Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt Rabobank Rijn en Veenstromen de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Rijn en Veenstromen sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Niet alleen met geld maar ook met kennis, (communicatie)middelen en mogelijkheden om te netwerken. Bij sponsoring vragen wij altijd een tegenprestatie. Bijvoorbeeld het maken van reclame voor de Rabobank of VIP-arrangementen voor onze relaties.

Voorwaarden

 • Uw project heeft een lokale uitstraling en vindt plaats in Bodegraven, Driebruggen, Nieuwerbrug, Waarder, Kamerik, Kockengen, Zegveld, De Ronde Venen of Woerden.
 • De organisatie is klant van Rabobank Rijn en Veenstromen of wil dat worden.
 • De organisatie wordt financieel niet afhankelijk van de Rabobank.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.

We sponsoren geen:

 • Personen.
 • Politieke of religieuze projecten.
 • Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Projecten met het doel om winst te maken.
 • Projecten die slecht zijn voor het milieu.
 • Projecten met als doel het inzamelen van geld voor goede doelen.
 • Tekorten op de begroting.
 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen.
 • Organisaties die andere banken, hypotheekverstrekkers of verzekeraars als sponsor hebben.

Als uw project in aanmerking komt voor sponsoring, vul dan het aanvraagformulier in. U ontvangt uiterlijk 3 weken na ontvangst van uw aanvraag een reactie van ons. Voor vragen over sponsoring kunt u ons mailen of bellen op telefoonnummer (088) 726 70 88.

Uw vraag mailen

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Rijn en Veenstromen doneert vanuit het Rabo Dichtbijfonds en via de Rabo Fietstocht.

Rabo Dichtbijfonds

Het Rabo Dichtbijfonds ondersteunt projecten die de economie, cultuur en het sociale leven in onze regio verbeteren.

Voorwaarden

We nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak met een duidelijk bestedingsdoel en uw financieel jaarverslag.

 • De organisatie is huisbankierklant bij de Rabobank (ter beoordeling aan de bank).
 • De organisatie bestaat voornamelijk uit vrijwilligers en is niet gericht op het maken van winst. Uitzonderingen hierop zijn:
  Een collectief initiatief van bedrijven waarbij het initiatief past bij de doelen van het Rabo Dichtbijfonds.
  Innovaties door bedrijven die passen bij de doelen van het Rabo Dichtbijfonds, maar waarbij innovatie zo risicovol is dat deze commercieel (nog) niet interessant is. Voorwaarde voor subsidie is namelijk vaak co-financiering.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De aanvraag valt bij voorkeur binnen één van vier coöperatiethema’s: financiële zelfredzaamheid, (duurzaam) ondernemen, voldoende en gezond voedsel en lokale leefomgeving in Bodegraven, Driebruggen, Nieuwerburg, Waarder, Kamerik, Kockengen, Zegveld, De Ronde Venen of Woerden. Zie voor uitleg 'tabblad Uitleg coöperatiethema's '
 • De organisatie kan één keer per jaar een aanvraag doen. In het opvolgende jaar kan uitsluitend een aanvraag ingediend worden als de aanvraag een ander initiatief betreft.
 • Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld.
 • Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortige activiteit is geen garantie.
 • Het project is bij voorkeur openbaar toegankelijk.
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Wij geven geen donatie aan:

 • Aanvragen onder de € 1.500. Hiervoor kan de aanvrager terecht bij de Rabo Fietstocht.
 • Individuele personen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Vaste kosten die op de begroting staan, zoals de huur van een gebouw, energiekosten of verzekeringskosten.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Activiteiten met als doel het inzamelen van geld voor goede doelen.
 • Projecten waarmee de jaarlijkse exploitatiekosten worden betaald, zoals salariskosten en verbouwingskosten.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Tekorten op de begroting.
 • Feesten en jubilea. Hiervoor kan de aanvrager terecht bij de Rabo Fietstocht.

Uitleg coöperatiethema's

Financiële zelfredzaamheid:

Projecten die mensen in staat stellen zelfstandig hun bankzaken te doen, die helpen een gezonde financiële huishouding te krijgen of die op overige wijze bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen. 

