Tarieven zakelijk financieren

Kiest u voor een lening of krediet bij de Rabobank, dan krijgt u een financiering op maat. Uw adviseur kijkt naar uw situatie, het risico van de financiering en bespreekt met u passende rentetypen en looptijden. Al deze elementen samen bepalen het tarief. Wij leggen u op deze pagina uit hoe dit tarief is opgebouwd. We geven u ook een indicatie met alleen het minimale en maximale rentetarief dat gebaseerd is op een risicoweging.

Voor het geld dat wij beschikbaar stellen betaalt u rente, provisie(s), kosten voor behandeling en eventueel aflossing. Bij een lening kunt u een vaste of een variabele rente kiezen. Een krediet heeft altijd een variabele rente.

Zakelijke lening met een vaste rente

De rentekosten van een lening met een vaste rente staan voor een vooraf bepaalde tijd vast. Dit noemen we de rentevaste periode. U heeft tijdens deze periode de zekerheid dat uw rente niet verandert. Een rentevaste periode kan korter zijn dan de looptijd van uw lening.

Zo wordt de hoogte van uw rente bepaald

Wij wegen bij het bepalen van uw tarief onder andere het risico dat wij als bank lopen bij het uitlenen van geld. We onderscheiden hierin drie categorieën: laag, gemiddeld en hoog. Op basis van de onderstaande vragen kunt u een indruk krijgen van de risico-inschatting van uw onderneming (het risicoprofiel):

 • Hoeveel eigen geld kunt u inbrengen en hoe groot is uw eigen vermogen? Als u eigen geld inbrengt is het risico voor ons lager.
 • In welke mate bent u in staat om de periodieke maandlasten te voldoen?
 • Welke zekerheden kunt u bieden om het risico voor de Rabobank te verkleinen voor het geval u de periodieke lasten toch niet kunt voldoen?

Andere factoren die we meewegen zijn:

 • De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen en de hoogte van de financieringen die u eventueel al heeft.
 • De looptijd van de rentevaste periode van de lening. Over het algemeen geldt hoe langer de looptijd hoe hoger de rentekosten.
 • De inkoopkosten van geld.
 • De kosten en winstdoelstellingen van de Rabobank.

Minimale renteMaximale rente
Laag2,00%5,00%
Midden3,00%6,00%
Hoog4,00%7,50%

Bovenstaande tarieven zijn op jaarbasis en gelden voor nieuwe offertes en renteaanpassingen uitgebracht vanaf 1 juli 2017. De getoonde rentetarieven gelden voor ongeveer 95% van onze klanten en zijn exclusief eventuele rentekortingen zoals EIB of TLTRO.

Zakelijke lening met een variabele rente

Kiest u voor een zakelijke lening met variabele rente, dan betaalt u een rentetarief dat is opgebouwd uit kosten die wij maken om geld aan te trekken op de internationale geldmarkt (waaronder het Euribortarief) en een (variabele) klantopslag. In de klantopslag zit een vaste component inkoopkosten (fundingopslag) die gedurende de looptijd van de financiering vast staat. Het andere deel van de klantopslag is variabel en bestaat uit: een vergoeding voor de kosten van de bank en kosten die het risico dekken dat wij als bank lopen wanneer het uitgeleende geld niet volledig terug wordt betaald. De opbouw is afhankelijk van de volgende factoren:

 • De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen en de hoogte van  de financieringen  die u eventueel al heeft.
 • De waarde van uw zekerheden.
 • Het risico dat wij lopen als wij geld aan u uitlenen (uw risicoprofiel).
 • Het aflossingsschema.
 • De inkoopkosten van geld.
 • De kosten en winstdoelstellingen van de Rabobank.

Bij de zakelijke lening met variabele rente is geen sprake van rentevaste periodes. Daarom kunnen wij als Rabobank de hoogte van de rente wijzigen als er iets verandert in één of meerdere van de eerder genoemde factoren. De rente kan dus altijd hoger of lager worden.

