“Krimp in omzet, maar groei in inzichten”

Hoe word je beter oud? Hoe kun je zo lang mogelijk je eigen leven leiden en daar zeggenschap over hebben? Voor Omring is dat de maatschappelijke opdracht en de strategische basis voor de komende jaren. Bestuurder Jolanda Buwalda licht toe.

Andere dynamiek

“Toen al die bezuinigingen en transities op ons afkwamen, kwamen we als grote VVT-organisatie (Verzorging, Verpleging en Thuiszorg) in een hele andere dynamiek terecht. Je kunt daar van in de war raken, maar het gedachtengoed van participatie, mensen zolang mogelijk thuis onder hun eigen regie oud laten worden, sprak ons enorm aan. Omdat we wisten dat we een nieuwe positie moesten innemen, wilden we eerst de leefwereld van onze ouderen beter leren kennen. Hoe denken zij over beter oud worden? Wat voor wensen en verlangens hebben zij en waar zijn ze bang voor? We hebben toen Thuislab opgericht, een community van de inwoners uit ons verzorgingsgebied waar we bijeenkomsten houden om met elkaar van gedachten te wisselen. Het fenomeen ‘thuis’ is daarbij leidend. Thuis als plek, als zolang mogelijk je eigen leven willen leiden, als thuisvoelen, de maat van thuis in je leven en je werk. Allerlei vragen kwamen daar aan bod. Hoe richt ik mijn leven in na pensionering ? Hoe richt ik mijn huis ouderdomsproof in? Wie zorgt er voor mij? Maar ook ethische vragen als: wat is een waardig einde en hoe kun je daar mee omgaan?”

Leefwereld

Inmiddels is Thuislab een groot netwerk. Het is een open lab voor innovaties, waar inwoners, zorgprofessionals, gemeenteambtenaren en wethouders, en mensen uit het bedrijfsleven naar elkaar luisteren, leren en innovaties uitproberen. “Met thuistours, helpethons en de thuisacademie krijgen we inzicht in de leefwereld van onze cliënten. Welke vraagstukken hen en de maatschappelijke omgeving bezighouden en hoe wij daar op kunnen inspelen. Inzichten in hoe we als professionals kunnen ontzorgen en meer organiserend vermogen krijgen. Maar ook hoe we tot nieuwe vormen van partnerships met huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten en zorgverzekeraars komen.”

Kwalitatieve groei

Door de ervaringen met Thuislab kon Omring focus in haar strategie aanbrengen. “Eerst hebben we onze 1800 residentiële plaatsen in hoog tempo teruggebracht naar 1300. Toen de huishoudelijke hulp naar de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) werd overgeheveld, hebben we dat bedrijfsonderdeel overgedragen aan een aanbieder die zich daar specifiek op toelegt. Met de kraamzorg hebben we dat ook gedaan. Daardoor kregen we een krimp in onze omzet, maar groei in onze inzichten.

Als de zorg vanuit schaarste doelmatiger moet en we als collectief een krimpopdracht hebben op de uitgaven van de gezondheidszorg, terwijl die voor iedereen toegankelijk en van hoge kwaliteit moet blijven, dan willen wij daar onze bijdrage aan leveren. Door in omzet te krimpen, door te experimenteren en te innoveren, maar ook door te zeggen: dit zijn wel de kaders, tot hier en niet verder.

Die krimp is relatief, we maken eerder een doorstart naar verduurzaming en kwalitatieve groei. Inmiddels zien we meer cliënten en doen meer werkzaamheden op andere wijze en tegen een ander tarief. Door focus aan te brengen in wat onze opdracht is hebben we nu grip op de nieuwe werkelijkheid.

Onze wijkverpleging is enorm uitgebreid en maakt deel uit van de sociale wijkteams waardoor wij nu vanuit meerdere facetten naar positieve gezondheid kijken. Daarnaast hebben wij in de revalidatiezorg de ligduur verkort en krijgen mensen thuis ambulante vormen van revalidatie. De infrastructuur tussen paramedici, wijkverpleging, huisartsen en medische specialisten hebben we versterkt door een eerstelijnsbedrijf op te richten. Hierin integreren wij onze 24-uurszorg met de huisartsenpost. Door vanuit de klantvraag te denken, kunnen we in partnerships nog veel meer activiteiten samenbrengen en slimmer organiseren.”

Substitutie

De ‘gouden schaal’ is volgens Buwalda essentieel: “Voor kwalitatieve groei is het belangrijk dat we een bepaalde omvang blijven houden. Om te kunnen investeren in innovatie, nieuwe technologie en in nieuwe vormen van partnerships, heb je ook gezonde business nodig. Onze krimpopdracht is eigenlijk een substitutie-opdracht: afschalen waar kan of opschalen als het moet. Maar wat we nieuw ontwikkelen in onze werkwijze is vaak nog niet contracteerbaar omdat zorgverzekeraars nog niet ingericht zijn om integraal te contracteren. Voor een concern als Omring dat verbindend probeert te zijn tussen de cure en de care zou het gemakkelijker zijn om vanuit een meerjarenafspraak de nieuwe strategie uit te voeren. Dat geeft het nodige comfort om deze sociale innovatie in gedrag goed te krijgen met elkaar. Professionals én patiënten moeten leren omgaan met de nieuwe verantwoordelijkheden, werkwijzen en de nieuwe allianties tussen de zorgaanbieders. Daar gaat een bepaalde incubatietijd overheen.”

Contractinnovatie

Innoveren in de zorg stuit op grenzen als financiering niet mee innoveert. In de relatie naar de banken zijn meerjarenafspraken ook van belang; investeringen door de lijnen heen in ICT of woonzorgconcepten, kan Omring niet zomaar uit eigen gelden financieren. “Zorgverzekeraars, zorgaanbieders en banken mogen daarin meedoen met dezelfde passie die van ons wordt verwacht om te innoveren en te investeren. Contractinnovatie is een goede start, zeker als het gaat om integrale inkoop. Hoe richt je contracten in die de verbinding tussen een care en een cure-instelling maken? Hoe houdt een zorginstelling daarbinnen zijn eigen autonomie?” In ieder geval is het belangrijk om elkaars belangen goed te kennen - ook de pijnpunten -, elkaar te vertrouwen én elkaar iets te gunnen, concludeert Buwalda. “Het zou mooi zijn als we tenslotte allemaal vanuit onze verschillende rollen daadwerkelijk triple aim nastreven: de beste kwaliteit voor burgers, tegen een lagere prijs en met de grootste klantsatisfactie.”

Lees de andere artikelen

Contact

Rabobank