Het thema zelfredzaamheid is een belangrijk thema voor onze particuliere klanten. Voor ouderen gaat het vaak om de toegang tot financiële diensten. Maar financiële zelfredzaamheid speelt juist ook voor klanten onder de 45 jaar. Bij deze doelgroep is sprake van een welvaartslek. Zij werken langer door, hebben hogere woonlasten, een lager pensioen én betalen zelf voor zorg en de studie van de kinderen. Binnen dit thema gaat het om initiatieven die eraan bijdragen dat ook deze generatie een zelfredzame generatie wordt. De focus ligt op financiële zelfredzaamheid, maar ook andere initiatieven die bijdragen aan de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen kunnen vanuit dit thema ondersteund worden. 

Vb: Jongeren leren omgaan met geld (Bouwdorp De Ronde Venen, ‘Bank voor de klas’), ouderen en mensen met een beperking helpen om de toegang tot hun financiële zaken te behouden (bijv. via cursussen Internetbankieren, de Random Reader Comfort en de Rabo Cardpuller), voorlichting aan of begeleiding van inwoners/ondernemers met financiële problemen.

(Duurzaam) ondernemerschap

Projecten die het ondernemerschap versterken en bijdragen aan duurzame innovatie. 

Door buitenlandse toetreders, digitale concurrentie en nieuwe verdienmodellen staan veel bedrijven stil, wat de toekomst van het bedrijf onder druk kan zetten. Ondernemers moeten zichzelf en hun bedrijf continu blijven vernieuwen om duurzaam gezond te blijven groeien. En duurzame groei in het MKB betekent ook meer banen. Binnen dit thema gaat het om initiatieven die het ondernemerschap versterken, om innovaties die tot nieuwe bedrijvigheid en tot gezonde groei van bestaande bedrijven leiden, èn om initiatieven van bedrijven die bijdragen aan verduurzaming.  

Vb: initiatieven op het gebied van circulaire economie, duurzame energie, techniekonderwijs, technologische vernieuwing voor (groepen van) bedrijven, nieuwe samenwerkingsvormen tussen bedrijven en andere organisaties.

Voldoende en gezonde voeding

Projecten gericht op voldoende voedsel voor iedereen, minder verspilling van voedsel,  gezonde voeding en verduurzaming van de landbouw in onze regio. 

Nederland is het tweede land ter wereld als het gaat om de omzet in Food & Agri. De komende 20 jaar komen er 2 miljard mensen bij en zijn er in 2050 ruim 9 miljard mensen. Het voeden van deze 9 miljard mensen is één van de grootste uitdagingen in de wereld. De hoeveelheid goede landbouwgrond krimpt. En 1 op de 3 kilo voedsel gaat verloren. Elke dag gaan 800 miljoen mensen met honger naar bed. Tegelijkertijd hebben 2,2 miljard volwassenen en kinderen gezondheidsproblemen door overgewicht. 

Als grootste Food & Agribank ter wereld, wil de Rabbobank het wereldvoedselprobleem helpen oplossen. De bank richt zich samen met een groot aantal partners op de vier grootste food-issues:

 • We zetten ons in voor hogere voedselproductie met een lagere ecologische impact.
 • We zetten ons in voor minder voedselverspilling.
 • We zetten ons in voor een stabiele efficiënte voedselmarkt.
 • En we zetten ons er voor in dat iedereen genoeg gezonde voeding kan krijgen.  

In lijn met deze wereldwijde ambitie wil Rabobank Rijn en Veenstromen in de eigen regio initiatieven ondersteunen die zich richten op voldoende en gezonde voeding, minder voedselverspilling en verduurzaming van de landbouw in onze regio.

Vb: Ondersteuning Voedselbank, stimuleren van gezonde voeding in sportkantines, initiatieven die bijdragen aan vermindering van voedselverspilling, kortere voedselketens tussen stad en platteland (bijv. via Groene Hart Streekprodut), nieuwe vormen van landbouw zoals verticale landbouw en natte teelten, bodemdaling, biobased grondstoffen, etc.

Lokale leefomgeving

Projecten uit het maatschappelijk jaarplan van de bank, gericht op een vitale en duurzame economie en samenleving.