Rekening courant krediet

Met een rekening courant krediet kunt u rood staan binnen een afgesproken limiet. Over dit krediet betaalt u een variabele rente die bestaat uit een basisrente plus een variabele klantopslag en een provisie. De variabele rente betaalt u over het opgenomen deel. De provisie betaalt u voor het op ieder moment beschikbaar hebben van uw afgesproken kredietlimiet.

Krediet met Euribor

Variabele rente

De variabele rente van het krediet draagt bij aan de inkoopkosten van geld en is gebaseerd op Euribor. Deze is als volgt opgebouwd:

 • 1-maands Euribortarief: sinds januari 2018 is deze -0,369%
 • Fundingopslag: sinds januari 2018 is deze 0,350%

Klantopslag

Naast de variabele rente betaalt u een variabele klantopslag. De exacte hoogte hangt af van uw situatie. We kijken hierbij naar de volgende factoren:

 • De hoogte van het kredietlimiet en de hoogte van de financieringen die u eventueel al heeft
 • De waarde van uw zekerheden
 • Het risico dat wij lopen als wij geld aan u uitlenen (uw risicoprofiel)
 • De kosten en winstmarges van de Rabobank

Provisie

Om het krediet op ieder moment beschikbaar te hebben, betaalt u een kredietprovisie. Grote ondernemingen met een financiering boven € 1.000.000 hebben de mogelijkheid om hiervoor in de plaats bereidstellingsprovisie overeen te komen.

 • Kredietprovisie: wordt berekend over uw maximale kredietlimiet
 • Bereidstellingsprovisie: wordt berekend over het deel van uw krediet dat u niet gebruikt

Tariefindicaties

Kleine tot middelgrote onderneming die minder dan € 1.000.000 wil lenen:

Minimale renteMaximale rente
Variabele rente3,25%10,50%
Kredietprovisie0,10%2,80%


Grote onderneming die meer dan € 1.000.000 wil lenen:

Minimale renteMaximale rente
Variabele rente0,75%12,50%
Kredietprovisie0,10%2,80%
Bereidstellingsprovisie0,20%2,00%


Voor ongeveer 95% van onze klanten gelden de bovenstaande tarieven.

Lees meer over rente op basis van Euribor

Krediet met Rabo Basisrente

De rente van het krediet met Rabo Basisrente is opgebouwd uit een variabele rente en een variabele klantopslag. Naast deze variabele rente betaalt u een kredietprovisie over uw maximale kredietlimiet. Deze provisie betaalt u omdat wij het geld beschikbaar houden, zodat u het op ieder moment kunt opnemen.


Minimale renteMaximale rente
Variabele rente5,65%10,90%
Kredietprovisie0,10%2,45%

Aandachtspunten

 • Vanaf 16 januari 2018 wordt krediet met Rabo Basisrente niet meer (opnieuw) aangeboden.
 • Bovenstaande tarieven zijn op jaarbasis en gelden voor nieuwe offertes en renteaanpassingen uitgebracht vanaf 1 november 2016. Voor een rekening courant krediet heeft u een zakelijke rekening van de Rabobank nodig, met de daarbij behorende kosten.
 • Omdat de rente variabel is, kunnen wij de hoogte van de rente wijzigen als er iets verandert in één of meerdere van de eerder genoemde factoren. De rente kan dus altijd hoger of lager worden.

Kosten bij het afsluiten van een financiering

Bij het afsluiten van een lening of een krediet betaalt u een afsluitprovisie. Dit is een vergoeding voor het in behandeling nemen van uw financieringsverzoek en het advies. De hoogte van deze behandelkosten hangt af van het bedrag van de financiering en de risicoweging die wij aan de uw bedrijf meegeven.

De minimale afsluitprovisie is 0,25% en maximaal 2,50%. Het minimum bedrag bedraagt € 250, tenzij anders overeengekomen. Bent u startend ondernemer en vraagt u alleen een krediet aan, dan betaalt u standaard € 99 aan afsluitprovisie.

Als er op uw verzoek iets wordt gewijzigd in uw bestaande zakelijke lening- of kredietovereenkomst, dan betaalt u mogelijk wijzigingskosten en/of vergoedingsrente.

Wijzigingskosten

U betaalt wijzigingskosten als er voor de wijziging een akte nodig is. De wijzigingskosten zijn €99,- per lening of krediet.

U betaalt wijzigingskosten in de volgende situaties:

 • U kiest voor een ander rentetype.* Gaat het om een ander rentetype aan het einde van de rentevast- of opslagvastperiode? Dan betaalt u geen wijzigingskosten.
 • Wijziging van ondernemersvorm.
 • Wijziging van de aflossingsafspraak.
 • Extra aflossen op een lening met lastenverlaging.*
 • Extra aflossen met vermindering van het aantal maanden van periodieke aflossing met behoud van contractuele einddatum. Door de extra aflossing is sprake van aflossingsvrije periode na de extra aflossing.*
 • Uitstel van aflossing. Als wij hiervoor extra geld moeten aantrekken op de kapitaalmarkt, en de marktrente is gestegen, dan kan hiervoor een extra vergoeding verschuldigd zijn.

* Let op: het kan zijn dat u niet alleen wijzigingskosten maar ook vergoedingsrente moet betalen.


U betaalt geen wijzigingskosten in de volgende situaties:

 • Voor het onderhoud van uw lening of krediet.
 • Het ontvangen van een rentevoorstel voor uw lening aan het einde van de rentevast- of opslagvastperiode en het doorvoeren van uw keuze uit dit rentevoorstel.
 • Verlagen van uw kredietlimiet.
 • Extra aflossen op een lening als u de looptijd verkort.**
 • Vervroegd geheel aflossen.**
 • Vrijgeven van zekerheid. Moet u een bestaande lening helemaal of voor een deel aflossen om ons de zekerheid vrij te laten geven? Dan kan het zijn dat u hiervoor wel vergoedingsrente moet betalen.
 • Aanleveren jaarcijfers via SBR.
 • Wijziging van (a) betaalwijze naar incasso en/of (b) wijziging van incasso rekeningnummer van een rekening-courant bij Rabobank.***

** Let op: het kan zijn dat u hiervoor wel vergoedingsrente moet betalen.

*** Let op: U betaalt €99,- aan servicekosten bij een wijziging van betaalwijze naar incasso van een rekening-courant niet bij Rabobank gehouden en/of wijziging van betaalwijze naar notabetaling.

Vergoedingsrente

Vergoedingsrente is een bedrag dat u aan ons betaalt bij het openbreken van een lopende (vaste) renteafspraak of een vaste opslagafspraak. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u:

 • De lening eerder dan afgesproken helemaal wilt aflossen of herfinancieren.
 • De lening voor een deel wilt aflossen.*
 • Een nieuwe rente-afspraak wilt maken.

*Dit geldt niet als u maximaal een bedrag aflost binnen de ‘vergoedingsvrije ruimte’ dat u op basis van de algemene voorwaarden jaarlijks extra mag aflossen zonder boete.

Inkoopkosten

Vergoedingsrente wordt vaak boeterente genoemd. Het is echter geen boete, maar een vergoeding voor de inkoopkosten die wij hebben gemaakt voor middelen die u niet meer wilt lenen. We berekenen de vergoeding door de oorspronkelijke inkoopkosten van de extra aflossing (minus eventuele vergoedingsvrije ruimte) te vergelijken met de actuele inkoopkosten van dit bedrag voor de restant looptijd van het rentecontract.

 1. Zijn de actuele inkoopkosten lager dan de oorspronkelijke inkoopkosten?
  Dan is er sprake van zogenaamde fundingbreakkosten. Deze kosten berekenen wij aan u door. We brengen geen vergoeding in rekening voor overige kosten, ook niet voor gederfde winst. 

 2. Zijn de actuele inkoopkosten gelijk aan of hoger dan de oorspronkelijke inkoopkosten?
  Dan is er geen sprake van fundingbreakkosten. U hoeft ons dan geen vergoedingsrente te betalen.

Contact

Rabobank