Zwaarder gewicht voor obligaties in de beheerportefeuilles

20 oktober 2022 10:46

De vooruitzichten op rendement zijn voor obligaties verbeterd dankzij de ongekende rentestijging die zich dit jaar heeft voltrokken. Dit is voor ons een van de redenen om meer obligaties op te nemen in de portefeuilles van Rabo Beheerd Beleggen Actief en Exclusief. Het gewicht van aandelen hebben we juist wat teruggeschroefd. Beleggingsstrategen Taoufik Boussebaa en Erik Schmahl lichten deze aanpassing toe.

Close-up Of Lawyer's Hand Protecting Justice Scale With Coins At Table

Taoufik, jarenlang hebben we een voorkeur gehad voor aandelen. Daar komt nu een einde aan. Wat verandert er?

“In de afgelopen jaren vonden we aandelen aantrekkelijker dan obligaties, onder meer vanwege de negatieve rentes en de redelijke waarderingen voor aandelen. In de actief beheerde portefeuilles hielden we 5 tot 10% meer aandelen aan dan je op grond van de strategische beleggingsmix zou verwachten. Eind vorig jaar en begin juni hebben we die ‘overweging’ van aandelen wat teruggeschroefd. Sindsdien zijn de rentes verder gestegen en zijn de marktomstandigheden voor aandelen uitdagender geworden.”

Wat maakt de marktomstandigheden uitdagend?

“Inflatie is daarvoor een heel bepalende factor. Het risico daarop is de afgelopen maanden niet kleiner geworden. Integendeel: de laatste inflatiecijfers vielen tegen en die geven aanleiding om iets voorzichtiger te zijn. Door de hardnekkige inflatie neemt de druk op centrale banken toe om langer door te gaan met het verhogen van de rente. Dat is ongunstig voor aandelen.”

“Verder zien we dat de winstverwachtingen van bedrijven vaker naar beneden worden bijgesteld dan naar boven. We moeten er rekening mee houden dat er mogelijk meer ruimte is voor negatieve winstverrassingen door de verslechterde economische omstandigheden.”

“Onverwacht positief nieuws kan de aandelenkoersen direct fors laten stijgen.”

Toch blijven we neutraal belegd in aandelen. Waarom?

“We zijn niet ineens negatief over aandelen. Er is al veel slecht nieuws in de koersen verwerkt. Het sentiment op de beurzen is negatief, wat ook betekent dat onverwacht positief nieuws de aandelenkoersen direct fors kan laten stijgen. Het geheel overziend zijn we van oordeel dat er genoeg redenen zijn om neutraal belegd te blijven in aandelen.”

Wat betekent dit in de praktijk voor de portefeuilles van klanten?

“Voor klanten in Rabo Beheerd Beleggen Actief en Exclusief verlagen we het gewicht van aandelen met gemiddeld 3%. We herbeleggen dit vermogen in Europese obligaties via het 1895 Euro Obligaties Indexfonds. Zo komen de portefeuilles van klanten terug op de strategische beleggingsmix. Voor een neutraal profiel is die bijvoorbeeld 50-50.”

Erik, obligaties staan dit jaar zwaar in de min. Waarom beleggen we hier extra in?

“Historisch gezien behoren de koersverliezen op obligaties inderdaad tot de grootste in de afgelopen eeuw. Dat heeft alles te maken met de gestegen rentes. Zo zijn Europese rentes (de Euro Aggregate index) van nagenoeg 0% begin dit jaar gestegen naar 3,3%. Bestaande obligaties moeten zich aanpassen aan het nieuwe renteniveau. Daardoor dalen de koersen.”

“Het betekent wel dat de rendementsperspectieven voor obligaties sterk zijn verbeterd. Inmiddels kunnen beleggers op termijn een acceptabel rendement realiseren met obligaties, waardoor de vergelijking van het rendementsbeeld van aandelen en obligaties evenwichtiger is geworden. Mochten de rentes in de komende jaren weer dalen, dan stuwt dat de koersen van obligaties omhoog.”

Waarom kiezen we voor Europese obligaties terwijl we tot nu toe de voorkeur gaven aan wereldwijde obligaties?

“Hiervoor hebben we twee hoofdredenen. De eerste is dat rendementen van Europese obligaties naar die van wereldwijde obligaties toe zijn gekropen. Het verschil is nog maar ongeveer 0,6%, de helft van wat het een jaar geleden was.”

“De tweede reden is dat de kosten zijn gestegen voor het afdekken van het valutarisico op dollarobligaties. Dit komt door de forse renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank, de Fed. Omdat het er naar uitziet dat de Fed de rente voorlopig harder blijft opvoeren dan de Europese Centrale Bank (ECB), nemen die kosten eerder toe dan af. Beleggen in Europese obligaties, waarbij we geen valutarisico hoeven af te dekken, wordt zo aantrekkelijker.”

Het is de laatste tijd wel druk met aanpassingen, toch?

TB: “Klopt. Laatst hebben we al onze scenario’s aangepast en zijn er veranderingen doorgevoerd binnen aandelen- en obligatiefondsen omdat het langetermijnbeeld aan het veranderen is. Er gebeurt momenteel veel, beurzen zijn onrustig. We volgen de ontwikkelingen op de voet, maar laten ons niet leiden door de dagkoersen. Beleggen doe je tenslotte voor de lange termijn. Voor dit soort aanpassingen in de portefeuilles vertrouwen we op onze eigen langetermijnanalyses.”

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.