Financieringskader ggz aangescherpt

Suzanne van Hoeve

Suzanne van Hoeve

Wat we als bank al geruime tijd vreesden is waarheid geworden. Ggz-instellingen kunnen voor het derde jaar op rij geen jaarrekening met goedkeurende controleverklaring deponeren vóór de wettelijke termijn en daarmee dus niet voldoen aan hun contractuele verplichtingen tegenover de bank. In een brief aan de Tweede Kamer verleent minister Schippers wéér uitstel voor deponering van de jaarrekening 2015, nu tot 1 december 2016. Alle goede bedoelingen van landelijke partijen ten spijt, is de beeldvorming over wat er gebeurt in de ggz bij de banken negatief. Het feit dat er wederom vertraging ontstaat om schoon schip te maken, kan op weinig begrip rekenen.

Tolerantiegrens

Als bank hebben wij bij sommige instellingen al tot twee keer toe een formele acceptatie, een zogenaamde ‘waiver’, verstrekt voor het ontbreken van een gevalideerde jaarrekening 2013 en 2014. Dit als gevolg van de overgang naar DBC-prestatiebekostiging. Nu loopt een aantal ggz-aanbieders tegen het probleem aan dat ook voor de jaarrekening 2015 geen goedkeurende accountantsverklaring kan worden overlegd. De uitkomsten van het ‘self assessment’ 2013 zijn pas recent positief bevonden door de zorgverzekeraar, terwijl de controles over 2014 en 2015 vaak nog helemaal moeten worden opgestart. Tot slot ziet het ernaar uit dat een aantal instellingen de gevalideerde jaarrekening 2015 niet op tijd kan deponeren, door de veranderde bekostiging van de Zorgverzekeringswet naar de Jeugdwet/Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er is dus over meerdere jaren onzekerheid over de rechtmatigheid van de omzet en daarmee over de resultaten, het vermogen en uiteindelijk over de liquiditeiten. De omvang van dit vraagstuk neemt toe en overschrijdt in ieder geval de tolerantiegrens van de accountant. Dit kan dus over flinke bedragen gaan. Het voortduren van onzekerheid en het uitblijven van voorspelbaarheid van de cijfers is voor de banken slecht nieuws.

Maatschappelijke taak

Daar staat tegenover dat de ggz meer dan andere sectoren op zoek is naar een duurzame ontwikkelrichting om de kloof tussen zorgvraag en zorgaanbod te dichten. Te denken valt aan de toenemende rol van zelfmanagement, integratie van eHealth in de behandeling en de toenemende aandacht voor preventie. Ook wordt gepleit voor meer echte aandacht voor het sociale domein in de ggz. Alleen in uiterste noodgevallen kan worden teruggegrepen op medische behandeling en opname. Als bank vinden we deze ontwikkelrichting positief en zien we voor ons een maatschappelijke taak weggelegd om de sector hierin te ondersteunen. De vraag is dan ook hoe we deze turbulente periode van transities kunnen overbruggen.

Veranderkracht

Meer dan ooit zullen we de dialoog met onze klanten en de sector opzoeken om ‘best practices’ te delen en om te kijken hoe we de transitie kunnen versnellen. In een tijd waar door de banken niet meer geleund kan worden op ‘systeemzekerheid’, hechten wij nog meer belang aan allereerst de gegoedheid van de debiteur en aanvullend de zekerheid van het object als onderpand. Ggz-aanbieders moeten nú veranderkracht tonen. Het is van belang dat aanbieders een scherpe strategie formuleren, al dan niet rekening houdend met krimp, en hun stakeholders daarin meenemen. Ze moeten innoveren om de zorg zo effectief mogelijk te leveren. Alleen dan kunnen we blijven financieren. Deze transitie moet worden gefaciliteerd door alle partijen (banken, zorgaanbieders en zorginkopers) en meerjarig overeengekomen worden. Gezien de toenemende risico's in de sector zullen meerjareninkoopafspraken dan ook steeds vaker een voorwaarde zijn voor financiering. Hiermee gooien we de deur niet dicht voor de sector als geheel, maar verbinden wij wel scherpere voorwaarden aan onze financieringsarrangementen. En instellingen die hun zaken goed op orde hebben? Die blijven we natuurlijk steunen!

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 12 mei 2016

Reageer via Rabobank Gezondheidszorg netwerkgroep op LinkedIn

Lees eerdere blogs over de sector Gezondheidszorg

Contact

Rabobank