Rabobank Rijn en Veenstromen draagt op diverse manieren bij aan de lokale leefomgeving. Zo worden diverse verenigingen en evenementen gesponsord, en via de Rabo Verenigingscampagne kan een groot aantal verenigingen een financiële bijdrage verwerven. Daarnaast kiest de bank ieder  jaar een aantal projecten waarin zij samen met leden van de bank en maatschappelijke partners wil bijdragen aan de lokale leefomgeving. In die projecten zet de bank haar kennis, contacten en financiële producten in en kan ook financiële ondersteuning vanuit het Dichtbijfonds gegeven worden. 

Vb: Dit kunnen bijv. projecten zijn op het gebied van wonen, zorg, kwetsbare groepen, jongeren, verduurzaming. Een actueel overzicht van de maatschappelijke thema’s die de bank vanuit haar maatschappelijk jaarplan ondersteunt, is op te vragen bij de bank. In 2018 waren dit het Servicepunt Huis van Allen (De Ronde Venen), lokale energietransitie (Woerden), verduurzaming (Bodegraven) en betaalbare huisvesting voor jongeren (Veenweidegebied).

Beoordeling aanvragen

Aanvragen tussen € 1.500 en € 5.000

Drie keer per jaar beoordeelt de beoordelingscommissie, bestaande uit leden van de bank, online de binnengekomen aanvragen van € 1.500 en € 5.000.

Aankomende stemrondes in 2019 zijn gepland op:

 • Tweede stemronde week 22/23 (aanvragen binnen zijn voor 12 mei).
 • Derde stemronde week 42/43 (aanvragen binnen zijn voor 29 september).

Aanvragen tussen € 5.000 en € 15.000

Het fondsbestuur bestaande uit leden en ledenraadsreden van de bank vergadert drie keer per jaar over de binnengekomen aanvragen van € 5.000 en € 15.000.

Aankomende stemrondes in 2019 zijn gepland op:

 • Dinsdag 4 juni (aanvragen binnen zijn voor 21 mei)
 • Donderdag 17 oktober (aanvragen binnen zijn voor 3 oktober)

Aanvragen die buiten de inzendtermijn binnenkomen, schuiven automatisch door naar de volgende stemmingsronde afhankelijk van uitvoeringsdatum project.

Voor vragen over het Rabo Dichtbijfonds kunt u ons mailen of bellen op telefoonnummer (088) 726 70 88

Uw vraag mailen

Op de kaart

Rabobank Rijn en Veenstromen ondersteunt verschillende projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving. Op de landkaart van 'Op de kaart' ziet u welke projecten wij steunen.

Bekijk Op de kaart

Rabo Fietstocht

Op zaterdag 9 juni 2018 organiseerde Rabobank Rijn en Veenstromen voor de vijfde keer de Rabo Fietstocht. Er waren weer diverse mooie routes uitgestippeld van 12, 30 en 100 km door het Groene Hart. Voor iedereen die de tocht had uitgereden, schonk de Rabobank een vast bedrag aan een lokale vereniging, stichting of school naar keuze (12 km = € 7,50, 30 km = € 15, 100 km = € 35). Tot een maximum van 1500 euro.

Een record!

In totaal is er 72.125 euro bij elkaar gefietst door 5.147 deelnemers voor 275 deelnemende verenigingen, stichtingen en scholen! 1744 mensen fietsten de route van 12 km, 3003 de route van 30 km en 400 de route van 100 km. Één vereniging heeft zelfs het maximum van 1.500 euro bij elkaar gefietst!

Rabo Fietstocht wordt in 2019 Rabobank VerenigingsCampagne

De nieuwe Rabobank Verenigingscampagne wordt in 2019 geïntroduceerd als opvolger van de jaarlijkse Rabo Fietstocht. Na vijf mooie jaren Rabo Fietstocht wil de Rabobank met deze nieuwe campagne verenigingen, stichtingen en scholen met nog meer geld ondersteunen en meer inhoud geven aan haar ledenbetrokkenheid. De exacte invulling van deze campagne en de uiteindelijke naam hiervan worden nog nader uitgewerkt. Hierover later meer via onze website.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven