Van welvaart naar participatie

Suzanne van Hoeve

Reken je (niet) rijk!

Suzanne van Hoeve

In Nederland vonden we het lange tijd heel gewoon dat de overheid het verblijf in een zorginstelling vergoedt op het moment dat thuis wonen niet meer gaat. Maar in het buitenland is dit niet 'normaal'. In onze buurlanden, Duitsland en België bijvoorbeeld, betalen mensen de kosten van huisvesting uit eigen portemonnee. Ook mensen met een zware zorgvraag. Bovendien zijn de eigen bijdragen voor de geleverde zorg veel hoger dan in Nederland. Mensen in onze buurlanden wonen langer thuis en zijn erop ingesteld om een veel groter beroep te doen op thuiszorg en familie als de situatie daarom vraagt. In Nederland wordt door het huidige kabinet ook zwaar ingezet op langer thuis wonen. Dit om de kosten van de langdurige zorg – die in Nederland veel hoger zijn dan in het buitenland –in te perken. De komende jaren zal de eigen regie van mensen, hun netwerk en vrijwilligers steeds belangrijker worden. De zorg gaat terug naar de kern en van een welvaartsamenleving ontwikkelt de maatschappij zich naar een participatiemaatschappij.

Een belangrijke maatregel om dit doel te realiseren is de introductie van scheiden van wonen en zorg. Mensen met een lichte zorgvraag krijgen geen indicatie meer voor verblijf of betalen zelf voor het woongedeelte. Hiermee wordt beoogd dat minder mensen zijn aangewezen op zorg die geboden wordt in een instelling en dat mensen in de thuissituatie meer worden ondersteund door mantelzorgers. De verwachting is dat hierdoor de kosten van de professionele zorg zullen dalen. Ten opzichte van ons omringende landen is Nederland dus aan het 'normaliseren'.

Meerjarenprognoses

Maar zijn we er nu al? Of wordt het principe van scheiden van wonen en zorg in Nederland verder doorgevoerd? Dit is één van de vragen die zorginstellingen bezig houdt. Maar dit is ook belangrijk voor ons als bank. Kijkend naar de situatie in het buitenland, valt volledige scheiding van wonen en zorg niet uit te sluiten. Dit raakt zowel de bewoners als de zorginstellingen. Ik raad zorginstellingen aan om in meerjarenprognoses te rekenen met een huurprijs, in plaats van met de volledige vergoeding voor huisvesting per zorgzwaartepakket (de Normatieve Huisvestingscomponent, NHC). Het is beter om uit te gaan van een realistisch toekomstscenario dan je rijk te rekenen met de huidige NHC's.

Wilt u hierover verder discussiëren? Dan nodig ik u van harte uit te reageren op deze blog.

Blog, 30 juli 2015

Reageer via Rabobank Gezondheidszorg netwerkgroep op LinkedIn

Contact

Rabobank