Verder op deze pagina:

  Beroepsgoederenvervoer over de weg is onderdeel van de sector transport. Ondernemingen in de branche vervoeren goederen over de weg voor derden. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Relatief sterke volumegroei verwacht

  Wij voorzien de komende jaren een relatief sterke volumegroei van het binnenlands vervoer, door de hoge economische groei en in het bijzonder de groei van de e-commerce sector en de bouwsector. Voor transporteurs die actief zijn in deze sectoren verwachten we daarom een lichte omzetgroei.

  Belangrijke thema's

  Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke thema's voor deze branche. De CO2-uitstoot van de transportsector moet fors omlaag, terwijl de vervoersvraag toeneemt. Daarnaast willen lokale overheden het vrachtvervoer terugdringen in de binnensteden. Onder meer samenwerking tussen vervoerders is belangrijk voor de oplossing van deze problemen.

  Bij het internationale vervoer ondervinden Nederlandse transporteurs veel concurrentie van Oost-Europese transporteurs. Het internationale vervoer door Nederlandse transporteurs is hierdoor de afgelopen jaren gedaald.

  Economie

  Vervoer in Nederland

  De vraag naar Nederlands beroepsgoederenvervoer over de weg komt voornamelijk uit eigen land. Ruim 80% van het vervoerde volume door Nederlandse wegtransporteurs betreft het vervoer in Nederland.

  Iets minder dan 20% komt voor rekening van het internationale wegtransport, waarbij of de plaats van lading of de plaats van lossing buiten Nederland ligt. De afgelopen jaren groeide het binnenlands vervoer door Nederlandse transporteurs nauwelijks (zie Figuur 1).

  Internationaal vervoer

  Bij het internationale vervoer ondervinden Nederlandse transporteurs veel concurrentie van Oost-Europese transporteurs. De interne markt van de Europese Unie heeft er namelijk voor gezorgd dat Nederlandse transportbedrijven het bilaterale vervoer tussen Nederland en een willekeurig ander EU-land mogen verzorgen, maar óók dat bedrijven uit de overige EU-landen goederen vanuit Nederland naar hun eigen EU-land en vice versa mogen vervoeren.

  Naast dit bilaterale vervoer is er ook nog:

  cabotage (binnenlands vervoer in een EU-lidstaat door een vervoerder uit een andere EU-lidstaat)derdelandenvervoer (laden in een ander EU-land en lossen in weer een ander EU-land)Voor cabotage en derdelandenvervoer is een vergunning nodig

  In 2004 en 2007 is er een aantal Oost-Europese landen bij de EU gekomen. Door de lage lonen in deze landen wordt vrachtvervoer van of naar Nederland en vervoer alleen in Nederland (cabotage) steeds vaker door Oost-Europese bedrijven gedaan. Hierdoor is het internationale vervoer door Nederlandse transporteurs de afgelopen jaren gedaald (zie Figuur 1).Internationaal vervoerde laadgewicht

  Duurzaamheid

  De transportsector is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde CO2-uitstoot. De EU wil dat de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector in 2050 met 60% is verlaagd ten opzichte van 1990.

  Lean & Green

  Lean & Green is een Europees programma dat logistieke bedrijven stimuleert om de CO2-uitstoot met 20% te verlagen in vijf jaar tijd. Als het plan voor deze reductie is goedgekeurd, ontvangen zij een Lean & Green Award. Zo'n award is goed voor het imago. Daarnaast zorgen duurzame maatregelen zoals het reduceren van brandstofgebruik en slimmer rijden vaak voor een hogere winst.

  Ook bij lokale overheden staat duurzaamheid hoog op de agenda, om zo de binnenstad leefbaar te kunnen houden. Daarom worden transportbedrijven gestimuleerd om groenere voertuigen te gebruiken, zoals wagens aangedreven door elektriciteit, waterstof of LNG.

  "De gemiddelde leeftijd van werknemers stijgt sneller dan die in andere sectoren in Nederland."

  Innovatie

  In de branche spelen een aantal innovatieve ontwikkelingen.

  Hierbij valt te denken aan:

  zelfrijdende vrachtwagensrobotisering van magazijnenelektrisch rijden

  Daarnaast wordt er steeds meer samengewerkt tussen de diverse transportmodaliteiten (binnenvaart en spoor), maar ook tussen transporteurs. Bij dit laatste kun je denken aan stadsdistributie, waarbij niet elke leverancier meer apart de winkels bevoorraadt, maar waar transporteurs op verzoek van lokale overheden een gezamenlijke aanpak ontwikkelen. Zo kan het aantal transportbewegingen (en de hoeveelheid bestelauto's en vrachtwagens in de binnenstad) worden teruggedrongen.

  Door e-commerce neemt het aantal rondrijdende bestelbusjes fors toe. Ook hiervoor geldt dat lokale overheden deze toename waarschijnlijk zoveel mogelijk willen beperken.

  Maatschappij

  Het aantal wegtransportbedrijven met een personeelstekort is de afgelopen jaren toegenomen volgens het CBS.

  Transportbranche vergrijst

  De gemiddelde leeftijd van werknemers stijgt sneller dan die in andere sectoren in Nederland. Verder is de groep van 50 tot 60-jarigen in de transportbranche veel groter dan de groep van 30 tot 40-jarigen. De komende jaren zullen veel werknemers uitstromen. Het is belangrijk dat transportbedrijven hierop inspelen.

  Congestie, ofwel het dichtslibben van wegen, wordt zeker ook in de binnensteden een steeds belangrijker thema.

  Wet- en regelgeving

  Een transportbedrijf moet zijn medewerkers het minimumloon betalen dat geldig is in het land waar het bedrijf is gevestigd. Dit betekent dat een Nederlands transportbedrijf zijn werknemers het Nederlandse minimumloon moet betalen.

  Omdat de minimumlonen in veel Oost-Europese landen een stuk lager liggen dan in Nederland, is het vaak goedkoper om het vervoer door een Oost-Europees bedrijf uit te laten voeren dan door een Nederlands transportbedrijf. Hierdoor is het voor Nederlandse transportbedrijven moeilijk concurreren met Oost-Europese bedrijven die van en naar Nederland rijden (en soms cabotageritten in Nederland uitvoeren).

  Vergunning nodig voor cabotageritten

  Cabotage houdt in dat een transportbedrijf uit een EU-lidstaat goederen vervoert tussen twee punten binnen de grenzen van één andere lidstaat. Transportbedrijven moeten een vergunning hebben om cabotageritten te mogen uitvoeren. Maar ook met vergunning mogen vervoerders in een ander land maximaal drie cabotageritten rijden. Daarna moeten ze de grens weer over. In de praktijk is het moeilijk om te controleren of transportbedrijven zich aan de regels houden.