feesten/evenementen organiseren.
 • Scholen of daaraan gerelateerde verenigingen/stichtingen: basisscholen, voortgezet onderwijsinstellingen, mbo, hbo, universiteiten, volksuniversiteiten, studentenverenigingen, leerlingenverenigingen, onderwijsstichtingen, ouderverenigingen/raden.
 • Kinderopvang.
 • Zorginstellingen.
 • Restauratie- en exploitatiekosten en organisaties ten behoeve daarvan.
 • Vrijwilligerscentrales.
 • Adviesorganen.
 • Overkoepelende organen.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Belangenbehartigersinitiatieven of verenigingen, zoals LTO.
 • Studieclubs.
 • Organisaties die handelingsonbekwaam zijn of worden tijdens de inschrijftermijn.
 • Organisaties die onder een surseance van betaling, faillissement dan wel een wettelijke schuldsaneringsregeling vallen.
 • Verenigingen en stichtingen met een commercieel karakter

Fonds Maatschappelijke Projecten

Met het Rabobank Fonds Maatschappelijke Projecten ondersteunen wij organisaties die onze regio sterker maken. Zij kunnen een activiteit, project of idee voorleggen, dat voor een groot deel van de lokale bevolking interessant is.

Aanvragen worden beoordeeld door een commissie. Deze bestaat uit vijf ledenraadsleden, twee medewerkers en een directielid van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. Hieronder lees je meer over de beoordeling van de aanvragen, de voorwaarden die van toepassing zijn op het Fonds Maatschappelijke Projecten en de mogelijkheid om de aanvraag in te dienen.

Beoordeling

Het hele jaar door kunt u een aanvraag indienen. Elke twee maanden beoordeelt de commissie de aanvragen. Er wordt vooraf geen uitspraak gedaan hoe groot de kans is dat uw aanvraag wordt goedgekeurd, dit heeft te maken met het feit dat elke aanvraag uniek is en separaat beoordeeld wordt. Dien uw aanvraag in vóór de laatste donderdag van de oneven maand. Uiterlijk aan het einde van de maand waarin uw aanvraag wordt beoordeeld, krijgt u van ons bericht.

De commissie vergadert in 2018 op:

 • donderdag 1 februari
 • donderdag 12 april
 • donderdag 14 juni
 • donderdag 2 augustus
 • donderdag 4 oktober
 • donderdag 6 december

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplicht zijn:

 • Een volledig digitaal ingevulde aanvraag via onderstaande link.
 • Een sluitende begroting.
 • Een projectplan.

Aanvragen voor sponsoring moeten aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is klant van Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen.
 • Het project heeft een lokaal karakter.
 • Het project is voor een (breed) publiek in Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint-Hubert of Sint Anthonis.
 • Het project is gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint-Hubert of Sint Anthonis.
 • Het project heeft een effect dat meerdere jaren duurt.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie kan ook rondkomen zonder bijdrage van de Rabobank.
 • De bank mag in interne en externe communicatie haar betrokkenheid met het project opnemen.
 • Als achteraf blijkt dat de aanvrager belangrijke informatie heeft achtergehouden, mag de bank het geschonken bedrag terugvorderen.
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Wij doneren niet aan: 

 • Organisaties en activiteiten met als doel winst maken.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Projecten die al zijn gerealiseerd.
 • Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Projecten die slecht zijn voor het milieu.
 • Projecten met een politiek of religieus doel.

Rabo Versterkt

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen ondersteunt verschillende projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving.

Op de landkaart van Rabo Versterkt ziet u welke projecten wij steunen.

Bekijk de kaart op Raboversterkt.nl

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven