Motor met groen zijspan gevraagd

Sandra Koenraadt

Sandra Koenraadt

Door de aantrekkende economie slibben het spoor en de snelwegen snel dicht. De achterblijvende bouw zorgt voor een oplopend tekort aan woningen en een oververhitte koopwoningmarkt. Extra investeringen in de woning-, infra- en utiliteitsmarkt zijn noodzakelijk. Des te opvallender dat vastgoed en bouw nauwelijks onderwerp van gesprek waren in de verkiezingsperiode. Hoe kan een nieuw kabinet toch voortvarend aan de slag? Voor de meest kansrijke coalitiepartijen heb ik onderzocht wat hun ambities zijn op bouwgebied en op basis daarvan schets ik de contouren van wat mogelijk is.

Motor

De motor van een volgend kabinet wordt waarschijnlijk gevormd door VVD, CDA en D66. Deze partijen zijn het erover eens dat de huurwoningmarkt verder aangepakt moet worden. In alle gevallen worden er grenzen gesteld aan de rol van woningcorporaties. Waar VVD stelt dat zij niet mogen concurreren met de markt, zijn CDA en D66 soepeler en vinden zij dat woningcorporaties bij marktfalen ook woningen in de vrije sector mogen ontwikkelen en aanbieden. In de stedelijke regio's zal dit niet van toepassing zijn, maar dit lijkt mij een prima oplossing voor dorpen en krimpgemeentes buiten de Randstad.

Beloning bij transformatie

Tegelijkertijd moet het aantal woningen omhoog. D66 is daar het meest duidelijk in: 100.000 sociale huurwoningen moeten er de komende jaren worden gebouwd. Interessanter is de financiering daarvan. CDA en D66 belonen woningcorporaties en beleggers bij transformatie, renovatie en verduurzaming van hun vastgoed met een korting op de verhuurdersheffing. Dit is een prima stimulans om leegstand aan te pakken en tegelijkertijd in de woningbehoefte te voorzien. Daar zullen zij de VVD nog wel van moeten overtuigen, aangezien deze partij inzet op verhoging van de verhuurdersheffing.

Groen zijspan

De drie partijen hebben nog wel een zijspan nodig om de coalitie aan een meerderheid te helpen. De meest voor de hand liggende partijen zijn GroenLinks en ChristenUnie. Door hun sterke voorkeur voor duurzame investeringen kleuren zij de motor groen. Als dat afgedwongen gaat worden met verplichtende maatregelen zal het nog een hele klus worden om alle partijen bij elkaar te krijgen. Toch is de kloof betreffende dit onderwerp minder groot dan we misschien denken. Ook VVD, CDA en D66 besteden in hun programma’s aandacht aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving, daarnaast zien zij de voordelen van een circulaire economie met nieuwe bedrijven en banen.

Voortrekkersrol

Of het nu GroenLinks of de ChristenUnie wordt, er ligt voor het nieuwe kabinet een prachtige kans om het woningvraagstuk duurzaam op te lossen en als land een voortrekkersrol richting een circulaire economie te vervullen. Ik adviseer het toekomstige kabinet om daarbij voorrang te geven aan binnenstedelijke herontwikkeling. Solitaire leegstaande panden, zoals kantoren en maatschappelijk vastgoed, kunnen worden getransformeerd tot appartementen. Met name D66 heeft hier concrete plannen voor. Binnenstedelijke kansarme bedrijfslocaties dienen in het geheel te worden herontwikkeld tot levendige stadswijken met een gedifferentieerd woonprogramma, zoals de gemeente Utrecht voor ogen heeft met de Merwedekanaalzone.

Opzoeken bovengrens binnenstedelijk

Het is helaas niet mogelijk om de volledige ruimtebehoefte binnenstedelijk op te lossen, maar het is een mooie uitdaging om de bovengrens met elkaar op te zoeken (gemiddeld 30% van de totale nieuwbouwopgave). Er zullen ook keuzes gemaakt moeten worden om aan de randen van de stad uit te breiden. Deze locaties dienen weloverwogen gekozen te worden en samen te gaan met het verhogen van de kwaliteit van de infrastructuur.

Motor met groen zijspan

Om te voorkomen dat marktpartijen massaal starten met 'ontwikkelen in de wei' en de lastige binnenstedelijke locaties blijven liggen, dienen gemeenten in de lead te zijn. Zij kunnen prioriteren, sturen op tijd, gewenste programma’s en afspraken met partijen maken. In combinatie met de Bouwagenda en Omgevingsvisie kan de bouwopgave snel vorm worden gegeven. Laten we geen onnodige tijd verliezen. Het is tijd voor een concretisering van de bouwopgave, tijd voor een motor met groen zijspan!

Reageer op LinkedIn

Vanaf 13 april: het Vastgoedbericht 2017

Door de integratie van FGH Bank in de Rabobank ontstond eind 2016 de grootste vastgoedfinancier van Nederland: Rabo Real Estate Finance. Met het Vastgoedbericht 2017 zetten wij de traditie van FGH Bank voort om jaarlijks de korte- en langetermijntrends in de vastgoedsector te belichten, voorzien van onze visie. Vanaf 13 april vindt u het Vastgoedbericht 2017 op deze site.

Contact

Rabobank