Rabobank Clubkas Campagne, Fonds Maatschappelijke Projecten & Fonds Vernieuwend Ondernemen

Samen bereik je meer dan alleen. Rabobank versterkt de lokale samenleving op het gebied van sport, cultuur en maatschappij door middel van de Rabobank Clubkas Campagne, het Fonds Maatschappelijke Projecten en het Fonds Vernieuwend Ondernemen.

Rabobank Clubkas Campagne

Campagne 2019

In 2019 wordt de Rabobank Clubkas Campagne vervangen door een nieuwe campagne. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2019 geen Rabobank Clubkas Campagne start. De voorbereidingen voor de nieuwe campagne zijn momenteel in volle gang. Hoe dit eruit komt te zien wordt later bekend gemaakt. Houd hiervoor deze website in de gaten.

Uitreiking 2018

Op maandag 5 november vond de uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne plaats. Tijdens deze feestelijke avond in Schouwburg Cuijk heeft Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen ruim € 245.000,- uitgekeerd aan 620 verenigingen en stichtingen uit de regio.

Voorwaarden verenigingen en stichtingen 2018

Voorwaarden voor deelname zijn: 

 • De organisatie is een vereniging of stichting.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is voor een breed, lokaal publiek bereikbaar en/of interessant.
 • De organisatie heeft een maatschappelijk, sportief, recreatief en/of cultureel doel.
 • De organisatie draagt bij aan de leefbaarheid in de regio.
 • De organisatie werkt met vrijwilligers.
 • De organisatie is gevestigd in Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint-Hubert of Sint Anthonis.
 • De activiteiten van de organisatie vinden in plaats in Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint-Hubert of Sint Anthonis.
 • De organisatie heeft per 1 januari van het betreffende jaar een zakelijke rekening bij Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
 • De organisatie geeft van tevoren aan waar de bijdrage aan wordt besteed.
 • Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen mag als er aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de organisatie.
 • Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen heeft het recht om een organisatie uit te sluiten van of toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne.

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Organisaties die winst willen maken.
 • Bijeenkomsten, evenementen en feesten voor de eigen leden en hun gezin.
 • Organisaties met een sponsorcontract van € 4.000 per jaar of hoger.
 • Subafdelingen en subcommissies.
 • Politieke en religieuze organisaties.
 • Vrienden van-verenigingen, vriendenclubs, supportersclubs, steunstichtingen, clubs van 50 of 100 en verenigingen/stichtingen ter promotie van...
 • Personeels-, winkeliers- en ondernemersverenigingen.
 • Huurders(belangen)verenigingen, stichtingen onroerend goed beheer, verenigingen van eigenaren, stichtingen derdengelden, bewonersverenigingen.
 • Wijk- en buurtverenigingen/raden Dorpsraden/verenigingen en dorpshuizen/gemeenschapshuizen
 • Spaar- en beleggingsclubs.
 • Organisaties die initiatieven buiten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint-Hubert of Sint Anthonis steunen.
 • Particuliere initiatieven zoals volkstuinverenigingen of uitgave van boeken.
 • Bibliotheken indien zij gebruik maken van betaalde krachten.
 • Actiecomités.
 • Serviceclubs zoals Rotary, Kiwanis of Lions en sociëteiten.
 • Organisaties die (buurt)feesten/evenementen organiseren.
 • Scholen of daaraan gerelateerde verenigingen/stichtingen: basisscholen, voortgezet onderwijsinstellingen, mbo, hbo, universiteiten, volksuniversiteiten, studentenverenigingen, leerlingenverenigingen, onderwijsstichtingen, ouderverenigingen/raden.
 • Kinderopvang.
 • Zorginstellingen.
 • Restauratie- en exploitatiekosten en organisaties ten behoeve daarvan.
 • Vrijwilligerscentrales.
 • Adviesorganen.
 • Overkoepelende organen.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Belangenbehartigersinitiatieven of verenigingen, zoals LTO.
 • Studieclubs.
 • Organisaties die handelingsonbekwaam zijn of worden tijdens de inschrijftermijn.
 • Organisaties die onder een surseance van betaling, faillissement dan wel een wettelijke schuldsaneringsregeling vallen.
 • Verenigingen en stichtingen met een commercieel karakter

Fonds Maatschappelijke Projecten

Met het Rabobank Fonds Maatschappelijke Projecten ondersteunen wij organisaties die onze regio sterker maken. Zij kunnen een activiteit, project of idee voorleggen, dat voor een groot deel van de lokale bevolking interessant is.

Aanvragen worden beoordeeld door een commissie. Deze bestaat uit vijf ledenraadsleden, twee medewerkers en een directielid van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. Hieronder lees je meer over de beoordeling van de aanvragen, de voorwaarden die van toepassing zijn op het Fonds Maatschappelijke Projecten en de mogelijkheid om de aanvraag in te dienen.

Beoordeling

Het hele jaar door kunt u een aanvraag indienen. Elke twee maanden beoordeelt de commissie de aanvragen. Er wordt vooraf geen uitspraak gedaan hoe groot de kans is dat uw aanvraag wordt goedgekeurd, dit heeft te maken met het feit dat elke aanvraag uniek is en separaat beoordeeld wordt. Dien uw aanvraag in vóór de laatste donderdag van de oneven maand. Uiterlijk aan het einde van de maand waarin uw aanvraag wordt beoordeeld, krijgt u van ons bericht.

De commissie vergadert in 2019 op:

 • donderdag 14 februari
 • donderdag 11 april
 • donderdag 13 juni
 • donderdag 15 augustus
 • donderdag 10 oktober
 • maandag 9 december

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplicht zijn:

 • Een volledig digitaal ingevulde aanvraag via onderstaande link.
 • Een sluitende begroting.
 • Een projectplan.

Aanvragen voor sponsoring moeten aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is klant van Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen.
 • Het project heeft een lokaal karakter.
 • Het project is voor een (breed) publiek in Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint-Hubert of Sint Anthonis.
 • Het project is gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint-Hubert of Sint Anthonis.
 • Het project heeft een effect dat meerdere jaren duurt.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie kan ook rondkomen zonder bijdrage van de Rabobank.
 • De bank mag in interne en externe communicatie haar betrokkenheid met het project opnemen.
 • Als achteraf blijkt dat de aanvrager belangrijke informatie heeft achtergehouden, mag de bank het geschonken bedrag terugvorderen.
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Wij doneren niet aan: 

 • Organisaties en activiteiten met als doel winst maken.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Projecten die al zijn gerealiseerd.
 • Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Projecten die slecht zijn voor het milieu.
 • Projecten met een politiek of religieus doel.

Fonds Vernieuwend Ondernemen

Vernieuwend ondernemen is goud waard en verdient het om verzilverd te worden. Daarom helpt Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen ondernemers en start-ups om nog vernieuwender te ondernemen. We doen dit in de vorm van financiële ondersteuning, relevante kennis en toegang tot ons partnernetwerk. Én door ondernemers een breed podium, inspiratie en volop publiciteit te bieden.

Verdient jouw ondernemerschap het om verzilverd te worden?

Of het nu gaat om een onderdeel van je bedrijfsvoering, om een productinnovatie of juist om een nieuwe samenwerkingsvorm. Kortom anders denken! Elke vorm van vernieuwend ondernemen is welkom.

Inzendingen worden jaarlijks beoordeeld door een speciale commissie, bestaande uit vijf leden van de ledenraad onder voorzitterschap van de directeur Bedrijven van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.

Criteria

De aanvrager

 • dient rechtspersoonlijkheid te bezitten en ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.
 • is klant of wil klant worden van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven